tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt – způsob registrace k osobnímu podání

Pro sjednání termínu osobního podání žádosti o dlouhodobý či trvalý pobyt na zastupitelském úřadu České republiky v Hanoji byl říjnu 2020 zaveden systém slosovatelných registrací. Příjem registrací pro podání žádostí v měsíci únoru a dále bude nově probíhat na zastupitelském úřadu České republiky v Hanoji každé úterý od 9:00 do 10:00 hod.
 

Účel registrace:

Stanovení termínu pro osobní podání žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt.


Týká se žadatelů:

Slosovatelná registrace se netýká žádostí podávaných v rámci zvláštního režimu vládních programů (Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, Klíčový a vědecký personál, Režim STUDENT) ani účelu vědecký výzkum. Na základě nařízení vlády České republiky č. 220/2019 Sb. ze dne 26. 8. 2019 velvyslanectví České republiky v Hanoji nepřijímá žádosti o zaměstnaneckou kartu mimo uvedené vládní programy.

V případě žadatelů, u nichž podání žádosti není v současné době možné z důvodu aktuálního znění ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, doporučujeme sledovat aktualizace našeho článku Rozsah aktuálně vykonávaných vízových činností na velvyslanectví ČR v Hanoji.


Místo registrace: zastupitelský úřad ČR v Hanoji  na adrese 13 Chu Van An, Hanoi (POZOR! - jedná se o změnu, neboť předchozí registrace byly realizovány ve vízovém centru VFS Global)

Žadatelé jsou povinni se dostavit s rouškou a strpět případnou kontrolu tělesné teploty. Žádáme žadatele, aby nepředkládali dokumenty v plastových fóliích/obalech. Děkujeme za pochopení a spolupráci. 


Termíny registrace:

Registrace probíhá každé úterý od 9:00 do 10:00 hod. s výjimkou českých a vietnamských státních svátků. Uzávěrka pro slosovatelnou registraci na další měsíc končí vždy předposlední úterý v měsíci. Od následujícího, tj. posledního úterý v měsíci je zahájen příjem registrací pro přespříští měsíc, viz níže:

 • 19. 1. 2021 – uzávěrka registrací pro osobní podání v měsíci únoru 2021 (tj. od 26. 1. zahájena registrace pro osobní podání v měsíci březnu)
 • 16. 2. 2021 – uzávěrka registrací pro osobní podání v měsíci březnu 2021
 • 23. 3. 2021 – uzávěrka registrací pro osobní podání v měsíci dubnu 2021
 • 20. 4. 2021 – uzávěrka registrací pro osobní podání v měsíci květnu 2021
 • 18. 5. 2021 – uzávěrka registrací pro osobní podání v měsíci červnu 2021
 • 22. 6. 2021 – uzávěrka registrací pro osobní podání v měsíci červenci 2021
 • 20. 7. 2021 – uzávěrka registrací pro osobní podání v měsíci srpnu 2021
 • 24. 8. 2021 – uzávěrka registrací pro osobní podání v měsíci září 2021
 • 21. 9. 2021 – uzávěrka registrací pro osobní podání v měsíci říjnu 2021
 • 19. 10. 2021 – uzávěrka registrací pro osobní podání v měsíci listopadu 2021
 • 23. 11. 2021 – uzávěrka registrací pro osobní podání v měsíci prosinci 2021
 • 21. 12. 2021 – uzávěrka registrací pro osobní podání v měsíci lednu 2022


Systém registrace:

V případě, že počet registrovaných zájemců převýší počet nabízených termínů, postoupí velvyslanectví České republiky v Hanoji Ministerstvu zahraničních věcí ČR soupis všech jedinečných čísel kontrolních kupónů ke slosování a k výběru počtu žadatelů odpovídajícího kapacitě v příslušném měsíci. Do slosování budou připuštěny pouze registrace podané v souladu s následujícími pravidly a termíny:

 1. K registraci se dostaví žadatel osobně nebo jeho zmocněnec na základě plné moci.
   
 2. Žadatel se může zaregistrovat za účelem stanovení termínu k podání pouze 1 žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt v daném objednacím období. V případě účelu sloučení rodiny lze do registrace rodiče (příp. sourozence) zahrnout nezletilé potomky (příp. sourozence) mladší 15 let.
   
 3. Zmocněnec může při jednom úkonu registrace zaregistrovat pouze 1 žadatele. V případě účelu sloučení rodiny lze do registrace rodiče (příp. sourozence) zahrnout nezletilé potomky (příp. sourozence) mladší 15 let.
   
 4. Žadatel v souladu s položkou zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích uhradí správní poplatek dle sazebníku, který je přílohou tohoto zákona, bod č. 162 d)  - zpracování objednávky k sjednání termínu osobního podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu  a to ve výši 1.000 Kč (cca 1.000.000 VND v závislosti na aktuálním kurzu v daném měsíci). Poplatek je nevratný.
   
 5. Při registraci žadatel předloží:
  1. doklad totožnosti,
  2. 2x kopie datové stránky cestovního pasu žadatele,
   1. v případě zahrnutí potomka/sourozence mladšího 15let, je nutné doložit též 2x kopie datové stránky cestovního pasu daného žadatele,
   2. v případě, že termín pro žadatele mladšího 15 let sjednává osoba, která o dítě ve Vietnamu osobně pečuje, je nutné doložit osobní péči o daného žadatele (např. kopií knihy domácnosti, potvrzením o ustanovení opatrovníka ze strany Lidového výboru, apod.)
  3. doklad o účelu pobytu (např. kopii českého pobytového oprávnění nositele sloučení, přijímací dopis vzdělávací instituce k akreditovanému studiu)
  4. vyplněné a podepsané Písemné poučení žadatele (PDF, 877 KB),
  5. správní poplatek 1000 Kč v místní měně v hotovosti (cca 1.000.000 VND v závislosti na aktuálním kurzu v daném měsíci).
    
