tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt – registrace k osobnímu podání v období prosinec 2020 – únor 2021

Pro sjednání termínu osobního podání žádosti o dlouhodobý či trvalý pobyt na zastupitelském úřadu České republiky v Hanoji byl říjnu 2020 zaveden systém slosovatelných registrací. Příjem registrací pro podání žádostí v období 28. 12. 2020 – 28. 2. 2021 se uskuteční ve dnech 8. a 9. 12. 2020.
 

Účel registrace:

Stanovení termínu pro osobní podání žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt v období 28. 12. 2020 – 28. 2. 2021 o kapacitě 288 slotů.

Týká se žadatelů:

 • - o dlouhodobý/trvalý pobyt za účelem sloučení rodiny (pouze v případě manželů/manželek a nezletilých dětí nositelů platného povolení k pobytu v ČR – omezení na základě aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR) a,
 • - o dlouhodobý pobyt za účelem studia (pouze jde-li o studium podle § 64 zákona č. 326/1999 Sb., zákona o pobytu cizinců)

Slosovatelná registrace se netýká žádostí podávaných v rámci zvláštního režimu vládních programů (Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, Klíčový a vědecký personál, Režim STUDENT) ani účelu vědecký výzkum. Na základě nařízení vlády České republiky č. 220/2019 Sb. ze dne 26. 8. 2019 velvyslanectví České republiky v Hanoji nepřijímá žádosti o zaměstnaneckou kartu mimo uvedené vládní programy.


Místo registrace: vízové centrum VFS Global na adrese

     OCEAN PARK BUILDING #207,
     2. patro (prostory vízového centra pro Schengen),
     1 Dao Duy Anh street, Phuong Mai Ward, Dong Da District, Hanoi

!! Všechny osoby, které se dostaví k registraci, musí používat roušky !!


Termíny registrace:

 •  08. 12. 2020 (09:00 – 12:00 hod.)
 •  09. 12. 2020 (09:00 – 12:00 hod.) - v případě přítomnosti zájemců v době ukončení registrace bude čas adekvátně prodloužen tak, aby byla registrace umožněna všem žadatelům


Zájemci se mohou dostavit v kterýkoli z výše uvedených termínů.


Systém registrace:

V případě, že počet registrovaných zájemců převýší počet 288 nabízených termínů, postoupí velvyslanectví České republiky v Hanoji Ministerstvu zahraničních věcí ČR soupis všech jedinečných čísel kontrolních kupónů k vylosování 288 osob, kterým bude stanoven termín osobního podání žádosti v období 28. 12. 2020 - 28. 2. 2021. Do slosování budou připuštěny pouze registrace podané v souladu s následujícími pravidly a termíny:

 1. Žadatel se dostaví osobně nebo jeho zmocněnec na základě plné moci do vízového centra VFS Global v Hanoji.
   
 2. Žadatel se může zaregistrovat za účelem stanovení termínu k podání pouze 1 žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt v daném objednacím období. V případě účelu sloučení rodiny lze do registrace rodiče (příp. sourozence) zahrnout nezletilé potomky (příp. sourozence) mladší 15 let.
   
 3. Zmocněnec může při jednom úkonu registrace zaregistrovat pouze 1 žadatele. V případě účelu sloučení rodiny lze do registrace rodiče (příp. sourozence) zahrnout nezletilé potomky (příp. sourozence) mladší 15 let.
   
 4. Žadatel v souladu s položkou zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích uhradí správní poplatek dle sazebníku, který je přílohou tohoto zákona, bod č. 162 d)  - zpracování objednávky k sjednání termínu osobního podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu  a to ve výši 1.000 Kč (přesná výše ve VND dle aktuálního kurzu bude zveřejněna 2. 12. 2020). Poplatek je nevratný.
   
 5. Při registraci žadatel předloží:
  1. doklad totožnosti,
  2. 2x kopie datové stránky cestovního pasu žadatele,
   1. v případě zahrnutí potomka/sourozence mladšího 15let, je nutné doložit též 2x kopie datové stránky cestovního pasu daného žadatele,
   2. v případě, že termín pro žadatele mladšího 15 let sjednává osoba, která o dítě ve Vietnamu osobně pečuje, je nutné doložit osobní péči o daného žadatele (např. kopií knihy domácnosti, potvrzením o ustanovení opatrovníka ze strany Lidového výboru, apod.)
  3. doklad o účelu pobytu (např. kopii českého pobytového oprávnění nositele sloučení, přijímací dopis vzdělávací instituce k akreditovanému studiu)
  4. vyplněné a podepsané Písemné poučení žadatele (PDF, 877 KB),
  5. správní poplatek v přesné výši (přesná výše ve VND dle aktuálního kurzu bude zveřejněna 2. 12. 2020).
    
