Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sňatek v zahraničí

 

Uzavření manželství občanem ČR v zahraničí civilní nebo církevní formou před příslušným cizozemským úřadem nebo pouze civilní formou před příslušným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí.

03.

Pojmenování (název) životní situace

 

Uzavření manželství.

04.

Základní informace k životní situaci

 

Uzavření manželství občanem ČR v zahraničí civilní nebo církevní formou před příslušným cizozemským úřadem nebo, ve výjimečných případech, pouze civilní formou před příslušným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí.

05.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost)

 

Prohlášení o vstupu do manželství činí oba snoubenci před příslušným orgánem zmocněným je sezdat. V případě sňatku na zastupitelském úřadě ČR je tímto orgánem vedoucí zastupitelského úřadu ČR.

06.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

V případě uzavírání občanského nebo církevního sňatku před příslušnými úřady v zahraničí se podmínky jeho uzavření a forma sňatku řídí právními předpisy dané země. Způsobilost občana ČR uzavřít manželství, jakož i podmínky jeho platnosti, se řídí českým právním řádem.

Občan ČR může výjimečně uzavřít manželství na zastupitelském úřadu ČR v odůvodněných případech (zejména z důvodů zdravotních, dlouhodobého pobytu v cizině apod.).
Před svatebním obřadem zastupitelský úřad ČR posoudí, zda uzavření manželství nebrání žádné okolnosti. Před zastupitelským úřadem ČR nemohou uzavřít manželství dva cizí státní občané nebo osoby bez státního občanství.

07.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

 

Kontaktovat úřad, kde má být manželství uzavřeno.

08.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

 

Na úřadě, který je oprávněn k přijetí prohlášení snoubenců za manžele podle právního řádu daného státu, resp. českého právního řádu.

09.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

 

V případě, že se rozhodnete uzavřít manželství v zahraničí, obrátíte se na úřad, kde tak hodláte učinit, a to na odpovědného matričního úředníka. Jedná-li se o zastupitelský úřad ČR, obrátíte se na konzulárního pracovníka.

10.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 

Při uzavírání manželství před cizozemskými úřady se snoubenci řídí pokyny příslušných místních úřadů, u kterých také získají informaci, jaké doklady mají předložit za tímto účelem v souladu s právním řádem tohoto státu. V případě nutnosti zprostředkuje na žádost občana ČR příslušný zastupitelský úřad ČR vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Před uzavřením manželství doporučujeme občanu ČR si ověřit, jestli sňatek uzavřený před příslušným orgánem cizího státu bude uznán v ČR.
V případě uzavření manželství na příslušném zastupitelském úřadě ČR vyplní snoubenci dotazník k uzavření manželství, a to na předepsaném tiskopise (poskytne jej uvedený úřad), ke kterému předloží každý z nich doklad totožnosti, doklad o státním občanství, rodný list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a příp. dále podle okolností úmrtní list manžela nebo platné soudní rozhodnutí o rozvodu. Doklady se předkládají v úředních opisech nebo ověřených fotokopiích.

Cizojazyčné doklady se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a s předepsanými ověřeními, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

V případě, že se manželství uzavírá před příslušným cizozemským úřadem, potřebné formuláře v souladu s cizím právním řádem, jakož i informace k nim, poskytne tento úřad.

Při uzavírání manželství na příslušném zastupitelském úřadě ČR poskytne formulář dotazníku k uzavření manželství konzulární oddělení tohoto zastupitelského úřadu ČR. Tento úřad rovněž vyplní formulář Protokolu o uzavření manželství za účelem oznámení uzavření manželství v zahraničí, který se spolu s dotazníkem a ostatními doklady zasílá Zvláštní matrice vedené Úřadem městské části Brno - střed, jakož i za účelem vydání českého oddacího listu. Do doby obdržení českého oddacího listu vydá tento zastupitelský úřad potvrzení o uzavření manželství na zastupitelském úřadě.

Žádost o zápis uzavření manželství - formulář včetně dalších náležitostí naleznete také na webových stránkách Úřadu městské části Brno střed.

