česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

informace_k_volbe_prezidenta_republiky


 

Na zastupitelských úřadech v zahraničí lze volit pouze v rámci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v rámci přímé volby prezidenta republiky.

Na základě platných právních předpisů ČR o volbách mohou požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím České republiky v Jakartě občané České republiky, kteří dlouhodobě či trvale pobývají v Indonésii, Sultanátu Brunej a Východním Timoru. 

POZOR: Na úřadech vedených honorárními konzuly ČR nelze volit.


Územně příslušný zastupitelský úřad provede zápis do zvláštního seznamu voličů na základě písemné žádosti voliče, která je doložena, originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících žadatelovu

  • totožnost,
  • státní občanství ČR a
  • bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu.

 

Nejzazším termínem pro doručení nebo předání žádosti o zápis zastupitelskému úřadu osobně nebo písemně je termín 40 dnů přede dnem konání voleb.

Doporučujeme rovněž uvést i kontaktní údaje (telefon, fax, email, doručovací adresu apod.) pro případ nutnosti doplnění chybějících dokumentů či údajů.

  • V případě osobního podání žádosti se můžete dostavit na konzulární úsek velvyslanectví kdykoli v našich úředních hodinách (Po-Pá 9:00 -11:00)
  • V případě písemného podání žádosti zašlete žádost na adresu:

Embassy of the Czech Republic in Jakarta
Consular Section
Jl. Gereja Theresia No. 20

RT.7/RW. 4

Jakarta 10350

 

Pokud nebude Vaše žádost o zápis ve výše uvedeném termínu včas doručena, anebo nebude kompletní, nebude možné zápis provést.

V případě, že budete jako volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném příslušným zastupitelským úřadem v zahraničí v místě Vašeho pobytu, budete moci uplatnit své volební právo ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu při volbě prezidenta ČR a při volbách do Poslanecké sněmovny. V případě voleb do Senátu můžete volit pouze ve svém volebním obvodu v České republice (do Senátu nelze volit v zahraničí).


Prokázání totožnosti
Občan prokazuje totožnost platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií držitele a obsahujícím jeho základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystaveným příslušným orgánem.

Prokázání státního občanství
Státní občanství ČR volič pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokáže způsobem stanoveným v ustanovení § 20 zákona č. 40/1993 Sb. (občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, služebním pasem, cestovním průkazem, osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství ČR, vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, a to i starším 6 měsíců, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden). Státní občanství ČR lze pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokázat též Listinou o udělení občanství České republiky vydanou podle zák. č. 88/1990 Sb., je-li v Listině uvedeno, že občan nabyl státní občanství České republiky, a osvědčením o státním občanství České republiky vydaným podle zákona č. 193/1999 Sb.

Prokázání dlouhodobého pobytu
Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu resp. ve zvláštním volebním okrsku zastupitelského úřadu se považuje zásadně úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, osvědčující bydliště občana alespoň v rozsahu zapisovaném do zvláštního seznamu voličů (např. potvrzení přihlašovacího úřadu, povolení k pobytu, identifikační karta, osobní průkaz).

V případě, že stát působnosti (zde USA) nevede evidenci obyvatel ani neuděluje povolení k pobytu v jakékoli formě, lze akceptovat jakýkoli jiný úřední doklad nebo průkaz s uvedením údaje o bydlišti (např. řidičský průkaz, karta či průkaz sociální pojišťovny, průkazka zdravotní pojišťovny, potvrzení vydané majitelem nebo správcem objektu, ve kterém žadatel o zápis do zvláštního seznamu voličů bydlí).

Ověřování dokladů doložených k žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů
Doklady podle předchozích odstavců musí být zastupitelskému úřadu doručeny nebo předány v originále nebo ověřené kopii (u vícestránkových dokladů stačí ověřená kopie datových stránek obsahující údaje o držiteli dokladu, platnosti dokladu a fotografii držitele). Ověření lze provést zdejším zastupitelským úřadem.


Informace o důsledcích zápisu voliče do zvláštního seznamu voličů vedených zastupitelskými úřady ČR v zahraničí

Volič, který má trvalý pobyt na území České republiky a bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu v ČR.

Pokud by tento volič chtěl poté v budoucnu volit na území České republiky, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (zastupitelský úřad vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení) a následně se nechat zapsat do stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má na území České republiky místo trvalého pobytu.

Volič zapsaný do zvláštního voličského seznamu na zastupitelském úřadu by tedy měl při ukončení svého pobytu v zahraničí včas zastupitelský úřad požádat o vyškrtnutí ze zvláštního voličského seznamu a o vydání písemného potvrzení o vyškrtnutí.

Detailní informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.