 6. Pokud je registrace prováděna zmocněncem, zmocněnec předloží:
  1. doklad totožnosti,
  2. kopii datové stránky svého dokladu totožnosti (ID nebo cestovní doklad),
  3. plnou moc (může být doložena ve vietnamském jazyce, podpis nemusí být úředně ověřen - lze využít vzor (DOCX, 13 KB)),
  4. 2x kopie datové stránky cestovního pasu žadatele, 
   1. v případě zahrnutí potomka/sourozence mladšího 15let, je nutné doložit též 2x kopie datové stránky cestovního pasu daného žadatele,
   2. v případě registrace žadatele mladšího 15 let, je nutné doložit též kopii rodného listu žadatele a identifikačního dokladu zmocňujícího zákonného zástupce-rodiče (nebo dokladu prokazujícího osobní péči o žadatele, pokud je zmocnitelem osoba, která o žadatele ve Vietnamu osobně pečuje),
  5. vyplněné a podepsané Písemné poučení žadatele (PDF, 877 KB),
  6. správní poplatek v přesné výši (přesná výše ve VND dle aktuálního kurzu bude zveřejněna 2. 12. 2020).
    
 7. Na základě zaplacení správního poplatku za registraci je žadateli vydán kontrolní kupón (potvrzení o úhradě správního poplatku) obsahující pořadové číslo registrace, které bude předmětem slosování. Zaplacením poplatku nevzniká nárok na přidělení termínu k podání žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt.
   
 8. O výsledku slosování nebudou registrovaní žadatelé informováni přímo (tj. telefonicky, emailem ani jinak). Informace, zda byl určitý kupón vylosován, a konkrétní termín osobního podání žádosti budou zveřejněny pouze na webových stránkách velvyslanectví České republiky v Hanoji (viz sekce Slosovatelná registrace – výsledky) nejpozději dne 11. 12. 2020.
   
 9. Pokud se vylosovaný uchazeč v takto zveřejněném termínu nedostaví, termín propadá.
   
 10. Stanovený termín nelze měnit, přesouvat a ani nelze změnit osobu, která podává žádost.


Zdůrazňujeme, že registrace k podání žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt probíhající ve dnech 8. a 9. 12. 2020 nezaručuje, že žadateli bude termín přidělen. Jedná se pouze o registraci uchazečů o přidělení termínu, ze kterých bude v případě převisu žadatelů nad počtem nabízených termínů náhodně vylosováno 288 žadatelů, kteří budou následně prostřednictvím webových stránek ZÚ informováni o stanoveném termínu k podání samotné žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt.

V případě, že počet zájemců nedosáhne počtu nabízených termínů, přidělí zastupitelský úřad v Hanoji termíny na základě pořadí registrací a na zbývající volné termíny bude vypsána nová registrace.

V případě podání žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt rozhoduje o jeho udělení Ministerstvo vnitra ČR.

Výše uvedený systém je v souladu s ustanovením §169f zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, a judikaturou Nejvyššího správního soudu (rozsudek ze dne 30. května 2017 čj. 10 Azs 153/2016).


Velvyslanectví České republiky v Hanoji důrazně doporučuje všem žadatelům vyvarovat se nabídek zprostředkovatelů, ať již agentur či jednotlivců, kteří za úplatu nabízejí přípravu žádosti a sjednání termínu pro její podání. Informace k podmínkám podání žádosti jsou dostupné na webové stránce velvyslanectví ČR v Hanoji, a to v českém i vietnamském jazyce. V případě nejasností je možné kontaktovat náš zastupitelský úřad přímo na emailu consulate_hanoi@mzv.cz. Na Váš email odpovíme v rámci několika dní. Jedinými poplatky, které musíte uhradit, jsou poplatek za zpracování žádosti o registraci k termínu osobního podání žádosti ve výši 1.000 Kč (cca 1.000.000 VND dle aktuálního kurzu v daném kalendářním měsíci) a poplatek za podání žádosti ve výši 2.500 Kč (cca 2.500.000 VND dle aktuálního kurzu v daném kalendářním měsíci) v místní měně v hotovosti. Jakýkoliv poplatek navíc hrazený zprostředkovateli je pouze poplatkem za jejich službu, který Vám v samotném řízení nezajistí žádnou výhodu oproti jiným žadatelům,  přidělení termínu či získání pobytového oprávnění.