česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání

Vydávání cestovních pasů ČR

Žadatel je povinen být osobně přítomen při podání žádosti na velvyslanectví a poté i při převzetí vyhotoveného cestovního pasu. Pokud s dětmi žádá zákonný zástupce, musí mít s sebou také doklad totožnosti a doklad prokazující oprávnění (rodný list dítěte). Všechny náležitosti pro vydání tohoto cestovního pasu budou muset být vyřízeny před samotným podáním žádosti. Není možné, aby občan současně žádal o vydání matričního dokladu ze zvláštní matriky v Brně nebo o vydání osvědčení o státním občanství. Podle zákona musí být pas vyřízen do 120 dnů. Dle dosavadních zkušeností je nový pas s biometrickými prvky k vyzvednutí na ZÚ Jakarta přibližně v průběhu 1,5 - 2 měsíce.

pasy

pasy

K žádosti o vydání biometrického pasu je žadatel povinen předložit:

1. Doklad totožnosti žadatele (platný občanský průkaz ČR nebo platný cestovní pas ČR).

2. Doklad o jménu a příjmení budoucího držitele pasu (platný občanský průkaz ČR, platný cestovní pas ČR nebo matriční doklad).

3. Doklad o státním občanství ČR (platný občanský průkaz ČR, platný cestovní pas ČR, aktuální osvědčení o státním občanství ČR, od jehož vydání neuplynulo více než 1 rok nebo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství uveden). Pokud takový doklad nemáte, dále postupujte podle informace o postupu vyřízení žádosti o osvědčení o státním občanství ČR. Osvědčení musí být vystaveno před podáním žádosti o e-Pas.

4. Doklad o rodném čísle (občanský průkaz ČR, cestovní pas ČR, samostatný doklad o přidělení rodného čísla, nebo matriční doklad - rodný list, oddací list, úmrtní list);

5. 1 fotografii vyrobenou přesně podle předepsaných požadavků (5x5 cm, bílé pozadí), viz Šablona pro pořízení fotografie pro pas ČR (PDF, 62 KB).  Požadavky na fotografii pro biometrické pasy jsou velmi specifické a musí vyhovovat všem dále uvedeným parametrům:

  • Nesmí být starší 6-ti měsíců.
  • Musí být zaostřena a bez rušivých bodů, vytištěna na fotografickém papíře s co nejvyšším rozlišením a s vysokou kvalitou tisku.
  • Obličej musí být umístěn uprostřed fotografie a musí zabírat většinu plochy snímku - nesmí být příliš blízko, ani příliš daleko, nesmí být nakloněn.
  • Pohled musí být namířen přímo do fotoaparátu. Výraz obličeje musí být neutrální a ústa musí být zavřená.
  • Oči musí být otevřené a celé viditelné, nesmí být zakryty.
  • Červené oči nebo stíny ve tváři nejsou povoleny.
  • Oči za brýlemi nesmí být skryté, není povolen odlesk brýlí ani barevná skla.
  • Pokrývka hlavy není povolena s výjimkou náboženských důvodů.
  • Pozadí musí být jednolité a neutrální, kontrast a jas musí být přirozené, osvětlení stejné na celé ploše.
  • U dětí nesmí být na fotografii vidět doprovázející osoba, její ruce, ani hračky či dudlík.

6. Doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list), je-li důvodem pro vydání nového pasu změna některého ze zapsaných údajů. Pokud žadatel předloží k žádosti o vydání nového pasu ČR (dosavadní) platný pas ČR a nežádá o zapsání odlišných údajů, než jaké jsou v něm uvedeny, není potřebné matriční či jiné doklady přikládat

 

Součástí žádosti o cestovní pas jsou také otisky prstů, které se naberou při podání žádosti na zastupitelském úřadě (u osob mladších 12 let se otisky prstů nepořizují).

 

Výrobu cestovního pasu s biometrickými prvky zajistí Státní tiskárna cenin, vyrobený cestovní pas je prostřednictvím příslušného obecního úřadu přeposlán na MZV ČR, odkud je odeslán zpět na ZÚ Jakarta, který jej předá žadateli.

 

UPOZORNĚNÍ:
Podle nového zákona o cestovních dokladech platnost cestovního dokladu skončí:


a) uplynutím doby v něm vyznačené,
b) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení - občan je povinen ohlásit ztrátu nebo odcizení CP na policii a poté na GK
c) uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,
d) pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého.

přílohy

Šablona pro pořízení fotografie pro pas ČR 61 KB PDF (Acrobat dokument) 12.12.2014