 6. Pokud je registrace prováděna zmocněncem, zmocněnec předloží:
  1. doklad totožnosti,
  2. kopii datové stránky svého dokladu totožnosti (ID nebo cestovní doklad),
  3. plnou moc (může být doložena ve vietnamském jazyce, podpis nemusí být úředně ověřen - lze využít vzor (DOCX, 13 KB)),
  4. 2x kopie datové stránky cestovního pasu žadatele, 
   1. v případě zahrnutí potomka/sourozence mladšího 15let, je nutné doložit též 2x kopie datové stránky cestovního pasu daného žadatele,
   2. v případě registrace žadatele mladšího 15 let, je nutné doložit též kopii rodného listu žadatele a identifikačního dokladu zmocňujícího zákonného zástupce-rodiče (nebo dokladu prokazujícího osobní péči o žadatele, pokud je zmocnitelem osoba, která o žadatele ve Vietnamu osobně pečuje),
  5. vyplněné a podepsané Písemné poučení žadatele (PDF, 877 KB),
  6. správní poplatek 1000 Kč v místní měně v hotovosti (cca 1.000.000 VND v závislosti na aktuálním kurzu v daném měsíci).
    
 7. Na základě zaplacení správního poplatku za registraci je žadateli vydán kontrolní kupón (potvrzení o úhradě správního poplatku) obsahující pořadové číslo registrace, které bude předmětem slosování. Zaplacením poplatku nevzniká nárok na přidělení termínu k podání žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt.
   
 8. O výsledku slosování nebudou registrovaní žadatelé informováni přímo (tj. telefonicky, emailem ani jinak). Informace, zda byl určitý kupón vylosován, a konkrétní termín osobního podání žádosti budou zveřejněny pouze na webových stránkách velvyslanectví České republiky v Hanoji , viz níže.
   
 9. Pokud se vylosovaný uchazeč v takto zveřejněném termínu nedostaví, termín propadá.
   
 10. Stanovený termín nelze měnit, přesouvat a ani nelze změnit osobu, která podává žádost.

 

Zveřejnění výsledků registrace:

Výsledky registrací spolu s přidělenými termíny pro osobní podání žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt v následujícím měsíci budou zveřejněny vždy do konce týdne, na který je stanovena uzávěrka registrací, a to na webové stránce zastupitelského úřadu ČR v Hanoji v sekci Slosovatelná registrace – výsledky.

Zdůrazňujeme, že registrace k podání žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt nezaručuje, že žadateli bude termín přidělen. Jedná se pouze o registraci uchazečů o přidělení termínu, ze kterých bude v případě převisu žadatelů nad počtem nabízených termínů náhodně vylosován počet žadatelů dle kapacity v příslušném měsíci, kteří budou následně prostřednictvím webových stránek ZÚ informováni o stanoveném termínu k podání samotné žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt.

V případě, že počet zájemců nedosáhne počtu nabízených termínů, přidělí zastupitelský úřad v Hanoji termíny na základě pořadí registrací.

 

Zastupitelský úřad dále upozorňuje, že pokud dojde k registraci žadatele, jehož žádost nelze přijmout z důvodu platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnicví ČR, žádost o dlouhodobý/trvalý pobyt nebude přijata a registrační poplatek bude vrácen. Pro přehled, které žádosti lze v současném okamžiku přijmout, sledujte aktualizace článku Rozsah aktuálně vykonávaných vízových činností na velvyslanectví ČR v Hanoji.

V případě podání žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt rozhoduje o jeho udělení Ministerstvo vnitra ČR.

Výše uvedený systém je v souladu s ustanovením §169f zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, a judikaturou Nejvyššího správního soudu (rozsudek ze dne 30. května 2017 čj. 10 Azs 153/2016).

Zastupitelský úřad ČR v Hanoji si vyhrazuje právo na změnu výše popsaného objednávacího systému v případě, že by zvýšení počtu zájemců o registrace neumožnilo přijmout všechny registrace v rámci registračních hodin na zastupitelském úřadu.


Velvyslanectví České republiky v Hanoji důrazně doporučuje všem žadatelům vyvarovat se nabídek zprostředkovatelů, ať již agentur či jednotlivců, kteří za úplatu nabízejí přípravu žádosti a sjednání termínu pro její podání. Informace k podmínkám podání žádosti jsou dostupné na webové stránce velvyslanectví ČR v Hanoji, a to v českém i vietnamském jazyce. V případě nejasností je možné kontaktovat náš zastupitelský úřad přímo na emailu consulate_hanoi@mzv.cz. Na Váš email odpovíme v rámci několika dní. Jedinými poplatky, které musíte uhradit, jsou poplatek za zpracování žádosti o registraci k termínu osobního podání žádosti ve výši 1.000 Kč (cca 1.000.000 VND v závislosti na aktuálním kurzu v daném kalendářním měsíci) a poplatek za podání žádosti ve výši 2.500 Kč (cca 2.500.000 VND dv závislosti na aktuálním kurzu v daném kalendářním měsíci) v místní měně v hotovosti. Jakýkoliv poplatek navíc hrazený zprostředkovateli je pouze poplatkem za jejich službu, který Vám v samotném řízení nezajistí žádnou výhodu oproti jiným žadatelům,  přidělení termínu či získání pobytového oprávnění.