Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Registrované partnerství

 

Uzavření registrovaného partnerství občanem ČR v zahraničí před příslušným cizozemským úřadem.

03.

Pojmenování (název) životní situace

 

Uzavření registrovaného partnerství.

04.

Základní informace k životní situaci

 

Uzavření registrovaného partnerství občanem ČR v zahraničí před příslušným cizozemským úřadem v zahraničí.

05.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)

 

Prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před příslušným cizozemským orgánem činí oba budoucí partneři v přítomnosti orgánu zmocněného v předmětné záležitosti.

06.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

V případě uzavírání registrovaného partnerství před příslušným úřadem v zahraničí se podmínky jeho uzavření a jeho forma řídí právními předpisy dané země. Způsobilost občana ČR uzavřít registrované partnerství, jakož i podmínky jeho platnosti, se řídí českým právním řádem.

07.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

 

Kontaktovat příslušný úřad v zahraničí, kde má být registrované partnerství uzavřeno.

08.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

 

Na příslušném úřadě v zahraničí, který je oprávněn k přijetí příslušného prohlášení budoucích partnerů podle právního řádu daného státu.

09.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

 

V případě, že se rozhodnete uzavřít registrované partnerství v zahraničí, obrátíte se na úřad v zahraničí, kde tak hodláte učinit, a to na odpovědného matričního úředníka.

10.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 

Při uzavírání registrovaného partnerství před cizozemskými úřady se budoucí partneři řídí pokyny příslušných místních úřadů, u kterých také získají informaci, jaké doklady mají předložit za tímto účelem v souladu s právním řádem tohoto státu. V případě nutnosti zprostředkuje na žádost občana ČR příslušný zastupitelský úřad ČR vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství.

Před uzavřením registrovaného partnerství doporučujeme občanu ČR si ověřit na Zvláštní matrice, vedené Úřadem Městské části Brno-střed nebo na Ministerstvu vnitra ČR, zda bude  registrované partnerství uzavřené před příslušným orgánem cizího státu uznáno v ČR.

V této souvislosti doporučujeme občanu ČR se také  dotázat  na příslušném úřadu v zahraničí, před kterým bude registrované partnerství uzavřeno, viz výše, jaké doklady si má z České republiky opatřit. Ve většině případů se bude jednat např. o doklad totožnosti, doklad o státním občanství ČR, o rodný list, doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství, potvrzení o osobním stavu a bydlišti vystavené příslušným  úřadem v místě bydliště v České republice, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství atd. Tyto doklady bude třeba pro použití v cizině nechat přeložit do příslušného cizího jazyka a případně ověřit potřebným vyšším ověřením. Informace podají jednak cizozemský orgán, před kterým bude partnerství uzavřeno, dále zastupitelské úřady České republiky v cizině a případně matriční úřady v České republice.
 

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Jelikož se registrované partnerství uzavírá před příslušným cizozemským úřadem, potřebné formuláře v souladu s cizím právním řádem, jakož i informace k nim, poskytne tento úřad.

12.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

 

Při uzavírání registrovaného partnerství před cizozemskými úřady se řídí výše správních poplatků příslušnými předpisy dané země a bližší informaci v této věci poskytne příslušný cizozemský úřad.

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Nejsou stanoveny žádné lhůty. Upozorňujeme však, že při vyřizování potřebných dokladů působí zastupitelský úřad jen jako zprostředkovatel, a proto je nutné počítat i s dobou na doručení, jakož i s tím, že každý z příslušných orgánů ČR má lhůtu 30 dnů pro vyřízení věci.

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

 

V případě uzavření registrovaného partnerství na cizozemském úřadě záleží na právním řádu dotčeného cizího státu.

15.

Jaké další činnosti jsou po Vás jako žadateli požadovány

 

Po uzavření registrovaného partnerství v cizině se lze obrátit za účelem obstarání českého dokladu o partnerství na příslušný zastupitelský úřad ČR nebo na kterýkoliv matriční úřad v České republice.

16.

Můžete využít elektronickou službu?

 

Internetové stránky MZV ČR - vybrat příslušný stát v kapitole "Státy a území", téma "Kontaktní český úřad".

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

V případě uzavření registrovaného partnerství na cizozemském úřadě jsou relevantní příslušné předpisy cizího státu.

18.

Jaké jsou související předpisy

 

Právní předpisy země státní příslušnosti cizince, pokud jde o jeho způsobilost uzavřít registrované partnerství, Vídeňská úmluva o konzulárních stycích z roku 1963, publikovaná pod č.32/1969 Sb., případně uzavřené platné dvoustranné konzulární úmluvy, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Při uzavírání registrovaného partnerství před příslušným cizozemským úřadem informaci ohledně případných opravných prostředků lze získat na tomto úřadě.

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

 

Nejsou stanoveny.

21.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

 

Je možno uzavřít registrované partnerství na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí?
Registrované partnerství nelze uzavřít  před zastupitelským úřadem ČR  v zahraničí.

22.

Potřebujete se k věci dozvědět více? Na koho se obrátit.

 

Na cizozemský úřad pověřený vedením matriky.
Na zastupitelský úřad ČR, obecní úřad v ČR pověřený vedením matriky (místní úřad, městský úřad nebo magistrát), Ministerstvo vnitra ČR, odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik.

23.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

Možno se informovat například na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR – Služby veřejnosti – Občan na úřadě – Registrované partnerství.

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Obstarání matričních a dalších dokumentů. Zápis matričních událostí, ke kterým došlo v zahraničí.

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 

Konzulární odbor MZV ČR.

26.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

 

10.12.2014

27.

Kdy byl naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

 

19.05.2018

28.

Datum konce platnosti návodu

 

Datum konce platnosti návodu nebyl stanoven.

29.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

.