english  česky 

rozšířené vyhledávání

Uzavření sňatku na generálním konzulátu

Dle platné právní úpravy lze uzavírat manželství na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí. Na Generálním konzulátu ČR v Hongkongu lze uzavřít pouze sňatek mezi dvěma občany České republiky a nikoliv mezi českým občanem a občanem třetí země. Dle stávající zákonné úpravy před zastupitelským úřadem ČR nelze uzavřít manželství zmocněncem na základě plné moci ani registrované partnerství.

Pro uzavření sňatku na zastupitelském úřadě ČR v zahraniční je třeba předložit tyto dokumenty:  

  1. Vyplněný dotazník k uzavření manželství, (příloha)
  2. Originál rodného listu,
  3. Doklad o státním občanství,
  4. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, viz webové stránky Ministerstva vnitra ČR
  5. Předložit pravomocný  rozsudek  o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (v případě rozvodu v cizině je nutné připojit rozsudek Nejvyššího soudu ČR o uznání rozhodnutí, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána).

Zastupitelský úřad po uzavření sňatku vystavuje snoubencům potvrzení o uzavření manželství, které jim slouží jako doklad do doby než obdrží český oddací list. Protokol o uzavření manželství je zasílán na Zvláštní matriku v Brně, která následně novomanželům vystaví český oddací list a zašle jej na požadovanou adresu.

Poplatek za podání žádosti o uzavření sňatku na zastupitelském úřadu odpovídá ekvivalentu 5.000 Kč a je hrazen v den konání obřadu v hotovosti v hongkongských dolarech dle aktuálního kurzu.

Žádost o uzavření sňatku na Generálním konzulátu ČR v Hongkongu včetně vyplněného dotazníku je nutné zaslat předem na emailovou adresu úřadu (hongkong@embassy.mzv.cz), a to v minimálně měsíčním časovém předstihu. Žádost bude následně posouzena, zda splňuje veškeré formální náležitosti, a v kladném případě bude stanoven termín sňatku.

Upozorňujeme, že Generální konzulát ČR v Hongkongu se nachází v kancelářské budově, jejíž interiér a design není a priori uzpůsoben ke konání výjimečných slavnostních událostí.