tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obecné informace

Zastupitelský úřad níže uvádí základní informace k schengenským vízům.

Obecné informace o podmínkách pro podání žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum a podmínkách pobytu v rámci tohoto pobytového titulu lze nalézt na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Seznam třetích zemí, jejichž občané podléhají předchozím konzultacím dle čl. 22 Vízového kodexu nebo informacím o uděleném vízu dle čl. 31 Vízového kodexu.


Zrušení víza, prohlášení víza za neplatné

Zastupitelský úřad je oprávněn v souladu s vízovým kodexem  prohlásit vízum za neplatné, příp. ho zrušit.
Vízum se prohlásí za neplatné, pokud zastupitelský úřad zpětně zjistí, že v době udělení víza nebyly splněny podmínky pro jeho udělení, resp. vízum bylo získáno podvodným způsobem.

Zastupitelský úřad vízum zruší, pokud je zřejmé, že podmínky za kterých bylo vízum uděleno, již nejsou nadále plněny. Vízum lze zrušit i na žádost jeho držitele (např. pokud žadatel nebude cestovat).

V případě, že zastupitelský úřad vízum prohlásí za neplatné, nebo ho zruší, bude o tomto kroku telefonicky, příp. e-mailem žadatele informovat a vystaví příslušný formulář, který žadateli předá.

Na vízum udělené do cestovního dokladu nebude v těchto případech možno cestovat.


Poučení pro žadatele o schengenské vízum

Řízení o udělení schengenského krátkodobého víza je upraveno Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech, tzv. vízovým kodexem.

Řízení o udělení dlouhodobého víza je upraveno zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Každý žadatel, kterému byla žádost o udělení víza zamítnuta, je zastupitelským úřadem písemně informován o důvodech neudělení víza. U krátkodobých víz v rozsahu vízového kodexu, u dlouhodobých víz v rozsahu ustanovení § 56 zákona č. 326/1999 Sb. Po rozhodnutí o neudělení víza má žadatel právo kdykoliv podat novou žádost, která musí být doložena požadovanými doklady. Může tak učinit i bezprostředně po zamítnutí předchozí žádosti.

Osobní údaje žadatele uvedené v jeho žádosti o vízum jsou v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, poskytovány výlučně příslušným orgánům České republiky a jsou určeny k přijetí rozhodnutí o udělení či neudělení víza.

Žadatel má právo přístupu k osobním údajům, které jsou o něm v této souvislosti vedeny, včetně práva na případnou opravu těchto osobních údajů. V případě, že jsou tyto osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může žadatel požádat o vysvětlení či odstranění tohoto stavu. Je-li tato žádost shledána oprávněnou, příslušný zastupitelský úřad tento závadný stav neprodleně odstraní. Nevyhoví-li příslušný zastupitelský úřad této žádosti, žadatel má právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR. Bližší informace poskytnou na požádání pracovníci vízového úseku zastupitelského úřadu.

Kontakt:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
CZ - 170 00 PRAHA 7
Tel.: +420 234 665 354
Fax: +420 234 665 501
e-mail: posta@uoou.cz