english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: @MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

České předsednictví v Radě Evropské unie

Dne 15. června 2022 představila vláda ČR motto, logo a priority svého historicky druhého  českého předsednictví v Radě EU. Česká republika jej převezme od Francie 1. července 2022 na období šesti měsíců. Vizuální identita českého předsednictví odráží jeho hlavní zásady, priority a cíle pod heslem "Evropa jako úkol."

Symbolika loga 

Značka EU2022.CZ vychází z loga prvního českého předsednictví v Radě EU v roce 2009. Opírá se o jeho základy, zároveň však svou podobou hledí do budoucnosti a reflektuje současný vývoj grafického designu. 

Značka se skládá z grafického znaku a textové části. Grafický znak obsahuje celkem 27 prvků reprezentujících stejný počet členských států Evropské unie. Každý prvek vychází z barev vlajky konkrétního členského státu a nahrazuje tak dvoupísmenné zkratky přítomné v původní identitě předsednictví z roku 2009. Zároveň je tvar každého prvku stylizovanou podobu střelky kompasu, který odkazuje na doplňkový motiv původního loga předsednictví – mapu složenou ze zkratek států EU. Homogenní znak složený z více prvků odráží motto Evropské unie „Jednotná v rozmanitosti“. 

Evropa jako úkol 

Za hlavní motto byl zvolen výrok „Evropa jako úkol“, který ve stejnojmenné eseji publikoval první prezident České republiky Václav Havel v roce 1996. Motto českého předsednictví je tak veřejným přihlášením se k odkazu Václava Havla a připomínkou toho, že na moderní a fungující Evropě musíme všichni neustále pracovat, a je potřeba si to také připomínat. Motto vyjadřuje odhodlání posilovat společnou svobodu, odpovědnost, bezpečnost a prosperitu.   

Pro druhé české předsednictví je největší inspirací Havlových textů jejich leitmotiv, kterým je požadavek opětovného kritického promyšlení úkolu, které před Evropou a Evropany stojí. Havlovské heslo Evropa jako úkol může být chápáno nejen jako příležitost ke společné reflexi, ale především jako výzva k přijetí zodpovědnosti a rozhodnému jednání na základě hodnot, které nám ukládá svědomí. 

Předseda vlády ČR prof. Petr Fiala při této příležitosti uvedl:

"Evropa jako úkol: posilovat společnou svobodu, odpovědnost, bezpečnost a prosperitu je hlavním mottem českého předsednictví v Radě EU. Evropa není jenom jméno území, ve kterém žijeme. Je to zejména soubor hodnot, které vyznáváme a které máme společné. Těmi základními jsou svoboda a odpovědnost. Svoboda jednotlivců, ale také národů. Odpovědnost za sebe, za své rodiny, za ostatní občany, ale také za prostředí, které nás obklopuje.

Ruská invaze na Ukrajinu nám ukázala, že naše svoboda a bezpečnost jsou dnes ohroženy stejně, jako tomu bylo v minulosti. Boj za svobodu nikdy nekončí. Úkolem Evropské unie a předsednictví České republiky v Radě EU je pomoci Ukrajincům, kteří nyní bojují za svou vlast a za možnost svobodně si zvolit svoji budoucnost. Ruská invaze vyvolala největší pohyb obyvatel v Evropě od konce druhé světové války. Vysoce převyšuje i migrační vlnu z let 2014-2015. České předsednictví se soustředí na efektivní evropskou spolupráci a solidaritu, aby dosáhlo dlouhodobě úspěšné integrace uprchlíků do společností členských států EU.

Dalším důležitým úkolem českého předsednictví bude poválečná obnova Ukrajiny. Ta by se měla zaměřit na obnovu kritické infrastruktury, zajištění základních služeb, posilování odolnosti a celkovou hospodářskou stabilitu. Zcela zásadní bude intenzivní spolupráce EU s Ukrajinou a koordinace potřebných finančních zdrojů celého svobodného světa.

