suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9. října 2021

Dne 28.prosince 2020 prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021.

Mimo území České republiky budou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu probíhat ve zvláštních stálých volebních okrscích, tedy na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Na území Finska mohou čeští občané volit ve dny voleb na Velvyslanectví ČR v Helsinkách a to v následující časy:

  • 8. 10. 2021 (pátek)    14:00 - 22:00
  • 9. 10. 2021 (sobota)  8:00 - 14:00  

Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí mohou volit:

1) občané ČR zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném daným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí

Zápis občana do zvláštního seznamu voličů se provádí na základě písemné žádosti, která musí být doručena danému zastupitelskému úřadu. V souvislosti s konáním voleb do PS PČR 8. a 9. října 2021 je nejzazším termínem pro doručení žádosti 29. 8. 2021 do 16:00. Více informací zde: https://www.mzv.cz/helsinki/cz/konzularni_informace/volby/zvlastni_seznam_volicu.html

Písemná žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být doložena originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu daného zastupitelského úřadu.

Pokud je žádost doručena v dané lhůtě prostřednictvím elektronické pošty (e-mail), je možné ji uznat jen v případě, že ji volič doloží originálem, popř. ověřenou kopií výše uvedených dokladů do doby uzavření zvláštních seznamů voličů zastupitelskými úřady, tj. do 8. 9. 2021. Pro tento účel lze uznat i kopii úředně ověřenou finským příslušným úřadem (např. DVV).

2) občané ČR, kteří při hlasování předloží voličský průkaz

Voličský průkaz vydává obecní úřad, městský úřad, magistrát či úřad městské části, v jehož stálém seznamu je volič zapsán, obvykle jde o obecní úřad, u kterého je občan přihlášen k trvalému pobytu. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.

Pokud občané zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného Zastupitelským úřadem ČR v Helsinkách hodlají volit na území ČR nebo na jiném zastupitelském úřadě, musí včas požádat zastupitelský úřad v Helsinkách o vydání voličského průkazu (voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoli volebním okrsku). Volič může požádat o vydání voličského průkazu na Velvyslanectví ČR v Helsinkách osobně do 6. 10. 2021 nebo podáním doručeným nejpozději do 1. 10. 2021; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (doručení žádosti emailem je nedostatečné). Zasílá-li volič žádost o vydání voličského průkazu písemně poštou (vzor žádosti viz. příloha), musí být jeho podpis na žádosti úředně ověřen, pro tento účel lze uznat i úřední ověření finským příslušným úřadem (např. DVV).

V případě ztráty či odcizení voličského průkazu nelze vystavit duplikát.

Zastupitelský úřad může předat voliči voličský průkaz nejdříve 23. 9. 2021, a to osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle poštou.

 

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu konaných 8. a 9. října 2021 není možné korespondenční hlasování.

Jednotlivé politické strany, politická hnutí a koalice kandidují ve volbách pod čísly, které lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR a také v příloze níže. Těmito čísly budou označeny hlasovací lístky.

Voliči obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

 

Důležité lhůty:

- konec lhůty pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem

29. 8. 2021

- počátek lhůty pro předávání voličských průkazů voličům

23. 9. 2021

- konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu

1. 10. 2021

- konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu

6. 10. 2021

- dny voleb

8.-9. 10. 2021

 

Podrobnější informace v přiložených shrnutích.

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a doplňující informace jsou k dispozici například na stránkách MV ČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx

Voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí na  zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje. Seznam zaregistrovaných kandidátních listin v Ústeckém kraji naleznete v příloze. 

 

přílohy

Volby PSP2021-Hlasování na voličský průkaz 18 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 26.7.2021

VolbyPSP2021-Hlasování v zahraničí 18 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 26.7.2021

VolbyPSP2021-Informace o způsobu hlasování na ZÚ 34 KB DOC (Word dokument) 26.7.2021

Vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu 98 KB PDF (Acrobat dokument) 6.8.2021

PSP 2021-výsledky losování-hlasovací lístky 661 KB PDF (Acrobat dokument) 5.9.2021

PSP 2021-seznam zaregistrovanych kandidátních... 54 KB PDF (Acrobat dokument) 5.9.2021

Žádost o vydání volicskeho prukazu-ZÚ-volby PS 2021 27 KB DOC (Word dokument) 10.9.2021