tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rodinný příslušník občana EU/ČR

Rodinný příslušník občana EU/ČR může na velvyslanectví ČR v zahraničí podat pouze žádost o krátkodobé (schengenské) vízum. Případná žádost o přechodný pobyt se podává na území ČR na místně příslušném pracovišti odboru OAMP ministerstva vnitra ČR.

Rodinným příslušníkem občana EU se rozumí:

a) manžel/ka,
b) rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje,
c) potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana EU,
d) potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana EU, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem EU nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt.

Za rodinného příslušníka občana EU se považuje dále cizinec, který prokáže, že

a) je příbuzným občana EU neuvedeným výše, pokud

 1. ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt, žil před vstupem na území s občanem EU ve společné domácnosti,
 2. je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem EU, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt, nebo
 3. se o sebe z vážných zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez osobní péče občana EU, nebo 

b) má s občanem EU trvalý partnerský vztah, který není manželstvím, a žije s ním ve společné domácnosti (vztah druh-družka).


K vyřízení žádosti o schengenské vízum předkládá rodinný příslušník občana EU:

1. žádost o schengenské vízum (PDF, 666 KB) (řádně a úplně vyplněna latinkou a podepsána žadatelem; v případě osob mladších 15 let se podepisuje jeden z rodičů nebo zákonný zástupce),
2. platný cestovní doklad (v originále + kopie datové stránky),
3. 1 barevná fotografie (velikost 3,5 x 4,5 cm, světlé pozadí, musí odpovídat skutečné aktuální podobě žadatele),
4. doklad potvrzující, že žadatel je rodinným příslušníkem (rodný list, oddací list) – originál nebo ověřenou kopii (v případě, že nelze doložit originál nebo ověřenou kopii, je nutné, aby žádost byla podána jako standardní žádost o krátkodobé vízum, bez zvýhodnění pro rodinné příslušníky):

 • - V případě manželství  je nutné předložit originál, příp. ověřenou kopii oddacího listu vydaného zvláštní matrikou v Brně, kterým žadatel prokáže, že je rodinným příslušníkem občana EU.
 • - V ostatních případech originál či úředně ověřená kopie českého, příp. vietnamského matričního dokladu či dokladů, případně jiné doklady, kterými bude prokazován status rodinného příslušníka občana EU.

5. doklad prokazující skutečnost, že rodinný příslušník následuje občana ČR/EU (např. společná letenka, prohlášení občana ČR/EU, apod.).

Žádost lze, dle zvážení žadatele, doložit též dalšími podpůrnými doklady či fotodokumentací prokazující délku trvání a váhu vztahu s občanem EU/ČR.


Seznam podpůrných dokladů - rodinný příslušník občana EU (PDF, 731 KB)

Interaktivní formulář žádosti k vyplnění (PDF, 173 KB)


Podání žádosti je bezplatné. Pro podání žádosti na zastupitelském úřadu zašlete email na adresu consulate_hanoi@mzv.cz.
Při podání žádosti před vízové centrum VFS Global je nutné uhradit servisní poplatek.

Předkládané podklady musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka. Originály dokladů, které si žadatel hodlá ponechat je třeba předložit jak v originále, tak v kopii (včetně datové stránky cestovního pasu). Konzulární oddělení si v případě nutnosti vyžádá další doplňující podklady.

Lhůta pro vyřízení žádosti rodinného příslušníka občana EU, který sám není občanem EU, je 14 dnů ode dne podání žádosti. Tato lhůta však může být v odůvodněných případech prodloužena na 45 dnů.


Zastupitelské úřady jsou oprávněny provádět šetření za účelem prokázání, zda není dán některý z důvodů pro zamítnutí víza uvedený v § 20 odst. 5 zákona o pobytu cizinců:

 1. předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad,
 2. nesplňuje požadavky opatření před zavlečením infekčního onemocnění,
 3. je důvodné nebezpečí, že by při pobytu na území mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,
 4. je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán, který rodinného příslušníka do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,
 5. se dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat vízum k pobytu na území, zejména pokud účelově uzavřel manželství,
 6. se dopustil podvodného jednání s cílem získat vízum k pobytu na území, nebo
 7. není rodinným příslušníkem občana Evropské unie uvedeným v § 15a nebo občana Evropské unie nedoprovází nebo nenásleduje.


Za účelové sňatky jsou ve smyslu Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě č. COM (2014) 604 final, jehož přílohou je Příručka pro řešení otázky údajných účelových sňatků mezi občany EU a státními příslušníky třetích zemí, v kontextu práva EU o volném pohybu občanů EU považovány:

1) „klasické“ účelové sňatky („standard“ marriage of convenience) - oba manželé uzavírají sňatek se záměrem zneužít právo EU. Zejména v této souvislosti MZV ČR upozorňuje na existenci § 341 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který upravuje skutkovou podstatu trestného činu napomáhání neoprávněnému pobytu na území republiky;

2) podvodné sňatky (marriage by deception) - sňatek, kdy občan/občanka EU je oklamán/a občanem třetí země příslibem řádného a trvalého rodinného života. Pro tyto sňatky je typické, nikoliv nutně, že jim předchází krátká známost po internetu nebo seznámení během krátkého dovolenkového pobytu;

3) vynucené sňatky (forced marriage) - často spojené s obchodováním s lidmi;

4) předstírané sňatky (bogus marriage) - na rozdíl od účelových sňatků nejsou z pohledu práva platné, bývají spojeny s padělanými nebo zneužitými dokumenty.