Nutnost urychlené transformace evropské energetiky je dnes ještě naléhavější. Její dekarbonizace už není potřebná pouze kvůli ochraně klimatu. Je to dnes zejména podmínka naší nezávislosti a energetické bezpečnosti. Klimatické závazky EU směřují ke konci této dekády. Tato transformace musí proběhnout ekonomicky a sociálně citlivě, aby neohrozila dobrou životní úroveň našich občanů a konkurenceschopnost našeho průmyslu. České předsednictví se zaměří na implementaci balíčku RePowerEU, který zahrnuje rychlejší přechod na nízkoemisní a obnovitelné zdroje energie, energetické úspory nebo zajištění odolnějších, diverzifikovaných zdrojů.

České předsednictví bude usilovat také o posílení evropských obranných kapacit, a to zejména ve spolupráci s NATO, kde je prioritou podpora implementace klíčových témat v rámci tzv. Strategického kompasu. Zásadní je rozvoj dlouhodobé spolupráce na strategických vojenských systémech. Vedle toho budeme usilovat o rozpočtovou podporu pro obnovu výzbroje evropských armád.

Pandemie covidu a válka na Ukrajině nám připomínají, že musíme zvýšit odolnost dodavatelských řetězců i celé evropské ekonomiky vůči vnějším hrozbám. České předsednictví usiluje o to, aby uzavírání obchodních dohod s demokratickými státy postupovalo co nejrychleji a abychom prohloubili transatlantickou spolupráci v rámci Rady EU-USA pro obchod a technologie (TTC), a to s akcentem na strategickou spolupráci.

Evropa aktuálně čelí mnoha problémům a výzvám, ale pokud budeme jednat jednotně a rozhodně, vyjdeme z těchto krizí silnější a odolnější.

Za Českou republiku slibuji, že předsednictví v Radě Evropské unie přijímáme s hrdostí, pokorou a odhodláním a budeme jej vykonávat v zájmu všech občanů členských států Evropské unie."

 

Priority českého předsednictví

Česká republika se během svého předsednictví zaměří na pět úzce provázaných prioritních oblastí:

  1. Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
  2. Energetická bezpečnost
  3. Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru
  4. Strategická odolnost evropské ekonomiky
  5. Odolnost demokratických institucí

 

Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny

V návaznosti na vojenskou agresi Ruska proti Ukrajině bude české předsednictví podporovat úsilí EU uhájit suverenitu a teritoriální integritu Ukrajiny využitím všech nástrojů a programů, které EU nabízí, včetně posilování sankcí. Politická i vojenská podpora Ukrajiny ze strany EU a členských zemí je v bytostném zájmu EU v zájmu zajištění bezpečnosti v Evropě. Předsednictví ČR bude působit ve prospěch dosažení konsensu ve věci udělení kandidátského statusu Ukrajině.

Ruská agrese způsobila nejmasivnější uprchlickou krizi od 2. světové války. EU musí podniknout všechny kroky, které přispějí k tomu, aby co nejlépe zvládla bezprecedentní uprchlickou vlnu zejména žen a dětí z válkou postižené Ukrajiny. To bude vyžadovat mobilizaci veškerých dostupných zdrojů a expertízy a jejich koordinované využití.

České předsednictví bude v této oblasti stavět na principech solidarity, efektivity a flexibility. Ve spolupráci s EK se zaměří na flexibilní přesuny finančních prostředků a vytvoření nezbytných struktur na pomoc nejpostiženějším členským státům, organizacím a občanskému sektoru. Prioritou bude ochrana dětí a zajištění jejich přístupu ke vzdělání. Pro zapojení žen do trhu práce bude nutné zajistit dostatečné kapacity předškolní péče a mimoškolních aktivit. Důležitou prioritou bude také koordinace při zajištění zdravotní péče. České předsednictví se soustředí na efektivní evropskou spolupráci a solidaritu tak, aby dlouhodobá integrace uprchlíků do společností členských států EU byla úspěšná.

Dalším důležitým úkolem českého předsednictví bude poválečná obnova Ukrajiny, přičemž se zaměří na obnovu kritické infrastruktury, zajištění základních služeb, posilování odolnosti a hospodářskou obnovu a stabilitu Ukrajiny. Zásadní bude intenzivní spolupráce EU s Ukrajinou a zajištění potřebných finančních zdrojů celého svobodného světa.

