česky  english  bahasa indonesia 

rozšířené vyhledávání

Zářijové volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

V pátek 23. září a sobotu 24. září 2022 proběhnou v České republice volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR.

Volby do Senátu se konají podle zásady většinového systému. Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se obměňuje jedna třetina senátorů. Zářijové volby se tedy uskuteční ve 27 volebních obvodech, v nichž uplyne volební období senátorů, kteří byli zvoleni v roce 2016. Přehled volebních obvodů naleznete na webové stránce Senátu.

Volby se uskuteční ve volebních obvodech č. 1 Karlovy Vary, č. 4 Most, č. 7 Plzeň-město, č. 10 Český Krumlov, č. 13 Tábor, č. 16 Beroun, č. 19 Praha 11, č. 22 Praha 10, č. 25 Praha 6, č. 28 Mělník, č. 31 Ústí nad Labem, č. 34 Liberec, č. 37 Jičín, č. 40 Kutná Hora, č. 43 Pardubice, č. 46 Ústí nad Orlicí, č. 49 Blansko, č. 52 Jihlava, č. 55 Brno-město, č. 58 Brno-město, č. 61 Olomouc, č. 64 Bruntál, č. 67 Nový Jičín, č. 70 Ostrava-město, č. 73 Frýdek-Místek, č. 76 Kroměříž a č. 79 Hodonín.

Druhé kolo voleb do třetiny Senátu by se konalo v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném obvodu nadpoloviční většinu hlasů. Případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2022.


Hlasování probíhá pouze na území České republiky. Při volbách do Senátu se tedy na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí nehlasuje.


Voliči zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného naším zastupitelským úřadem se mohou hlasování v ČR zúčastnit, pokud budou mít voličský průkaz.

zápis do zvláštního seznamu voličů pro účely těchto voleb do třetiny Senátu lze požádat nejpozději do 14. srpna 2022. K tomuto datu musí být zastupitelskému úřadu doručena nebo předána písemná žádost voliče o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, doložená originálem, popř. ověřenou kopií dokladů, potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu, který tvoří zvláštní volební okrsek zastupitelského úřadu, u něhož má být volič zapsán. Žádost lze uznat i pokud bude v uvedené lhůtě podána prostřednictvím e-mailu, pokud ji volič doplní orginálem, popř. ověřenou kopií shora uvedených dokladů, a to do doby uzavření zvláštního seznamu voličů. 

Žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě musí být našemu zastupitelskému úřadu doručena nejpozději do pátku 16. září 2022, případně předána osobně nejpozději do středy 21. září 2022.

O vydání voličského průkazu je tedy možné požádat písemně poštou nebo osobně. Písemné podání může být:

  • v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče,
  • v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky.
     

Vydání voličského průkazu se provádí bez poplatku.

O vydání voličského průkazu je možno požádat již nyní, ale voličský průkaz může být vydán nejdříve 8. září 2022.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu je zveřejněna na webové stránce Ministerstva vnitra ČR. Zde je zveřejněna i podrobná informace o tom, jak hlasovat ve volbách do Senátu na voličský průkaz.

Upozorňujeme, že pro tyto senátní volby se zvláštní seznam voličů pro veřejnost uzavírá v neděli 14. srpna 2022. Do tohoto data je tedy možné případně předat nebo doručit písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů. Pokud však máte v ČR trvalý pobyt, a hodláte v ČR ve volbách do Senátu hlasovat, není zápis do zvláštního seznamu voličů praktický.

Informace o volebních výsledcích v minulých letech jsou k dispozici na portálu Českého statistického úřadu v odkazu: https://www.volby.cz/


KOMUNÁLNÍ VOLBY

Ve stejném zářijovém termínu jako volby do Senátu proběhnou v ČR i volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech.

Hlasování při komunálních volbách probíhá pouze na území České republiky. Zastupitelské úřady neplní při těchto volbách žádné úkoly.

Voliči, zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem nemohou v těchto volbách hlasovat, a to ani na voličský průkaz. Do zmíněných zastupitelstev mohou hlasovat výhradně voliči, kteří jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů v místě svého trvalého bydliště. Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území ČR, tedy nesplňuje podmínky práva v komunálních volbách volit.

Informace o komunálních volbách se rovněž nachází na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.

Volba prezidenta ČR

První kolo volby prezidenta republiky se v ČR bude konat v pátek a sobotu 13. a 14. ledna 2023. Případné druhé kolo by se uskutečnilo 27. a 28. ledna. více ►

Volby v České republice

Podle současné právní úpravy lze na zastupitelském úřadu v zahraničí hlasovat při: - volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - volbě prezidenta republiky V Indonésii lze hlasovat pouze na Velvyslanectví ČR v Jakartě. Na honorárních… více ►