česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o konání druhého kola volby prezidenta republiky ve dnech 27. a 28. ledna 2023

Druhé kolo volby prezidenta České republiky se bude na Velvyslanectví České republiky v Jakartě konat:
v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin místního času a
v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin místního času.

 

Výsledky losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky (podle abecedního pořadí):

Andrej Babiš

    7

Petr Pavel

   4

 

PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

Na Velvyslanectví České republiky v Jakartě mohou ve druhém kole volby prezidenta ČR hlasovat čeští občané, kteří

● jsou zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v Jakartě

● mají voličský průkaz vydaný obecním úřadem v místě jejich trvalého pobytu v ČR

Čeští občané, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném naším velvyslanectvím, ale chtějí volit na jiném místě, mohou náš úřad požádat o vydání voličského průkazu pro druhé kolo prezidentských voleb (viz níže). 

Hlasovací lístky obdrží volič ve volební místnosti.

Při příchodu do volební místnosti musí každý volič prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým či služebním pasem nebo cestovním průkazem.

Volič, který bude hlasovat s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat. S voličským průkazem hlasují pouze voliči, kteří nejsou zapsaní na zvláštním seznamu voličů vedeném u zastupitelského úřadu v Jakartě.

Korespondenční volba, volba elektronickými prostředky ani hlasování v zastoupení prozatím v České republice nejsou možné.

V zahraničí též nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

 

VOLIČSKÝ PRŮKAZ

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je možné volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a voliči ho vydá obecní úřad dle místa trvalého bydliště v ČR, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán. Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb. Voličský průkaz úřad předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i na Velvyslanectví ČR v Jakartě.

Na obecním úřadě dle místa trvalého bydliště na území ČR si žádá o voličský průkaz také volič, který žije v Indonésii, ale není zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném velvyslanectvím a chce volit v Jakartě.

O vydání voličského průkazu si na Velvyslanectví České republiky v Jakartě může požádat volič, který je veden ve zvláštním seznamu voličů u velvyslanectví v Jakartě a hodlá volit mimo územní obvod zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře (Žádost o vydání voličského průkazu (DOCX, 17 KB)).

 

Žádost o voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta republiky lze podat:

osobně do 25. ledna 2023 do 16:00 hodin - volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam

písemně nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky s doručením úřadu, na kterém je volič zapsán v seznamu voličů do 20. ledna 2023 do 16:00 hodin. Podpis voliče na žádosti podané listinnou podobou musí být úředně ověřen.

● prostřednictvím Portálu občana do 20. ledna 2023 do 16:00 hodin - žádost vyplněnou v Portálu občana adresuje volič úřadu, kde je zapsán v seznamu voličů

 

ZVLÁŠTNÍ SEZNAM VOLIČŮ VEDENÝ PŘI VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V JAKARTĚ

Pro prezidentské volby jako celek, tj. pro první a druhé kolo volby, mohli voliči požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného při velvyslanectví nejpozději 40 dnů přede dnem prvního kola volby. Zápis dalších voličů do zvláštního seznamu voličů vedeného při velvyslanectví pro účely druhého kola volby prezidenta republiky v období mezi prvním a  druhým kolem volby prezidenta republiky není možný.

Zápisem do zvláštního seznamu voličů v zahraničí je volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů v ČR.

Pokud bude chtít volič v budoucnu volit na území ČR, musí nejprve požádat náš zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře (Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (DOC, 24 KB)).

Žádost lze doručit osobně, poštou,  elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem nebo poslat v příloze e-mailu scan žádosti s úředně ověřeným podpisem žadatele. O vyškrtnutí vydá velvyslanectví voliči potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

Pro tyto volby může zastupitelský úřad vyškrtnout voliče ze zvláštního seznamu voličů nejpozději do 25. ledna 2023 do 16:00 hodin.

 

 

FORMULÁŘE

Žádost o vydání voličského průkazu (DOCX, 17 KB)

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (DOC, 24 KB)