Energetická bezpečnost

EU nemůže být životně závislá na zemích, které přímo ohrožují její bezpečnost, a musí se proto zbavit závislosti na ruském plynu, ropě i uhlí. České předsednictví se zaměří na otázky energetické bezpečnosti EU, jejíž význam v současnosti převyšuje energetickou tranzici, a na urychlenou implementaci REPowerEU, jehož významnou součástí je diverzifikace zdrojů včetně logistického zajištění, energetických úspor a zrychlení přechodu na nízkoemisní a obnovitelné zdroje energie. České předsednictví je připraveno pracovat na implementaci regulace zásob plynu, tedy naplnění zásobníků před nadcházející zimou, a podpoře dobrovolných společných nákupů, aby EU využila svou sílu podobně jako při nákupu vakcín.

Důležitá je i dekarbonizace průmyslu EU a přechod od zemního plynu na vodík, což bude vyžadovat realizaci ambiciózního plánu rozvoje vodíkové infrastruktury, skladování a terminálů. Základ pro dekarbonizaci vytváří Fit for 55. České předsednictví se ovšem prioritně zaměří především na maximální reflexi hlavního krátkodobého cíle, tedy zbavení se závislosti na ruských fosilních palivech. České předsednictví se bude také věnovat energetické účinnosti (EED) a využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Zásadní je současně rozvoj energetické infrastruktury, což povede k posílení energetické odolnosti EU jako celku. V neposlední řadě se české předsednictví zaměří na roli jaderné energetiky v zajištění energetické bezpečnosti EU a plnění klimatických cílů EU.

V oblasti dopravy se předsednictví soustředí na snižování emisí, podporu dopravních módů šetrných k životnímu prostředí a na infrastrukturu pro alternativní paliva jako klíčového předpokladu pro rozvoj čisté mobility. Zároveň se zaměří na rozvoj transevropské dopravní sítě (TEN-T) s cílem usnadnit dopravní toky napříč členskými státy a současně podpořit dekarbonizaci dopravy.

České předsednictví se zároveň soustředí na implementaci vhodné kombinace nástrojů, které sníží negativní sociální a ekonomické dopady již dnes vysokých cen energií. Přechod směrem k uhlíkové neutralitě musí doprovázet efektivní sociální opatření, například v podobě podpory energetických úspor domácností, které dále nabývají na významu vzhledem k inflačním tlakům a rostoucím cenám energií.

Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru

Vzhledem k rostoucí globální nestabilitě se české předsednictví zaměří na zvyšování bezpečnosti a obranyschopnosti, a to především v partnerství s NATO. Specificky se soustředí na podporu implementace klíčových témat v rámci Strategického kompasu. Zásadní je rozvoj dlouhodobé spolupráce na strategických vojenských systémech. Kromě zajištění potřebných kapacit, včetně těch podpůrných stavících na existujících technologiích, se české předsednictví zaměří na spolupráci a investice do snížení technologické závislosti, zejména vzhledem k novým disruptivním technologiím, a na zajištění odolnosti kritických hodnotových řetězců potřebných pro tyto technologie. Klíčové je také posilování souvisejících průmyslových kapacit v EU.

České předsednictví se zároveň bude věnovat kybernetickým hrozbám a geopolitickým souvislostem nových technologií (a vesmíru). Dále se také soustředí na rychlý rozvoj tzv. hybridního toolboxu, boj proti dezinformacím a bezpečnost kyberprostoru. Zvláštní pozornost bude české předsednictví věnovat kybernetické bezpečnosti unijních institucí, orgánů a agentur a kosmickému globálnímu zabezpečenému komunikačnímu systému EU. Důraz budeme klást na to, aby EU aktivně spolu s demokratickými partnery formovala mezinárodní diskuzi na půdě mezinárodních organizací ke zvyšování bezpečnosti a stability kyberprostoru.

Strategická odolnost evropské ekonomiky

Pandemie covid-19 a ruská agrese vůči Ukrajině vedly k inflačnímu šoku, zvýšené tržní nejistotě a odkryly křehkost globálních dodavatelských řetězců. Ruská invaze způsobila největší disrupci komoditních trhů za posledního půl století. EU musí zásadně snížit závislost na nepřátelských či nestabilních režimech. Řešením pro EU není snaha o úplnou soběstačnost. Pro posílení strategické odolnosti je nezbytná cílená podpora technologické konkurenceschopnosti založené na vlastních výrobních kapacitách spolu s prohloubením volného obchodu s demokratickými státy ve světě.

