Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Omezení osobní svobody v zahraničí

 

Omezením osobní svobody se rozumí zejména zadržení občana České republiky, jeho vazba a výkon trestu odnětí svobody.

03.

Pojmenování (název) životní situace

 

Omezení osobní svobody v zahraničí

04.

Základní informace k životní situaci

 

Pomoc při omezení osobní svobody občana České republiky v zahraničí.

Omezením osobní svobody se rozumí zejména zadržení občana České republiky, jeho vazba a výkon trestu odnětí svobody.

05.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

V této věci jedná občan České republiky, jehož osobní svoboda byla omezena, jeho rodinný příslušník či jiná blízká osoba.

06.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Dle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích (Vídeň, 24. 4. 1963) mají občané České republiky, jejichž osobní svoboda byla omezena, právo na spojení se zastupitelským úřadem České republiky.

Příslušné orgány cizího státu jsou povinny, pokud o to občan České republiky požádá, o jeho zadržení bez prodlení informovat zastupitelský úřad České republiky. Stejně tak jsou povinny bez prodlení doručit zastupitelskému úřadu každou zprávu, kterou zadržená osoba určila k doručení pro zastupitelský úřad.

Zastupitelský úřad České republiky však není účastníkem trestního řízení, a proto není ani oprávněn zasahovat do činnosti orgánů činných v trestním řízení přijímajícího státu.

Zastupitelský úřad České republiky tedy nemůže vystupovat např. v roli advokáta, může však zadržené osobě poskytnout pomoc, a to např. níže uvedenými způsoby:
- zajistit kontakt s rodinou,
- poskytnout pomoc při vyhledání právního zástupce, který je oprávněn poskytovat právní pomoc v daném státě,
- poskytovat zadrženému součinnost při řešení problémů spojených s odnětím svobody.

Některé dvoustranné mezinárodní smlouvy umožňují, aby si osoba, která byla v zahraničí odsouzena k trestu odnětí svobody, za určitých podmínek podala žádost o vydání k výkonu trestu odnětí svobody do České republiky.

V případě kladného vyřízení žádosti může odsouzený občan České republiky vykonat trest odnětí svobody v České republice.

07.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 

Telefonickým či jiným spojením s místy uvedenými v bodě 08.

Doporučuje se, aby občan, jehož osobní svoboda byla omezena, požádal orgány činné v trestním řízení daného cizího státu o informování příslušného zastupitelského úřadu České republiky.

08.

Na které instituci životní situaci řešit

 

Občan České republiky nebo rodinný příslušník osoby, jejíž osobní svoboda byla omezena, se může obrátit (se žádostí o pomoc nebo o zprostředkování kontaktu aj.) na:

  • zastupitelský úřad České republiky v zemi, v níž k omezení osobní svobody došlo,

  • konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

09.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Konzulární pracovník zastupitelského úřadu České republiky má právo s občany České republiky, jejichž osobní svoboda byla omezena, v souladu s právními předpisy dotčeného cizího státu hovořit, dopisovat si s nimi a v naléhavých případech je i navštěvovat.

Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky mají nepřetržitou diplomatickou službu, která je určena pro naléhavé a vážné případy.

Nouzové linky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (naleznete je u daného státu, v části "kontaktní český úřad").

10.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Je třeba mít k dispozici:

  • platný cestovní doklad či jiný doklad prokazující totožnost,

  • příp. doklad dokládající příbuzenský vztah s občanem, jehož osobní svoboda byla omezena.

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Zastupitelský úřad České republiky za svou součinnost nevybírá žádný poplatek.

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Záleží na tom, jaké lhůty jsou v konkrétní věci stanoveny právním řádem cizího státu, resp. rozhodnutím úřadu, který je příslušný k řešení konkrétní situace, resp. který omezil osobní svobodu  občana České republiky.

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

Další případní účastníci závisí na konkrétních okolnostech případu, který má být projednáván, a na příslušných ustanoveních právního řádu cizího státu.

15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Případné další činnosti závisí na povaze konkrétního případu a ustanovení právních předpisů cizího státu a na rozhodnutí příslušného soudu nebo orgánu, který se daným případem zabývá.

Zejména se vyžaduje součinnost při poskytnutí potřebných informací.

16.

Elektronická služba, kterou lze využít

 

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu místa uvedeného v bodě 08.

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zastupitelský úřad České republiky postupuje v souladu s ustanoveními Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích ze dne 24. dubna 1963, která byla publikována vyhláškou č. 32/1969 Sb., případně dle dvoustranné konzulární úmluvy, uzavřené s některými státy. Musí též zohlednit právní  řád a zvyklosti cizího státu, ve kterém došlo k omezení osobní svobody občana České republiky.

18.

Jaké jsou související předpisy

 

Trestněprávní předpisy cizího státu.

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Opravné prostředky ve věci omezení osobní svobody občana České republiky stanoví obecně závazný předpis cizího státu.

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Sankce nejsou stanoveny.

21.

Nejčastější dotazy

 

Může zastupitelský úřad České republiky převzít právní zastoupení osoby, jejíž osobní svoboda je omezena?
Zastupitelský úřad České republiky toto učinit nemůže; může pouze poskytnout pomoc v rozsahu uvedeném v bodě 06.

Může zastupitelský úřad České republiky zajistit předání českého občana k výkonu trestu do České republiky?
Zastupitelský úřad České republiky toto učinit nemůže. Rozhodováno je v součinnosti Ministerstva spravedlnosti České republiky a ministerstva spravedlnosti státu, v němž český občan trest odnětí svobody vykonává.

22.

Další informace

 

Bližší informace lze obdržet na konzulárním oddělení zastupitelského úřadu České republiky, případně na konzulárním odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 

Internetové stránkyních Ministerstva zahranič věcí ČR.

Ministerstvo spravedlnosti ČR, zejména informace o předání k výkonu trestu odnětí svobody do ČR.

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Trestná činnost v zahraničí.

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 

Konzulární odbor  Ministerstva zahraničních věcí ČR.

26.

Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni

 

10.02.2015

27.

Popis byl naposledy aktualizován

 

27.04.2019

28.

Datum konce platnosti návodu

 

Konec platnosti návodu není stanoven.

29.

Případné upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

 

Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí.

.