english  česky 

rozšířené vyhledávání

Registrace manželství

Manželství občanů České republiky, k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do Zvláštní matriky vedené Magistrátem města Brna. Pokud jste uzavřeli manželství v Hongkongu/Macau, je zapotřební nechat tento sňatek zaregistrovat taktéž na území ČR.

Manželství občanů České republiky, k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do Zvláštní matriky vedené Magistrátem města Brna. Pokud jste uzavřeli manželství v Hongkongu/Macau, je zapotřební nechat tento sňatek zaregistrovat taktéž na území ČR. Po provedení zápisu o uzavření manželství Vám bude vydán český oddací list, který budete používat pro jednání s českými úřady. Zápis bude proveden odborem zvláštní matriky, Úřadu městské části Brno-střed.

Informace o možnosti uzavření sňatku na území Hong Kong SAR

svatba kytice

K podání žádosti o provedení zápisu o uzavření manželství a k následnému vydání českého oddacího listu je nutné předložit následující:

1) originál hongkongského/makajského oddacího listu, který musí být opatřen:

- ověřovací doložkou " Apostille"

- překladem oddacího listu do českého jazyka, (v případě zájmu vyhotovíme překlad na našem úřadě)

2) fotokopii Vašeho PLATNÉHO cestovního pasu ČR (pouze stránka s fotografií) nebo občanského průkazu ČR (kopie obou stran OP), a nebo kopii osvědčení o státním občanství ČR. Pokud jsou oba manželé občany ČR, předkládá se kopie cest. pasu nebo občanského průkazu a nebo osvědčení o st. obč. ČR od obou manželů.

V případě, že Váš cest. pas nebo občanský průkaz již není platný a nemáte ani osvědčení o st. občanství ČR, je zapotřebí vyplnit a podepsat "žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o st. občanství ČR.

3) originál českého rodného listu

- můžete též zaslat jeho kopii, jejíž pravost jste si nechali ověřit od notáře v ČR,

- jsou-li oba manželé občany ČR, předkládá se rodný list od obou,

4 ) český rozvodový rozsudek předchozího manželství

- pokud rozvod Vašeho předchozího manželství proběhl v zahraničí a doposud jste nepožádal/a o uznání tohoto rozsudku Nejvyšším soudem ČR v Brně, je potřeba tak učinit ještě před podáním žádosti o provedení zápisu manželství současného. O uznání rozvodového rozsudku musíte požádat přímo Nejvyšší soud ČR v Brně - generální konzulát tyto žádosti nevyřizuje,

5) fotokopii cestovního pasu manžela/lky

v případě, že se jedná o cizince

K vyřízení žádosti se vyplňují tyto formuláře:

1, zápis o uzavření manželství

2, prohlášení

- vyplní a podepíše žadatel s českým státním občanstvím, jsou-li oba manželé občané ČR, pak dokládají toto prohlášení každý sám za sebe,

3, žádost o zápis příjmení v nepřechýlené podobě

- tato žádost se vyplňuje v případě, že si žena nepřeje, aby její příjmení bylo přechýleno dle pravidel české mluvnice (přidáním koncovky -ová),