česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání

Vydávání cestovních pasů ČR

Žadatel je povinen být osobně přítomen při podání žádosti na velvyslanectví a poté i při převzetí vyhotoveného cestovního pasu. Pokud s dětmi žádá zákonný zástupce, musí mít s sebou také doklad totožnosti a doklad prokazující oprávnění (rodný list dítěte). Všechny náležitosti pro vydání tohoto cestovního pasu budou muset být vyřízeny před samotným podáním žádosti. Není možné, aby občan současně žádal o vydání matričního dokladu ze zvláštní matriky v Brně nebo o vydání osvědčení o státním občanství. Podle zákona musí být pas vyřízen do 120 dnů. Dle dosavadních zkušeností je nový pas s biometrickými prvky k vyzvednutí na ZÚ Jakarta přibližně v průběhu 1,5 - 2 měsíce.

pasy

pasy

K žádosti o vydání biometrického pasu je žadatel povinen předložit:

1. doklad totožnosti žadatele (platný občanský průkaz ČR, nebo platný cestovní pas ČR);

2. doklad o jménu a příjmení budoucího držitele pasu (občanský průkaz ČR, cestovní pas ČR, nebo matriční doklad);

3. doklad o státním občanství ČR (platný občanský průkaz ČR, platný cestovní pas ČR, aktuální osvědčení o státním občanství ČR, nebo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství uveden);

4. doklad o rodném čísle (občanský průkaz ČR, cestovní pas ČR, samostatný doklad o přidělení rodného čísla, nebo matriční doklad - rodný list, oddací list, úmrtní list);

5. 1 fotografii vyrobenou přesně podle předepsaných požadavků (5x5 cm, bílé pozadí); Šablona pro pořízení fotografie pro pas ČR (PDF, 62 KB)


6. doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list), je-li důvodem pro vydání nového pasu změna některého ze zapsaných údajů. Pokud žadatel předloží k žádosti o vydání nového pasu ČR (dosavadní) platný pas ČR a nežádá o zapsání odlišných údajů, než jaké jsou v něm uvedeny, není potřebné matriční či jiné doklady přikládat;

7. prohlášení o státním občanství;

8. otisky prstů (u osob mladších 12 let se otisky prstů nepořizují).

Výrobu cestovního pasu s biometrickými prvky zajistí Státní tiskárna cenin, vyrobený cestovní pas je prostřednictvím příslušného obecního úřadu přeposlán na MZV ČR, odkud je odeslán zpět na ZÚ Jakarta, který jej předá žadateli.

 

UPOZORNĚNÍ:
Podle nového zákona o cestovních dokladech platnost cestovního dokladu skončí:


a) uplynutím doby v něm vyznačené,
b) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení - občan je povinen ohlásit ztrátu nebo odcizení CP na policii a poté na GK
c) uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,
d) pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého.

přílohy

Šablona pro pořízení fotografie pro pas ČR 61 KB PDF (Acrobat dokument) 12.12.2014