česky  english 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace

Veškeré informace týkající se žádostí o udělení víza / pobytového titulu pro občany Pákistánu jsou umístěny a průběžně aktualizovány v anglické verzi webových stránek ZÚ Islámábád.

Pro občany ČR platí  do Pákistánu vízová povinnost. Vízum a další informace obdržíte na Velvyslanectví Pákistánské islámské republiky v Praze ještě před započetím cesty.

ZÚ Islámábád vyřizuje Schengenská víza občanům Pákistánu i při cestách na Slovensko.

Obecná informace

Občané Pákistánu, kteří nejsou držiteli diplomatických nebo služebních pasů, a občané Afghánistánu potřebují k cestě do České republiky vízum nebo jiný doklad, který jej nahrazuje. Takovým dokladem je zejména povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu vydané Českou republikou nebo jiným členským státem Schengenu.

OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM

Pro žadatele o krátkodobé (schengenské) vízum je otevřen objednávací systém spravovaný společností VFS-Gerry's.

Objednávací systém pro žádosti o dlouhodobé vízum/povolení k pobytu je popsán v anglické verzi našich webových stránek. Stejný objednávací systém platí i pro  ověřovací služby. Žádosti o schůzku k podání žádosti o víyum je možné posílat výhradně e-mailem na adresu Visa_Islamabad@mzv.cz. Žádosti  o ověření dokumentů na adresu Documents_Islamabad@mzv.cz.  Nové termíny  jsou otevírány vždy k 1. a 15.  dni měsíce, od 0:00 hod. pákistánského času. Termíny jsou obsazovány v pořadí, v němž žádostí přicházejí na výše uvedené adresy.

SCHENGENSKÉ VÍZUM

Vstup a pobyt cizinců na území Schengenu do 90 dnů je upraven Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech, tzv. Vízovým kodexem.

Žádost o udělení krátkodobého (schengenského) víza podávají občané Pákistánu a držitelé běžných cestovních pasů Afghánistánu prostřednictvím vízového centra společnosti VFS-Gerry's v Islámábádu. K podání žádosti je nutné si předem sjednat schůzku přes objednávací systém spravovaný vízovým centrem. S ohledem na povinný odběr biometrických znaků (otisků prstů)  je osobní přítomnost žadatelů nezbytná. Výjimka z povinnosti odebrání otisků prstů se vztahuje pouze na osoby mladší 12 let. I u nich je ovšem osobní přítomnost vyžadovaná. Vízové centrum  pro Českou republiku přijímá žádosti v pondělí až pátek od 9:00 do 13:00, každý den 8 žádosti, tj. 40 žádostí týdně.

Informace o povinných dokumentech přikládaných k žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum a dalších náležitostech žádosti jsou uvedené na anglické verzi webových stránek ambasády.

Žadatelé se mohou proti zamítnutí žádosti o schengenské vízum odvolat na ambasádě ČR v Islámábádu. Odvolání musí být doručeno na ambasádu fyzicky s originálním podpisem žadatele a poplatkem ve výši 60,- EUR do 15 dní ode dne obdržení informace o zamítnutí žádosti.

DLOUHODOBÉ VÍZUM / DLOUHODOBÝ POBYT

Pobyt cizinců na území České republiky je upraven zejména v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jehož aktuální znění je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Informace o povinných dokumentech přikládaných k žádosti o dlouhodobé vízum či pobytový titul a dalších náležitostech žádosti jsou uvedené v anglické verzi webových stránek ambasády.

Velvyslanectví České republiky v Islámábádu v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) Zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává.

Konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Islámábádu přijímá žádosti o dlouhodobá víza na základě předem sjednaných schůzek .

O udělení, neudělení nebo zrušení dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR.

Dlouhodobé vízum uděluje Ministerstvo vnitra ČR na žádost cizince, který hodlá pobývat na území ČR za účelem vyžadujícím pobyt na území delší než 3 měsíce.

Povolení k dlouhodobému pobytu uděluje Ministerstvo vnitra na žádost cizince, který na území ČR pobývá na dlouhodobé vízum, hodlá na území ČR přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok a trvá-li stejný účel pobytu. Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu lze obdržet bez předchozího pobytu na území v případě studia, vědeckého výzkumu a společného soužití rodiny.

Povolení k trvalému pobytu uděluje Ministerstvo vnitra po 5 letech nepřetržitého pobytu na území a nebo ve výjimečných případech stanovených § 66 a 67 zákona o pobytu cizinců. 

Zrušení dlouhodobého víza a povolení k pobytu: Upozorňujeme, že Ministerstvo vnitra ČR může zahájit řízení o zrušení dlouhodobého víza, jestliže držitel víza neplní účel, pro který bylo vízum uděleno nebo přestal splňovat jednu z podmínek pro udělení víza (§37 Zákona o pobytu cizinců /ZPC/) nebo o zrušení povolení k pobytu, pokud jeho držitel neplní účel, pro který bylo toto povolení vydáno (§77 ZPC se týká třetizemců a §87 l ZPC se týká rodinných příslušníků občana EU).

Novela Zákona o pobytu cizinců na území ČR je k nahlédnutí na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Povinnost žadatele o vízum předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění

Žadatelé o schengenská víza a dlouhodobá víza a povolení k pobytu za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti mají povinnost předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění. Doklad vydá subjekt, který žadatele… více ►

Zastupování Slovenska ve vydávání krátkodobých víz

Kvóty na zaměstnaneckou migraci

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza… více ►

Outsourcing podávání žádostí o krátkodobá (schengenská) víza

Zastupitelský úřad v Islámábádu zahajuje od 3. prosince 2018 spolupráci s vízovým centrem společnosti VFS v Islámábádu. V důsledku toho bude možné podávat žádosti o krátkodobá (schengenská) víza kromě ambasády nově i ve vízovém centru v… více ►

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Shromažďování Vašich osobních údajů pro účely tohoto formuláře, pořízení fotografie a odebrání otisků prstů jsou povinné pro posouzení Vaší žádosti o vízum. Neposkytnutí takových údajů povede k zamítnutí žádosti. více ►