Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Bosna a Hercegovina Stari most
Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních

Název v cizím jazyce Ugovor izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o regulisanju pravnih odnosa u gradjanskim, porodičnim i krivičnim stvarima
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1964-01-20 Bělehrad
Vstup v platnost 2.8.1964
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 207/1964 Sb.

Platební dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie

Název v cizím jazyce Platni sporazum izmedju Vlade Češke i Slovačke Federativne Republike i Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-02-08 Bělehrad
Vstup v platnost 9.5.1996

Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou

Název v cizím jazyce Agreement on the Promotion and Protection of Investments between the Czech Republic and Bosnia and Herzegovina
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2002-04-17 Sarajevo
Vstup v platnost
Publikace č. 74/2004 Sb.m.s.

Prováděcí protokol mezi vládou České republiky a radou ministrů Bosny a Hercegoviny k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Název v cizím jazyce Implementing Protocol between the Government of the Czech Republic and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina to the Agreement between the European Community and Bosnia and Herzegovina on the Readmission of Persons Residing without Aut...
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2012-09-18 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 93/2013 Sb.m.s.

Protokol mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o změně Dohody mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic podepsané dne 17. dubna 2002 v Sarajevu

Název v cizím jazyce Protocol between the Czech Republic and Bosnia and Herzegovina on the amendments to the Agreement between the Czech Republic and Bosnia and Herzegovina on the Promotion and Protection of Investments signed on April 17, 2002 in Sarajevo
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2009-06-09 Sarajevo
Vstup v platnost
Publikace č. 54/2010 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Bosnia and Herzegovina on Cooperation in the Fight against Crime, in Particular Terrorism, Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and Organized Crime; Sporazum između Češke Republ...
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Policejní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2013-09-12 Sarajevo
Vstup v platnost
Publikace č. 40/2014 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o naučno-tehničkoj saradnji
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1989-04-13 Praha
Vstup v platnost
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Bosnia and Herzegovina for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2007-11-20 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 58/2010 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Bosnia and Herzegovina on the International Road Transport
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2013-05-22 Lipsko
Vstup v platnost
Publikace č. 41/2015 Sb.m.s.

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničního obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny

Název v cizím jazyce Agreement on Economic Cooperation between the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic and the Ministry of Foreign Trade and Economic Relations of Bosnia and Herzegovina
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2010-03-18 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 67/2012 Sb.m.s.

Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny

Název v cizím jazyce Agreement on Cultural, Educational and Scientific Cooperation between the Government of the Czech Republic and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti kultury, školství a vědy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2018-03-16 Sarajevo
Vstup v platnost
Publikace č. 5/2019 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Bosnia and Herzegovina on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2010-04-28 Sarajevo
Vstup v platnost
Publikace č. 64/2011 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1967-05-17 Praha
Vstup v platnost 4.10.1967
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1/1968 Sb.

Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o vypořádání otevřených majetkových otázek

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije o regulisanju otvorenih imovinskih pitanja
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1956-02-11 Praha
Vstup v platnost 20.12.1956
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 31/1957 Sb.

Ujednání o bezplatném recipročním léčení pracovníků československých a jugoslávských diplomatických misí a konzulárních úřadů sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Sporazum o besplatnom recipročnom lečenju službenika čehoslovačkih i jugoslovenskih diplomatskih misija i konzularnih predstavništava
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1964-09-19 Praha
Vstup v platnost 19.9.1964
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije o vazdušnom saobraćaju
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1956-02-28 Bělehrad
Vstup v platnost 2.11.1956
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 25/2006 Sb.m.s.

Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1963-10-05 Bělehrad
Vstup v platnost 13.3.1964
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 89/1964 Sb.

Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávským o zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních

Název v cizím jazyce Convention entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Yougoslavie tendant a eviter la double imposition en matiere des droits de succession
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1936-02-24 Praha
Vstup v platnost 25.1.1938
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 24/1938 Sb.

Dohoda o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií

Název v cizím jazyce Sporazum o saradnji u oblasti turističkog prometa medju Čehoslovačkom Socijalističkom Republikom i Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1964-03-14 Bělehrad
Vstup v platnost 3.7.1964
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 10/1965 Sb.

Úmluva o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií

Název v cizím jazyce Konvencija o saradnji na polju socijalne politike izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1957-05-22 Bělehrad
Vstup v platnost 28.12.1957
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 2/1958 Sb.

Úmluva mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění

Název v cizím jazyce Konvencija o socijalnom osiguranju izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1957-05-22 Bělehrad
Vstup v platnost 1.12.1957
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 3/1958 Sb.

Správní dohoda o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění

Název v cizím jazyce Administrativni sporazum o sprovodjenju konvencije o socijalnom osiguranju izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1957-05-22 Bělehrad
Vstup v platnost 1.12.1957
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

Název v cizím jazyce Ugovor izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o medjusobnoj predaji osudjenih lica radi izdržavanja kazne zatvora
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1989-05-23 Praha
Vstup v platnost 27.10.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 473/1990 Sb.

Ujednání mezi Správou civilního letectví ministerstva dopravy Československé socialistické republiky a Svazovým sekretariátem pro dopravu a spoje Socialistické federativní republiky Jugoslávie

Název v cizím jazyce Dogovor izmedju Uprave civilnog vazduhoplovstva Ministarstva saobraćaja Cehoslovačke Socijalističke Republike i Saveznog sekretarijata za saobraćaj i veze Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1963-06-29 Bělehrad
Vstup v platnost 29.6.1963
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 25/2006 Sb.m.s.

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií

Název v cizím jazyce Konzularna konvencija pomegu Čechoslovačkata Socijalistička Republika i Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija
Země a mez. organizace Bosna a Hercegovina
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1981-12-10 Praha
Vstup v platnost 10.10.1982
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 42/1983 Sb.
.