suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta republiky 2013 - praktické informace pro hlasování ve Finsku

Volba prezidenta České republiky proběhne 11. a 12. ledna 2013 (I.kolo).


Místo hlasování ve Finsku:

Velvyslanectví České republiky v Helsinkách

Armfeltintie 14

00150 Helsinki


Doba hlasování ve Finsku:

v pátek 11. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22.00 hodin místního času,
v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin místního času
případné druhé kolo voleb se bude konat v pátek a sobotu 25. a 26. ledna 2013


Informace o podmínkách hlasování včetně zápisu do zvláštního volebního seznamu:

Hodláte-li se účastnit voleb na našem velvyslanectví, máte dvě možnosti:

1. být zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeným Velvyslanectvím České republiky v Helsinkách
2. mít voličský průkaz vydaný buď obecním úřadem v místě Vašeho trvalého bydliště v České republice, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán, nebo jiným zastupitelským úřadem, např. Velvyslanectvím ČR ve Stockholmu, Oslu apod.

Žijete-li dlouhodobě v Helsinkách a nejste u nás zapsaní z předchozích voleb, můžete požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného při Velvyslanectví ČR v Helsinkách. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, což je 2. prosince 2012 (velvyslanectví bude v sobotu 1. a v neděli 2. prosince otevřeno od 8 do 16 hodin). Žádost o zápis nemá předepsaný formát, můžete však využít formuláře v příloze. Doporučujeme všem občanům ČR, aby v žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů uvedli telefonní číslo a e-mailovou adresu, kde je možné je v případě nutnosti kontaktovat.

Písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů doložíte originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících Vaši totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu velvyslanectví. Podpis na žádosti nemusí být ověřen.

Totožnost prokážete platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií a obsahujícím Vaše základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystaveným příslušným orgánem.

Státní občanství ČR pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokážete občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým pasem, služebním pasem, cestovním průkazem; osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství ČR. vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden, a to ne starším 6 měsíců.

Doklad potvrzující bydliště ve Finsku je zejména karta pojištění KELA. Další možnosti s námi, prosím, konzultujte.

Jakmile budete zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím, budete ve stanoveném termínu automaticky vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů vedeného příslušným úřadem v ČR (podle adresy Vašeho trvalého nebo posledního bydliště v ČR). Pokud se z Finska v budoucnu odstěhujete, požádáte nás o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a následně se necháte zapsat do stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu máte na území České republiky trvalý pobyt, nebo na Velvyslanectví ČR v zemi, kde se usadíte. Velvyslanectví Vám předá doklad o vyškrtnutí, který předložíte příslušnému úřadu. Žádost o vyškrtnutí nemá předepsaný formát, můžete však využít formuláře v příloze.

Pokud jste u nás zapsaní a nebudete se v době volby prezidenta České republiky vyskytovat v územním obvodu helsinského velvyslanectví (budete mimo území Finska), můžeme Vám na základě Vaší žádosti podle ustanovení § 33 zákona o volbě prezidenta republiky vydat voličský průkaz, na který jste potom oprávněni hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí (na velvyslanectvích ČR) a samozřejmě v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Žádost o vydání voličského průkazu můžete k nám podat již ode dne vyhlášení voleb, což bylo 3. října 2012, a to písemně s úředně ověřeným podpisem, v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem nebo žádostí v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 4 ledna 2013 (pro druhé kolo volby 18. ledna 2013), nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu, tj. 9. ledna 2013 do 16.00 hodin (pro druhé kolo volby 23. ledna 2013 do 16.00 hodin). Velvyslanectví voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 27. prosince 2012, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Žádost o vydání voličského průkazu nemá předepsaný formulář,  můžete však využít formuláře v příloze.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí, je vhodnější volit při volbě prezidenta České republiky v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán.


Hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství

Po příchodu do volební místnosti prokážete zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, abyste potřebné doklady měli u sebe.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdržíte od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem Velvyslanectví ČR v Helsinkách a hlasovací lístky.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. U každého kandidáta je uvedena příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že je bez politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno, zda jde o kandidáta navrženého poslanci nebo senátory anebo navrhujícím občanem.

Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra.

Při hlasování na velvyslanectví obdržíte hlasovací lístky ve volební místnosti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S případnými dotazy se obracejte prosím na konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Helsinkách:

adresa: Armfeltintie 14, 00150 Helsinki
Tel.: +358 (0)9 612 088 16
Fax: +358 (0)9 630 655
E-mail: helsinki@embassy.mzv.cz