tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká účast na festivalu kávy v provincii Dak Lak

Velvyslanec M. Klepetko v doprovodu ekonomického rady navštívil  5. ročník festivalu kávy v Buon Ma Thuot,  hlavním městě provincie Dak Lak, který se konal ve dnech  9.-12. března t.r. Součástí programu zástupců ZÚ Hanoj byla účast na slavnostním zahájení veletrhu „Coffee Trade Fair and Exhibition“ a na večerním gala programu k otevření festivalu kávy, dále účast na konferenci k zemědělské výrobě na vrchovině středního Vietnamu, jednání s představiteli Lidového výboru provincie a návštěva Vietnamské akademie zemědělských věd západní vrchoviny a zemědělského a lesnického institutu.
 

Festival byl spojen s oslavami 40. výročí osvobození hlavního města provincie Dak Lak a 110. výročí od jeho založení a sta let tradice pěstování kávy v oblasti. Provincie je nejdůležitějším producentem kávy s ročním objemem 480 tis. tun a 40%-ním podílem na exportu kávy Vietnamu (Vietnam je druhým největším exportérem této komodity na světě, zaměřuje se na druh kávy Robusta). Roční vývoz z provincie činí 700 mil. USD, což tvoří 60% rozpočtu provincie. Pěstování kávy zaměstnává přímo 300 tis. obyvatel a nepřímo dalších 100 tis.

Jednání s představiteli Lidového výboru vedl za vietnamskou stranu Y Dham Enuol, místopředseda Lidového výboru provincie, který popsal historii i současnost provincie, která se rozkládá ve středním Vietnamu na hranicích s Kambodžou na ploše 13 100 km2 a žije zde 1,8 mil. obyvatel vč. 47 etnických menšin. Provincie je převážně zaměřena na pěstování zemědělských komodit jako je káva, kaučukovník a ovoce, ale její vedení podporuje i industrializaci – je zde v provozu nebo ve výstavbě 8 průmyslových zón, které si slibují svoji prosperitu díky blízkosti kambodžských hranic a možnosti propojení infrastruktury od mořských přístavů do sousední země. Příslibem je i záměr vybudovat intenzivní zemědělství  formou velkofarem skotu vč. jatek a zpracovatelského průmyslu. Dalším perspektivním odvětvím, které zatím čeká na masivnější rozvoj, je turistický ruch. Provincie nabízí řadu malebných vodopádů, prales a vrchovinu a pestrou škálu místních etnických menšin s jejich kulturami. Lákadlem pro cizince budou i sloni a jejich každoroční závody, které se odehrávají v březnu.  Z nerostných surovin jsou v provincii ložiska kaolínu, stavebního kamene , zlata a olova. Provincie předala účastníkům setkání informace o investičních příležitostech a dále seznam projektů určených pro financované v rámci rozvojové spolupráce. Jednání se zúčastnily delegace z velvyslanectví a generálních konzulátů z ČR, Rumunska, Bruneje, Indonésie a Číny a dále představitelé laoských provincií, které se zabývají pěstováním kávy.

Velvyslanec M. Klepetko ve svém vystoupení  na Lidovém výboru provincie Dak Lak zdůraznil, že předaný přehled investičních projektů odpovídám záměrům a možnostem českých firem. Vodní hospodářství, doprava, zdravotnictví, energetika, velkofarmy chovu hospodářského zvířectva, potravinářské technologie – to jsou oblasti, kde české firmy mají dlouhou tradici výroby a exportu. Stěžejní bude otázka financování plánovaných projektů. ČR ukončila projekty ZRS ve Vietnamu v minulém roce a pokračuje jen v malých lokálních projektech zaměřených na podporu vzdělanosti a na zdravotnictví. ČR je ale jako členský stát EU přispěvovatelem do společných fondů ZRS EU, ze kterých je pro období do r.2020 vyčleněna částka 400 mil. EUR  ve prospěch Vietnamu a řada projektů plánovaných provincií Dak Lak může splňovat podmínky financování z uvedených fondů EU, zejména v oblasti energetiky. Jinak české firmy jsou připraveny s partnery v provincii navázat spolupráci na komerční bázi. V souvislosti s výstavbou velkofarem byly předány prospekty a katalogy české firmy, která tuto komoditu úspěšně projektuje a dodává do zahraničí. V další části svého vystoupení  velvyslanec zmínil nutnost cíleného marketingu zaměřeného na propagaci místních značek kvalitní kávy.

