Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Carthago-Tunisia
Tunisko Tunisko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


V souvislosti s aktivitou teroristických skupin v zemích Maghrebu (zejména v Libyi a Alžírsku) a Sahelu je třeba mít na paměti, že ani Tunisko není chráněno před rizikem teroristického útoku. S uvedenými aktivitami souvisí i zvýšené riziko únosů. Je žádoucí sledovat aktuální situaci v Severní Africe a na Blízkém východě.

Zvýšené riziko teroristického útoku se týká celého území Tuniska. S ohledem na pokusy o sebevražedné atentáty, k nimž došlo dne 30. října 2013 ve městech Súsa (Sousse) a Monastír (Monastir), je doporučeno občanům, aby zachovávali obezřetnost i v okolí turistických komplexů.

Nárazově dochází k demonstracím a sociálním nepokojům ve všech částech země. Z bezpečnostních důvodů není doporučováno zdržovat se na jakýchkoli veřejných místech, kde potenciálně hrozí srocení většího množství lidí – toto zvýšené riziko se týká především pátečního odpoledne a podvečera, tj. po skončení pravidelné týdenní tzv. velké modlitby. Ve večerních a nočních hodinách není z bezpečnostních důvodů doporučováno cestovat po Tunisku. Taktéž je doporučováno vyhnout se při cestování po Tunisku všem vedlejším cestám.

Jižní pouštní oblasti jsou vojenskou zónou se zvláštním bezpečnostním režimem. Turisté cestující do této oblasti mimo organizované zájezdy jsou povinni požádat o povolení k průjezdu guvernorát ve městě Tátáwín (Tataouine), přičemž žádost na zvláštním formuláři, který poskytne buď zmíněný guvernorát, nebo Regionální komisariát pro turistický ruch v Húmit as-Súk (Houmt Souk), Madanín (Medenine), je třeba podat 4 - 6 týdnů předem. O aktuálních podmínkách a rizicích pro cestování do této oblasti je nutno se s předstihem informovat.

V oblastech při státní hranici s Alžírskem a Libyí existuje značné riziko únosů. Silně rizikové jsou v tomto smyslu především oblasti na západ od linie Ajn Dráhim (Ain Draham) - Džandúba (Jendouba) - al-Káf (Le Kef) - Kasrín (Kasserine) - Sídí bú Zíd (Sidi Bouzid) - Gafsa - Túzir (Tozeur), a oblasti na jih od linie Túzir (Tozeur) – Kiblí (Kébili) – Madanín (Medenine) – Zarzis. Zvýšené riziko se zde týká nejen únosů, ale i obecně útoků na západní cíle, vč. turistů. Z tohoto důvodu se důrazně nedoporučuje cestovat do těchto odlehlých oblastí, kde není zajištěna odpovídající ochrana prostřednictvím dostatečné přítomnosti policejních, popř. vojenských jednotek.

S ohledem na bezpečnostní situaci a zvýšený výskyt teroristických aktivit v regionu, taktéž není doporučeno cestovat do guvernorátů Kasserine a Le Kef (mimo center guvernorátů a hlavních přístupových cest; i zde je ovšem doporučeno vyhnout se všem cestám, které nejsou nezbytné).

Individuálním cestovatelům se doporučuje využít databáze Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (http://drozd.mzv.cz), která zastupitelskému úřadu umožní poskytnout rychlou pomoc v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof, sociálních nepokojů či obecně náhlého zhoršení bezpečnostní situace apod.
Všeobecná bezpečnostní situace v Tunisku je poměrně dobrá, nicméně v návaznosti na uvolnění bezpečnostní situace v souvislosti s pádem autoritativního režimu v lednu 2011 došlo v zemi k nárůstu obecné kriminality a především zvýšení počtu krádeží, ale i loupežných přepadení s použitím násilí, přičemž výjimkou nejsou ani turistická střediska.
V poslední době je registrován zvýšený počet případů i u další ekonomické kriminality. Tunisku se nyní nevyhýbají ani případy zneužití kreditních karet (nedovolené kopírování, nedovolená manipulace a následný výběr hotovosti u karet uložených v hotelu apod.). V oběhu se v poslední době ve zvýšené míře vyskytují padělané bankovky.

Mimořádné opatrnosti by měly dbát osamělé ženy: neprocházet se samy odlehlými a málo frekventovanými místy, v noci se nepohybovat mimo rušné turistické zóny. V zájmu vlastní bezpečnosti by se měly snažit neupoutávat pozornost příliš odhalujícím oblečením a nenavazovat komunikaci s neznámými muži. Po lednu 2011 dochází k postupnému posilování islámského charakteru země a v souvislosti s tím se mj. množí i slovní i fyzické útoky na sekulárně oděné ženy.

Turisté mohou např. při řešení krádeží požádat o součinnost ubytovací zařízení, které vyhodnotí, jaké policejní složce věc ohlásit, a může napomoci i při komunikaci. Při jednání s policií bývá obtížné vyžádání policejního protokolu o oznámení krádeže. Zpravidla je vydáváno pouze potvrzení o nahlášení ztráty. Pro případné řízení o pojistné události je však policejní protokol nezbytný. Vzhledem k tomu, že je sepsán zpravidla v arabštině, je nutná přítomnost delegáta cestovní kanceláře.

