tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní zdravotní pojištění pro účel dlouhodobého víza

Následující informace je platná pro žadatele o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu.

Poté, co zastupitelský úřad obdrží informaci o tom, že žadateli může být uděleno dlouhodobé vízum, příp. povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu, kontaktuje telefonicky žadatele a vyzve ho k doložení:

  • - pojistné smlouvy o cestovním zdravotním pojištění (žadateli bude sděleno, na jak dlouhé období má smlouvu předložit.),
  • - dokladu o  zaplacení pojistného,
  • - všeobecných pojistných podmínek.

Tyto dokumenty žadatel předkládá v originále a kopii. V případě, že tyto dokumenty nejsou v českém jazyce, je potřeba zajistit jejich úředně ověřený překlad do češtiny.


Pojistná smlouva musí splňovat následující podmínky:

  • - Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně 60 000,- EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného.
  • - Pojištění musí krýt náklady spojené s poskytnutím nutné a neodkladné zdravotní péče na území ČR, včetně nákladů spojených s převozem, nebo v případě smrti s převozem ostatků do státu, jehož je cizinec občanem, příp. kde má povolen pobyt.
  • - Pojistná smlouva nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek.
  • - Pojistná smlouva může být uzavřena u pojišťovny, která je takové pojištění oprávněna provozovat na území ČR, příp. na území EU, nebo ve státě, jehož je cizinec občanem, příp. kde má povolen pobyt.

 

Zákon o pobytu cizinců od 2. srpna 2021 stanoví pro cizince, který vstupuje na území a bude na něm pobývat déle než 90 dnů, povinnost uzavřít do 90 dnů od vstupu na území ČR cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče. Cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče, jak je požaduje zákon o pobytu cizinců, bude po dobu pěti let od účinnosti novely zákona o pobytu cizinců (tedy od 2. srpna 2021 do 2. srpna 2026) moci být sjednáno výhradně s Pojišťovnou VZP, a. s.

Jestliže je tedy žádost o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu podána u zastupitelského úřadu České republiky dne 2. srpna 2021 a později, je třeba před vyznačením dlouhodobého víza (nebo dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu) do pasu cizince, předložit již doklad o cestovním zdravotním pojištění:

1) v rozsahu nutné a neodkladné péče na prvních 90 dnů pobytu na území a na zbývající dobu pobytu současně doklad o komplexním zdravotním pojištění uzavřeném s Pojišťovnou VZP (lze sjednat také on-line),

2) nebo cizinec může předložit přímo doklad o komplexním zdravotním pojištění uzavřeném s Pojišťovnou VZP na celu dobu povoleného pobytu na území (pojištění lze sjednat on-line). Doklad o uzavřeném komplexním cestovním zdravotním pojištění s jinou pojišťovnou v České republice, bude možné předložit pouze za předpokladu, že pojistná smlouva byla uzavřena nejpozději dne 1. srpna 2021.

Na účastníky veřejného zdravotního pojištění, mezi které patří žadatelé o modrou kartu, dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu, trvalý pobyt, dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání apod. se povinnost cestovního zdravotního pojištění v rozsahu komplexní péče nevztahuje.

Bližší informace k pojištění lze nalézt na webové stránce Pojišťovny VZP, a.s. (pro vietnamštinu klikněte zde) a na webové stránkce Ministerstva vnitra ČR


Seznam dalších českých pojišťoven lze nalézt na webové stránce: http://www.all-pojisteni.cz/cs/zdravotni-pojisteni-cizincu.html.