Od potravin, přes léčiva po polovodičové čipy je třeba detailně rozumět dodavatelským řetězcům a jejich zranitelnosti a následně posílit jejich odolnost. Pro evropské firmy musí být zabezpečena dostupnost strategických surovin a dílů. Zvláštní důraz bude kladen na bezpečnost dodavatelských řetězců informačních technologií. České předsednictví se bude soustředit na akceleraci postupu při uzavírání obchodních dohod s demokratickými státy a na prohloubení transatlantické spolupráce v rámci Rady EU-USA pro obchod a technologie (TTC) s akcentem na strategickou spolupráci včetně společných opatření pro odolnost dodavatelských řetězců.

Podstatné je také zrychlení digitalizace a automatizace evropského průmyslu, což umožní rozšířit konkurenceschopnou výrobu v EU zejména s důrazem na strategické sektory. Efektivnější oběhové hospodářství přispěje ke snížení potřeby dovozu primárních materiálů.

Zelená a digitální tranzice se musí uskutečňovat tak, aby podporovala konvergenci směrem k nejvyspělejším regionům. Současně je třeba podpořit rozvoj dovedností Evropanů potřebných pro jejich schopnost adaptovat se na měnící se podmínky, což je předpokladem globální konkurenceschopnosti Evropské unie. Ve všech těchto oblastech bude hrát zásadní roli podpora prostřednictvím investičních politik EU, zejména politiky soudržnosti.

V neposlední řadě je třeba dále prohlubovat vnitřní trh, zejména v oblasti služeb a digitální ekonomiky, a současně zlepšovat podnikatelské prostředí, včetně podpory vědy, výzkumu a inovací, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti evropských firem. S cílem kvalitativně prohloubit digitální vnitřní trh se české předsednictví zaměří na přijetí celoevropského nástroje pro bezpečné a důvěryhodné prokázání identity občana, tzv. peněženky pro evropskou digitální identitu, a vytvoření efektivního a spravedlivého trhu s daty.

Odolnost demokratických institucí

Ruská agrese nám znovu naléhavě připomněla, že dlouhodobá prosperita a stabilita Evropy je založena na funkčních demokratických mechanismech. České předsednictví se proto zaměří na posilování odolnosti institucí, které mají zásadní vliv na udržování a rozvoj hodnot demokracie a právního státu v EU. Patří mezi ně například transparentní financování politických stran, nezávislost masových sdělovacích prostředků a otevřený dialog s občany.

Konference o budoucnosti Evropy vytvořila unikátní prostor pro občany a zejména mladé lidi debatovat o budoucnosti Evropy a přinášet podněty pro budoucí politiky Unie. České předsednictví se bude soustředit na využití těchto podnětů a vytvoření prostoru pro pokračování debaty. V návaznost na Evropský rok mládeže 2022 se předsednictví zaměří na zlepšení dialogu s mladými lidmi a podpoře jejich účasti v politických procesech.

České předsednictví se kromě toho také soustředí na dodržování a posilování svobod a evropských hodnot v offline i online prostředí. Narovnávání podmínek pro evropské i mimoevropské firmy, zejména v oblasti dopadů na životní prostředí a klima a respektování lidských práv, vytvoří podmínky pro další rozvoj obchodní výměny na otevřených trzích. Spolu s dalšími demokratickými státy bude předsednictví pracovat na tom, aby v digitálním prostředí byly respektovány základní práva a svobody, a prosazovat, aby globální standardy stavěly na tzv. přístupu zaměřeném na člověka. EU má v řadě oblastí týkajících se nových technologií, jako je umělá inteligence, příležitost využít výhodu „first mover“, který má možnost stanovit pravidla globální hry. České předsednictví chce také přispět k posílení transparentnosti kryptoměn a snížení rizika jejich zneužívání.

V mezinárodním kontextu bude předsednictví implementovat Evropský akční plán pro lidská práva a demokracii, pro což bude využívat relevantní nástroje včetně případných sankčních mechanismů. Bude posilovat kapacity na podporu občanské společnosti a nezávislých sdělovacích prostředků a také podporovat odolnost partnerských zemí proti kybernetickým a hybridním hrozbám.