english  česky 

rozšířené vyhledávání

Narození dítěte v zahraničí

Pokud jste občanem České republiky a narodí se Vám dítě, je také občanem České republiky a tím se stává dítě narozením. Níže je popsán postup, jak si zažádat o osvědčení o státním občanství a rodný list. s těmito dokument si pak můžete požádat o cestovní pas pro dítě.

Pokud jste občanem České republiky a narodí se Vám dítě, je také občanem České republiky. K tomu, abyste pro dítě získali český cestovní pas, jste povinni předložit jeho český rodný list. Tato povinnost je zakotvena v § 21 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Český rodný list pro dítě narozené mimo území České republiky vydává Úřad městské části Brno-střed (Husova 3, Brno) ihned, jakmile je narození dítěte zapsáno do zvláštní matriky. Následující řádky jsou určeny těm, kteří hodlají učinit první zápis dítěte do české matriky.

K zápisu narození dítěte je potřeba předložit:

1) ověřený překlad do češtiny cizozemského rodného listu

Nejdříve musíte mít cizí rodný list (Birth Certificate) opatřený apostilní doložkou (Apostille), kterou vydává v Hongkongu High Court na adrese:

Apostille Service Office, High Court Registry

LG 115, High Court Building

38 Queensway, Hong Kong

tel.: (852) 2825 4226

fax: (852) 2524 2034

Jakmile máte cizí rodný list s apostilou, můžete požádat buď požádat o jeho překlad do češtiny na Generálním konzulátu ČR v Hongkongu, nebo jeho bezchybný a precizní překlad vyhotovit svépomocí a naše konzulární oddělení správnost tohoto překladu ověří.

 

2) Originál českého rodného listu jednoho z rodičů

Je možné doložit i ověřenou kopii rodného listu. Nejsou-li rodiče dítěte oddáni, je zapotřebí doložit rodný list obou rodičů, a to i v případě, že je jeden z rodičů cizinec (od cizích státních příslušníků je postačující předložit pouze neověřenou fotokopii rodného listu).

 

3) Zápis o narození dítěte

Formulář je potřeba vyplnit přesně a úplně ve všech rubrikách. Nepoužívejte žádné zkratky, data pište zásadně v české formě den/měsíc/rok. Formulář je nutno vyplnit osobně na konzulátu, nejlépe oba rodiče najednou. Pokud jsou rodiče dítěte manželé, musí být příjmení dítěte na konci formuláře uvedeno stejně, jako je uvedeno na českém oddacím listu rodičů.

 

4) Žádost a dotazník ke zjištění státního občanství České republiky a vydání osvědčení o státním občanství České republiky

Formulář lze vyplnit přímo na Generálním konzulátu. K žádosti, s níž je spojen správní poplatek 150 Kč (v HKD dle aktuálního kurzu), je nutno předložit originály rodného listu matky, rodného listu otce dítěte a oddací list rodičů.


5) Prohlášení týkající se státního občanství dítěte


Prohlášení podepisuje jeden z rodičů a podpis musí být buď uskutečněn na generálním konzulátu, nebo musí být ověřen místním notářem.

 

6) Doklad o určení rodičovství

a) Byli-li rodiče dítěte v den jeho narození manželé, předkládá se jejich český oddací list v originále nebo jeho ověřená kopie. 
b) Nebyli-li rodiče dítěte v den jeho narození manželé, předkládá se rodný list matky, a pokud je otec dítěte znám, také rodný list otce dítěte, a dále buď jeden společný doklad Zápis o určení otcovství dítěte souhlasným prohlášením rodičů. Pokud spolu matka a otec dítěte nežijí, je možné uvedený společný doklad nahradit dvěma doklady, přičemž otec dítěte vyplní a podepíše prohlášení otce o otcovství dítěte a matka dítěte vyplní a podepíše prohlášení matky o otcovství dítěte. V případě, že otec dítěte otcovství odmítá, nebo jeho pobyt není znám nebo nežije, nemusí být otcovství určeno vůbec (v takovém případě dítě na rodném listě bude mít údaje o otci proškrtnuty) anebo otcovství určí český nebo i cizí soud a v takovém případě se předkládá rozhodnutí soudu o určení otcovství. Je-li rozhodnutí vydáno soudem mimo území České republiky, musí být předložen rozsudek o uznání účinnosti rozhodnutí cizího soudu vydaný Nejvyšším soudem v Brně, opatřený doložkou o nabytí jeho právní moci.
Navíc:
Byla-li matka dítěte v den jeho narození rozvedená, předkládá rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci. Je-li rozhodnutí vydáno soudem mimo území České republiky, musí být předložen rozsudek o uznání účinnosti rozhodnutí cizího soudu vydaný Nejvyšším soudem v Brně, opatřený doložkou o nabytí jeho právní moci. Tyto doklady jsou požadovány, aby bylo jednoznačné, kdy k rozvodu došlo, neboť u dítěte, které se narodilo do 300 dnů po rozvodu, se za otce dítěte považuje tehdejší manžel matky dítěte.
Byla-li matka dítěte v den jeho narození vdovou, předkládá buď úmrtní list manžela anebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou o nabytí právní moci. Tyto doklady musí být předloženy, aby bylo jednoznačné, kdy k zániku manželství došlo, neboť u dítěte, které se narodilo do 300 dnů po zániku manželství, se za otce dítěte považuje tehdejší manžel matky dítěte.

c) Je-li dítě osvojeno, je nutno předložit právoplatný rozsudek soudu o osvojení, dále oddací list osvojitelů, oddací list nebo jiné doklady pokrevních rodičů, případně sdělit údaje o nich formou dalšího zápisu o narození podle sitace a možnosti žadatelů.

7) Platné cestovní pasy rodičů dítěte

V případě občana České republiky - rodiče - je nutno předložit platný cestovní pas ČR, případně platný občanský průkaz ČR. V případě rodiče-cizince, je třeba předložit platný cestovní pas příslušné země.

8) Prohlášení rodiče, že nepozbyl české občanství

V prohlášení rodič - občan ČR - podepisuje, že nenabyl volbou nebo udělením státní občanství Slovenské republiky, že nenabyl cizí státní občanství jiného státu ani státní občanství manžela (-ky).

9) Žádost o zápis příjmení dcery v mužském tvaru + příslušný doklad

V případě, že nechcete, aby dcera musela užívat v příjmení ženskou koncovku -ová, české zákony v určitých případech umožňují zapsání ženského příjmení v mužském tvaru. Připomínáme, že souhlas se zápisem příjmení dcery v mužském tvaru musí udělit oba rodiče, tzn. že žádost musí obsahovat podpisy obou rodičů (tzn. oba rodiče se musejí dostavit osobně na generální konzulát).