Konference, zaměřená na podporu zemědělské produkce vrchoviny středního Vietnamu s cílem dostat se na globální trh, zahrnovala vystoupení místních zemědělských odborníků, zástupců Lidového výboru a Ministerstva zemědělství Vietnamu. Důraz byl kladen na propagaci kávy, kaučuku, kešu oříšků, černého pepře, manioku a ovoce. Představiteli MZe VN, který podpořil výstavbu velkofarem dobytka, předali zástupci ZÚ Hanoj prospekty českého výrobce této komodity.

Veletrh „Coffee and Trade Fair and Exhibition“ se  zaměřil na kávu a s jejím pěstováním a zpracováním  spojené technologie. Byl umístěn do areálu místního muzea a svým rozsahem i počtem stánků byl milým překvapením pro zahraniční účastníky. Na jednom ze zhruba stovky stánků se představila česká firma Dak Lak Coffee z Prahy, která dováží nejlepší druhy kávy Robusta z provincie Dak Lak. Majitel firmy pan Vu kávu v naší zemi praží ve spolupráci s italským partnerem a dodává ji do sítě prodejců pod názvem své firmy. Předseda Vietnamské asociace pěstitelů a exportérů kávy podal zahraničním účastníkům informaci o jeho instituci, která sdružuje 160 firem; celkem je v zemi 200 pěstitelů a vývozců kávy.  Další zajímavé setkání na veletrhu bylo s týmem německé televize, která natáčela dokument o projektech ZRS v provincii Dak Lak. Doprovázel ji 86-ti letý německý pamětník, který v 80. letech m.s. německé rozvojové projekty v provincii Dak Lak realizoval a v rámci nich dodal do Vietnamu desítky malých vodních elektráren, které byly vyrobeny v Československu.  

Zajímavá byla i exkurze do Vietnamské akademie zemědělských věd západní vrchoviny a zemědělského a lesnického institutu, který dodává místním farmářům sazenice kávy, které šlechtí formou řízkování, aby byl zachován správný genofond rostlin. Není nezajímavé, že vybavení laboratoře dodala v rámci sponzorského daru firma Nestle, která si touto nenáročnou investicí zajistila dodavatele kvalitní kávy.

Provincie Dak Lak se s ohledem na své stávající zemědělské zaměření a budoucí záměry jeví pro české exportéry perspektivní zejména v oblasti dodávek zemědělských a potravinářských technologií (např. velkofarmy dobytka a drůbeže, zavlažovací zařízení, zpracování masa a ovoce, výroba škrobu, zpracování vytěženého dřeva). Další oblastí je těžba a využití nerostných surovin jako je kaolin a s tím spojená výroba dlaždiček a stavebních materiálů. Provincie buduje průmyslové zóny, plánuje novou bytovou výstavbu vč. nákupních středisek, nové silniční obchvaty, čističky a úpravny vody. Zvláštní kapitolu tvoří projekty na podporu turistiky a plánovaná výstavba řady turistických center. 

ZÚ Hanoj má k dispozici podrobnější informace k plánovaným investičním projektům v provincii Dak Lak, které na vyžádání poskytne českým zájemcům. Další informace je možno získat i na webové stránce Odboru plánování a investic provincie Dak Lak: www.daklakdpi.gov.vn

Jednání s Lidovým výborem provincie Dak Lak

Jednání s Lidovým výborem provincie Dak Lak

Konference

Konference

Zahájení veletrhu

Zahájení veletrhu

veletrh

veletrh