suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Podpora vnějších ekonomických vztahů (zejména v oblastech exportu, investic a cestovního ruchu) je jednou z priorit Vlády České republiky. Vláda vychází z toho, že v podmínkách postupující globalizace a vysoké míry otevřenosti české ekonomiky je prosperita země závislá na schopnosti prosadit její hospodářské zájmy ve světě.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR pokládá posílení úlohy diplomacie při podpoře vnějších ekonomických zájmů ČR za jeden ze svých prioritních cílů. Nutnost věnovat mimořádnou pozornost této oblasti vyplývá nejen z celkové odpovědnosti MZV za realizaci zahraniční politiky ČR, ale stejně tak i z charakteru potřeb českého státu jako výrazně exportně orientované ekonomiky. Prohlubování vzájemné propojenosti světa a narůstající provázanost bilaterálních a multilaterálních ekonomických zájmů jsou dnes už neoddiskutovatelným trendem, kterému je průběžně přizpůsobován i charakter a obsah české diplomacie.

MZV ČR si je vědomo své nezastupitelné úlohy v úsilí vlády ČR za vytvoření předpokladů pro zlepšení exportní pozice českých podnikatelů. Ke splnění tohoto cíle slouží i podpora sítě zastupitelských úřadů ČR (ZÚ) v zahraničí, tedy včetně našeho úřadu v Helsinkách.

Rozsah pomoci a podpory poskytované jednotlivými ZÚ v zahraničí českým podnikatelským subjektům je však závislý na kapacitních možnostech daného ZÚ. Ve snaze stanovit jasná pravidla pro poskytování podpory a zlepšit komunikaci s podnikatelskou sférou proto vydaly MPO ČR a MZV ČR dokument "Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti“ – tzv. KODEX. V něm jsou stanovená pravidla, postupy a limity při poskytování pomoci českým podnikatelským subjektům ze strany ZÚ ČR v zahraničí.

Předtím, než se podnikatelský subjekt obrátí na ZÚ, měl by prioritně využít informace obchodně-ekonomického charakteru z příslušného zahraničního teritoria, které jsou shromažďovány, aktualizovány a zveřejňovány MPO, MZV a jejich příspěvkovými organizacemi. Jedná se např. o Mapu globálních oborových příležitostí či Souhrnnou teritoriální informaci.

Pokud uvedené zdroje neposkytnou dostatečné odpovědi, mohou se české podniky obracet na ZÚ Helsinky s následujícími žádostmi:

  • - poskytnutí základních kontaktních údajů na potenciální obchodní partnery na základě dostatečně specifikovaného a kvalifikovaného sdělení
  • - konzultace o obchodně ekonomickém a podnikatelském prostředí v zájmovém teritoriu
  • - doporučení služeb právních kanceláří, obchodních komor, bank apod. institucí v zemi působení
  • - aktivní podporu při navazování kontaktů s představiteli příslušné země
  • - pomoc při zabezpečování podnikatelských misí
  • - podporu při účasti na veletrzích a výstavách v zemi působení
  • - nepřímou podporu při zapojení do mezinárodních soutěží, výrobních kooperací apod.
  • - poskytnutí informací o příležitostech na zahraničním trhu
  • - získání některých doplňujících informací o konkrétní firmě
  • - zprostředkování nákupu tematických studií či odborných materiálů