suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2012

Prezident republiky vyhlásil dne 27. června 2012 svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 224/2012 Sb., volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek a sobotu 12. a 13. října 2012.

Volby se uskuteční ve volebních obvodech č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77 a 80, v nichž  podle Ústavy České republiky a zákona o volbách do Parlamentu České republiky uplyne volební období  zvolených členů Senátu Parlamentu České republiky.

Případné druhé kolo voleb do 1/3 Senátu se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že případné druhé kolo voleb by proběhlo  v pátek a sobotu 19. a 20 října 2012.

Hlasování do Senátu Parlamentu České republiky probíhá pouze na území České republiky. Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí tedy hlasování probíhat nebude. Při volbách do Senátu je možné hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ovšem pouze na  území České republiky, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou  volby vyhlášeny. V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, může požádat tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 5. října 2012) nebo osobně do 10. října 2012 do 16 hod. Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před volbami (tj. 27. září 2012) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu (do 17. října 2012 do 16. hod.).

Voliči, zapsaní ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem, nemohou ve volbách do zastupitelstev hlasovat, a to ani na voličský průkaz. Do zmíněných zastupitelstev mohou hlasovat výhradně voliči, kteří jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů v místě svého trvalého bydliště nebo kterým byl obecním úřadem vydán voličský průkaz ve volebním okrsku, spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Informace o volbách jsou umístěny na těchto webových stránkách:

www.mvcr.cz, logo „Volby do zastupitelstev krajů a třetiny Senátu P ČR“

www.czso.cz, záložka „Statistky“ – „Volby“

www.senat.cz , záložka „Senát PČR“ – „Volby“