Nesmí se fotografovat vládní, policejní a vojenské objekty, nádraží, letiště a další budovy označené tuniskou vlajkou (např. prezidentský palác, hlavní sídla tuniských hromadných sdělovacích prostředků, včetně národní televizní stanice, apod.) a uniformované osoby. Vstup do mešit v době modliteb je nevěřícím zakázán. Zakázáno je fotit i ty muslimy, kteří svůj rituál provádějí mimo mešitu. Při focení místních obyvatel se doporučuje požádat je o svolení.
Od roku 1980 je zakázáno fotografovat židovské objekty, které jsou přísně střeženy policií. Je třeba respektovat zákaz vstupu do blízkosti těchto objektů, pokud je u nich vymezen prostor s policejní hlídkou.

Do Tuniska je povolen dovoz dalekohledů a elektronických zařízení umožňujících přenos zvuku či obrazového signálu (včetně dětských hlídacích chůviček) výhradně na základě povolení uděleného tuniskými orgány. Uvedenému režimu nepodléhají standardní mobilní telefony. V případě kontroly zavazadel na vstupním hraničním přechodu může dojít k zabavení přístroje, pro který nebylo uděleno povolení, a jeho následnému vydání až při odjezdu ze země. V případě dotazů k udělování povolení se obracejte na Velvyslanectví Tuniské republiky v Praze.

Přístup k cizincům je obecně poměrně tolerantní, přesto nelze zapomínat, že Tunisko je zemí muslimskou. Tomu je třeba přizpůsobit chování (např. pokud jde o navazování kontaktů s místními dívkami a požívání alkoholu) a oblékání (zejména mimo turistické zóny vynechat příliš “úsporné” modely).

Je třeba mít rovněž na paměti, že dle tuniské legislativy je trestněprávně postižitelné homosexuální jednání. Za dobrovolné sexuální jednání mezi osobami téhož pohlaví může být podle tuniského trestního zákoníku uložena peněžní pokuta a nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání až tří let. Minimálně od r. 2013 byly zaznamenány případy, kdy jsou uvedená ustanovení trestního zákoníku aplikována i vůči turistům ze západních zemí. V poslední době byly ve zvýšené míře zaznamenány případy útoků na příslušníky LGBT minority.

Při návštěvě země v postním měsíci Ramadánu se doporučuje vyžádat si případné doplňující aktuální informace na Velvyslanectví ČR v Tunisu, Velvyslanectví Tuniska v ČR nebo u tuniského Národního úřadu pro cestovní ruch, Štěpánská 14, 11000 Praha 1, tel.: 224 941 824, fax: 224 941 825, e-mail: onttpraha@iol.cz. V době Ramadánu platí v Tunisku řada legislativních, resp. administrativních omezení upravujících řadu oblastí (omezená pracovní doba úřadů či otevírací doba restauračních zařízení apod.). Během Ramadánu není vhodné jíst na veřejnosti a doporučuje se respektovat ve zvýšené míře příp. další obdobné zákazy či omezení. Zvýšenou opatrnost je v tomto období taktéž nutno věnovat řízení motorových vozidel, kdy existuje vyšší riziko dopravních nehod (nižší pozornost řidičů oslabených půstem).

Pro cesty do Tuniska je doporučováno sjednat si odpovídající pojištění. Pokud jde o otázku vhodných očkování, je možno se obrátit na Centrum cestovní medicíny (Havelská 517/14, 11000 Praha 1). Především v případě malých dětí je třeba dbát zvýšené opatrnosti při konzumaci místních potravin (zejm. zakoupených na tržištích apod.), doporučováno je pití pouze balené vody.

V průběhu roku 2003 zahájila činnost mravnostní policie, která namátkově legitimuje smíšenou společnost mladých lidí, nevyjímaje páry, u nichž prověřuje, zda jsou manžely a zda jejich chování odpovídá pravidlům muslimské společnosti. Stejným způsobem jsou prověřováni místní obyvatelé ve společnosti cizinců, a to zejména v nočních hodinách v okolí zábavních podniků. Od konce r. 2012 je patrná vyšší aktivita mravnostní policie, resp. dalších bezpečnostních složek, které v poslední době provádí se zvýšenou intenzitou prověrky ve vytipovaných lokalitách, kde dochází ke krátkodobému pronájmu nemovitostí (apartmánů apod.)

Po vstupu ČR do EU je zaznamenán zvýšený zájem tuniských občanů o sňatek s občankou ČR. Jedná se o kategorii mužů zpr. ve věku 20 - 30 let, nekvalifikovaných, pocházejících ze skromných ekonomických poměrů (zejm. zemědělských), kteří v průběhu turistické sezóny pracují pro hotely či turistické kanceláře. Cílem těchto rychlých sňatků je získání trvalého pobytu v zemi EU.

Velvyslanectví registruje značný počet případů, kdy jsou občanky ČR/EU kontaktovány tuniskými muži za účelem "seznámení". V případě oslovení prostřednictvím internetu nebo na některé pláži poblíž turistického resortu, je důrazně doporučováno na podobnou "komunikaci" nereagovat. Lze prakticky vyloučit, že by se mohlo jednat o seriózní záměr. Muži-tuniští státní příslušníci takto oslovují ženy z EU (a dalších vyspělých zemí) hromadně, účelem jejich jednání je získání pobytového povolení v EU, popř. vylákat z dotčené ženy co nejvíce peněz. Jedna takováto osoba běžně udržuje paralelně řadu podobných "vztahů". Neseriózního jednání se nezřídka dopouštění i muži s vysokoškolským vzděláním z ekonomicky méně rozvinutých regionů Tuniska. S ohledem na nízkou spolehlivost tuniských matričních dokumentů je registrována řada případů bigamie.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.