tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky žádosti o krátkodobé vízum

Krátkodobé vízum opravňuje cizince k pobytu v Schengenském prostoru po dobu ve víze vyznačenou, maximálně však na dobu 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů.

Členským státem příslušným pro posouzení žádosti o vízum a pro vydání rozhodnutí je a) členský stát, jehož území představuje jediný cíl návštěvy; b) pokud návštěva zahrnuje více než jeden cíl, členský stát, jehož území tvoří hlavní cíl návštěvy, pokud jde o délku nebo účel pobytu, nebo c) pokud nelze určit hlavní cíl, členský stát, jehož vnější hranice zamýšlí žadatel překročit za účelem vstupu na území členských států.

Žádost o udělení krátkodobého víza  se podává osobně ve vízovém centru VFS Global v Hanoji, příp. v rámci volné kapacity na konzulárním oddělení velvyslanectví České republiky v Hanoji. V případě žadatele mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce.

Žádost lze podat nejdříve 6 měsíců a nejméně 15 dní před zamýšlenou cestou. Zastupitelský úřad o žádosti rozhodně do 15 kalendářních dnů; v případě potřeby dalšího posouzení bude rozhodnuto do 45 kalendářních dnů.

Níže uvedené podmínky podání žádosti se netýkají osob, které mají nárok podat žádost o krátkodobé vízum v režimu rodinného příslušníka občana ČR/EU.

Obecné náležitosti a podklady k žádosti (bližší informace k jednotlivým bodům viz seznamy podpůrných dokladů dle účelu pobytu níže):

 • - řádně vyplněný formulář s podpisem žadatele žádost o schengenské vízum (PDF, 673 KB)
 • - cestovní doklad (platný minimálně ještě 3 měsíce po skončení platnosti víza; pas musí mít alespoň 2 volné strany a být vydán v předchozích 10 letech)
 • - kopie předchozích udělených schengenských víz či víza Velké Británie, USA, Kanady nebo Austrálie
 • - 1 barevná fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm fotografie (PDF, 462 KB)
 • - u žadatelů jiné než vietnamské národnosti - pobytové povolení ve Vietnamu
 • - doložení účelu pobytu
 • - rezervace zpáteční letenky
 • - rezervace ubytování
 • - doklad o zajištění finančních prostředků k pobytu
 • - doklad o cestovním zdravotním pojištění po celou dobu pobytu; v pojistném smlouvě musí být výslovně uvedeno, že pojištění je platné pro celé území schengenského prostoru, s minimálním pojistným krytím ve výši 30.000 EUR
   
 • - žadatelé, kteří jsou zaměstnanci předloží potvrzení o zaměstnání na hlavičkovém papíře zaměstnavatele, potvrzení zaměstnavatele o výši platu za poslední 3 měsíce, potvrzení zaměstnavatele o čerpání dovolené a knížku sociálního pojištění
 • - žadatelé, kteří jsou podnikateli nebo osobami samostatně výdělečně činnými předloží doklad o registraci firmy a doklad o zaplacení daní
 • - žadatelé, kteří jsou v důchodu předloží doklad prokazující pravidelné výplaty měsíčního důchodu a případné jiné příjmy
 • - žadatelé, kteří jsou studenty předloží potvrzení o studiu na hlavičkovém papíře školy, během školního roku též souhlas školy s absencí studenta
 • - žadatelé, kteří jsou zemědělci předloží právo k užívání pozemku vydané příslušným vietnamským úřadem, prohlášení o způsobu využití půdy a doklad prokazující příjmy z jejich zemědělské či jiné činnosti.
   
 • - Pokud je předkládán originál formuláře Pozvání od zvoucí osoby na tiskopise ověřeném místně příslušným orgánem služby cizinecké policie, je nutné doložit kopie dokladu totožnosti a v případě cizince i kopie pobytového povolení zvoucí osoby a rovněž matriční doklad potvrzující rodinný vztah ke zvoucí osobě, pokud takový vztah existuje (datum narození v matričních dokladech musí souhlasit s datem narození uvedeným v cestovním dokladu žadatele; matriční doklady musí obsahovat údaj o registraci v matriční knize příslušné matriky v roce narození či uzavření manželství).
 • - K prokázání vazby na domovskou zemi slouží tzv. rodinná knížka s aktuálně platnými údaji, kterou žadatel předkládá v originále s úředně ověřeným překladem do češtiny, nebo angličtiny, výpis z bankovního účtu, případně pracovní smlouvy, nájemní smlouvy, atd. žadatelů či jejich nejbližších rodinných příslušníků žijících ve Vietnamu.
 • - Nezletilý žadatel, který necestuje s rodiči, předloží souhlas obou rodičů s jeho vycestováním. V případě, že cestuje s jedním rodičem, doloží souhlas druhého rodiče.
   
 • Vízový poplatek ve výši 80 EUR, příp. 40 EUR pro děti od 6 a mladší 12 let je nutno uhradit při podání žádosti; poplatky jsou přijímány pouze v místní měně (VND); od poplatku jsou osvobozeny děti do 6 let, studenti cestující za účelem studia a držitelé služebních pasů cestující za služebním účelem.
   
 • Předkládané podklady nesmí být starší 180 dnů (s výjimkou cestovního pasu) a musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka. Originály dokladů, které si žadatel hodlá ponechat je třeba předložit jak v originále, tak v kopii (včetně datové stránky cestovního pasu, dokladu o pojištění a pozvání). Konzulární oddělení si v případě nutnosti vyžádá další doplňující podklady.
   
 • Je nutné, aby požadovaná doba pobytu vyplněná ve formuláři žádosti souhlasila s daty uvedenými na rezervaci letenky, na pozvání a na pojištění platném pro celé území Schengenu.

 

Seznamy podpůrných dokladů k žádosti o krátkodobé vízum dle účelů pobytu:

Návštěva rodiny/přátel (PDF, 765 KB)

Účel obchodní (PDF, 740 KB)

Účel turistika (PDF, 752 KB)

Účel ostatní (PDF, 755 KB)


Interaktivní formulář žádosti o krátkodobé vízum:

Formulář žádosti o schengenské vízum (PDF, 173 KB)

 

přílohy

žádost o schengenské vízum 145 KB PDF (Acrobat dokument) 11.2.2020