12.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

 

Při uzavírání sňatku před cizozemskými úřady se řídí výše správních poplatků příslušnými předpisy dané země a bližší informaci v této věci poskytne příslušný cizozemský úřad.

Správní poplatky související s uzavřením manželství na příslušném zastupitelském úřadě ČR v zahraničí činí 5000,- Kč, a to v souladu se sazebníkem konzulárních správních poplatků.

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Nejsou stanoveny žádné lhůty. Upozorňujeme však, že při vyřizování potřebných dokladů působí zastupitelský úřad jen jako zprostředkovatel, a proto je nutné počítat i s dobou na doručení, jakož i s tím, že každý z příslušných orgánů ČR má lhůtu 30 dnů pro vyřízení věci.

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

 

Kromě snoubenců jsou to v případě sňatku uskutečněného na zastupitelském úřadě ČR oddávající, zapisovatel a dva svědkové, v případě sňatku na cizozemském úřadě záleží na právním řádu dotčeného cizího státu.

15.

Jaké další činnosti jsou po Vás jako žadateli požadovány

 

Po uzavření manželství se lze obrátit za účelem obstarání českého oddacího listu na příslušný zastupitelský úřad ČR nebo na matriku v místě trvalého pobytu novomanželů v ČR, případně přímo na Zvláštní matriku vedenou Úřadem městské části Brno - střed, která český oddací list vystaví.

16.

Můžete využít elektronickou službu?

 

Internetové stránky MZV ČR - vybrat příslušný stát v kapitole "Státy a území", téma "Kontaktní český úřad".

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

V případě sňatku na zastupitelském úřadě ČR zákon č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), v platném znění, zákon č. 91/2012, o mezinárodním právu soukromém, v platném znění, v případě sňatku na cizozemském úřadě jsou též relevantní příslušné předpisy cizího státu.

18.

Jaké jsou související předpisy

 

Právní předpisy země státní příslušnosti cizince, pokud jde o jeho způsobilost uzavřít manželství, Vídeňská úmluva o konzulárních stycích z roku 1963, publikovaná pod č.32/1969 Sb., případně uzavřené platné dvoustranné konzulární úmluvy.

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Při uzavírání manželství před příslušným cizozemským úřadem informaci ohledně případných opravných prostředků lze získat na tomto úřadě.

V případě uzavírání manželství před příslušným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí zákonem nejsou stanoveny žádné opravné prostředky. Postup konzulárního pracovníka může být přezkoumán vedoucím zastupitelského úřadu a jeho postup Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Jestliže bylo manželství uzavřeno na zastupitelském úřadě ČR v rozporu s právním řádem ČR, lze se soudní cestou domáhat určení neplatnosti manželství nebo určení toho, že manželství nevzniklo. Soud může rozhodnout ve věci neplatnosti nebo neexistence manželství i bez podání návrhu.

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

 

Nejsou stanoveny.

21.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

 

Je možno uzavřít manželství na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí?

Výjimečně lze v odůvodněných případech uzavřít na zastupitelském úřadě ČR manželství mezi občany ČR, příp. mezi občanem ČR a cizincem, pokud tomu nebrání dvoustranná konzulární úmluva a případně i právní řád státu působnosti či státu původu cizince.

22.

Potřebujete se k věci dozvědět více? Na koho se obrátit.

 

Na cizozemský úřad pověřený vedením matriky (v případě občanského nebo církevního sňatku v dotčené zemi).

Na zastupitelský úřad ČR, obecní úřad v ČR pověřený vedením matriky (místní úřad, městský úřad nebo magistrát), Ministerstvo vnitra ČR, odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik.

23.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

Možno se informovat například na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Obstarání matričních a dalších dokumentů. Zápis matričních událostí, ke kterým došlo v zahraničí.

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 

Konzulární odbor MZV ČR.

26.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

 

05.12.2014

27.

Kdy byl naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

 

09.05.2018

28.

Datum konce platnosti návodu

 

Datum konce platnosti návodu nebyl stanoven.

29.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

.