suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR

Prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 353/2013 Sb. v částce 140, která byla rozeslána dne 11. listopadu 2013, vyhlásil v souvislosti se zánikem mandátu senátora p. Tomia Okamury doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně a stanovil dny jejich konání na pátek 10. ledna 2014 a sobotu 11. ledna 2014.

Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána příslušná částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno. Příslušná částka Sbírky zákonů byla rozeslána dne  11. listopadu 2013 a tudíž za den vyhlášení voleb je považováno toto datum.

Případné druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném volebním obvodu  nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že  případné druhé kolo voleb  by proběhlo  v pátek a sobotu 17. a 18. ledna 2014  ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech volebního obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně. Na ZÚ Helsinky tedy hlasování probíhat nebude.

Zastupitelský úřad ČR plní v souvislosti s volbami do Senátu následující úkoly:

1) vede zvláštní seznam voličů (přijímání a zpracování písemných žádostí o zápis do zvláštního seznamu voličů, uzavření zvláštního seznamu voličů a jeho předání do ústředí MZV, odstraňování duplicit a vyškrtávání voliče, vydávání potvrzení o vyškrtnutí voliče ze zvláštního seznamu na základě jeho žádosti;

2) vydávání voličských průkazů voličům, zapsaným ve zvláštním seznamu voličů;

3) zajištění informovanosti voličů – občanů ČR - žijících ve volebním okrsku ZÚ Helsinky.

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu P ČR hlasování v zahraničí. Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je sice možné při volbách do Senátu P ČR hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na  území České republiky, a to ve volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou  volby vyhlášeny. Pokud budete žádat o vydání voličského průkazu, kontaktujte prosím náš zastupitelský úřad (nejlépe mailem).

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem  České republiky v zahraničí, může požádat před každými volbami do Senátu, které jsou na území České republiky vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 3. ledna 2014) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 8. ledna 2014 do 16 hod.); o osobně učiněné žádosti sepíše zastupitelský úřad úřední záznam.

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 26. prosince 2013) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Doporučujeme vydávat voličské průkazy najednou pro obě kola voleb (jeden pro první kolo, druhý pro druhé kolo) bez ohledu, zda je v žádosti výslovně uvedeno, že volič chce oba průkazy vydat současně; tyto voličské průkazy je třeba opatřit řádnými daty a razítkem a uvést, pro které kolo jsou vydány.

Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před  případným druhým kolem voleb do Senátu P ČR (do 15. ledna 2014 do 16. hod.).

Informaci pro veřejnost o doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR, jakož i informaci o způsobu hlasování v doplňovacích volbách, lze nalézt na níže uvedené webové stránce Ministerstva vnitra ČR:

www.mvcr.cz/clanek/volby-do-senatu-parlamentu-cr-971793.aspx