tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Trvalý pobyt za účelem sloučení rodiny

O tento druh pobytového titulu na našem úřadě zpravidla žádají nezletilé děti, jejichž alespoň jeden rodič je držitelem povolení k trvalému pobytu na území ČR.

Osobní přítomnost žadatele je podmínkou podání žádosti.

O žádosti bude rozhodnuto do 180 dnů.

Podklady je nutno předložit v originále či ověřené kopii a nesmí být starší 180 dnů (s výjimkou cestovního pasu). Podklady ve vietnamském jazyce musí být úředně přeloženy do českého jazyka.

Prosíme o doplnění žádosti o kopie veškerých předkládaných podkladů.


Náležitosti a podklady k žádosti:

- řádně vyplněný formulář s podpisem žadatele nebo zákonného zástupce (viz nevyplněný formulář),

- cestovní doklad (platný minimálně ještě 3 měsíce po návratu do Vietnamu; pas musí mít alespoň 2 volné strany) a 2 fotokopie datové stránky,

- 2 barevné fotografie (PDF, 462 KB) formátu 3,5 x 4,5 cm (na zadní stranu prosím napište jméno žadatele),

- doklad potvrzující příbuzenský vztah: vietnamský rodný list opatřený úředním překladem do českého jazyka, a dále souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo poručníka s pobytem dítěte na území, pokud nejde o společné soužití rodiny s tímto rodičem, zákonným zástupcem nebo poručníkem, (v matričních dokladech musí být uvedeno přesné datum narození všech v něm uvedených osob; v opačném případě takový doklad nebude akceptován!!),

souhlas rodičů s pobytem dítěte na území. Souhlas se nevyžaduje, jde-li o rodiče, který podal za dítě žádost  nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území ČR,

- kopie cestovního dokladu a povolení k pobytu na území ČR rodičů žadatele/ky,

- doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR - potvrzení fyzické nebo právnické osoby (s úředně ověřeným podpisem), originál nebo ověřená kopie smlouvy o ubytování nebo nájemní smlouvy. Více informací naleznete na stránce Ministerstva vnitra ČR,

- doklad o zajištění finančních prostředků k pobytu - doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem rodiny po sloučení nebude nižší než (1) součet částek životních minim členů rodiny a (2) součet nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení rodiny. Více informací naleznete na stránce Ministerstva vnitra ČR,

- výpis z evidence vietnamského rejstříku trestů opatřený úředním překladem do českého jazyka (nevyžaduje se v případě žadatele mladšího 15-ti let),

- na požádání zastupitelského úřadu lékařskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí,

- na požádání zastupitelského úřadu doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění,

- poplatek za přijetí žádosti odpovídá v přepočtu částce 2.500 CZK; poplatek je nutno uhradit při podání žádosti; poplatky jsou přijímány pouze v místní měně (VND),

V případě podání žádosti o pobyt nezletilého žadatele/žadatelky do 15 let je zapotřebí, aby byl takovýto žadatel/žadatelka doprovázen/a zákonným zástupcem. Pokud jsou oba zákonní zástupci již na území České republiky a nemohou se ze závažných důvodů dostavit k podání žádosti, je zapotřebí,  aby se nezletilý dostavil k podání žádosti v doprovodu osoby, která o něj ve Vietnamu skutečně pečuje. V takovém případě musí zákonný zástupce prokázat, že o žadatele ve Vietnamu osobně pečuje, a dále předložit platný doklad totožnosti, plnou moc od zákonných zástupců nezletilého opravňující danou osobu k podání žádosti a originál českého či vietnamského rodného listu nezletilého, viz výše.

Žadatel je telefonicky informován o skončení řízení a v případě udělení víza je vyzván k doložení cestovního zdravotního pojištění. Zastupitelský úřad sdělí žadateli přesnou délku platnosti tohoto pojištění.

 

přílohy

form_visa_D_VR 808 KB PDF (Acrobat dokument) 9.7.2012