english  česky 

rozšířené vyhledávání

Mezinárodní postavení Hongkongu

Mezinárodní vztahy Hongkongu


Jedním z konkrétních projevů převzetí suverenity ČLR nad Hongkongem v roce 1997 bylo převzetí zodpovědnosti za jeho obranu a v obecné rovině i za jeho zahraniční vztahy. K výkonu příslušných kompetencí byl v Hongkongu zřízen Úřad komisaře MZV ČLR. V oblasti mezinárodně ekonomických, obchodních, finančních aj. vztahů si Hongkong zachoval plnou autonomii a v celosvětovém měřítku zde hraje výraznou roli.

S ohledem na historické souvislosti, unikátní státoprávní uspořádání a ekonomický význam zůstává Hongkong i nadále objektem trvalého politického zájmu zemí, které mají ambice hrát v regionu aktivní roli (USA, VB, EU).

Uzavírání mezinárodních dohod

V Hongkongu stále platí dohody uzavřené před rokem 1997.
Miniústavou Hongkong SAR (Basic Law) byla hongkongská vláda zplnomocněna udržovat a rozvíjet vztahy a uzavírat a plnit smlouvy s cizími státy, regiony a mezinárodními organizacemi v oblastech pokrývajících ekonomiku, obchod, finance, lodní dopravu, komunikace, vědu, kulturu, turistiku a sport.
V oblastech, dotýkajících se suverenity ČLR jako celku, může hongkongská vláda uzavírat bilaterální dohody přímo, po získání individuální autorizace od Pekingu ( dohody letecké, bezvízové, dohody v právní oblasti).
V přímé kompetenci si ústřední čínská vláda ponechala např. uzavírání konzulárních dohod, otevírání generálních konzulátů, schvalování návštěv cizích válečných lodí, přistávání a přelety cizích vojenských a státních letadel a jiné. Před rozšířením platnosti mezinárodních dohod a úmluv na Hongkong, jejichž signatářem je nebo se v budoucnu stane ČLR, ústřední čínská vláda vyžaduje stanovisko hongkongské vlády.
V Hongkongu je nyní implementováno 217 mezinárodních dohod a úmluv, z toho 83 neplatí ve vlastní ČLR.

Členství Hongkongu v mezinárodních organizacích

Pod názvem "Hong Kong, China" může být Hongkong individuálním členem mezinárodních organizací, u nichž se nevyžaduje princip suverenity. Na činnosti mezinárodních organizací, ve kterých je členství vyhrazeno státům, se mohou zástupci Hongkongu podílet jako členové delegace ČLR.

Zastoupení v zahraničí

Nezávisle na ústřední čínské vládě si může Hongkong zřizovat vlastní ekonomické a obchodní zastoupení v zahraničí. Tyto mise nemají diplomatický, či konzulární statut. Momentálně působí 11 misí v 9 zemích: Singapur, Sydney, Tokio, Brusel, Londýn, Berlín, Ženeva, New York, San Francisco, Washington, Toronto.