Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černá Hora ostrov
Černá Hora Černá Hora
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Na základě čl. 14, odstavce 2 černohorského Zákona o cizincích, publikovaném ve Sb. zákonů č. 82/08, čl. 18 nařízení vlády Černé Hory publikovaném ve Sb. zákonů č. 80/08 (Zakon o strancima) a nařízení vlády Černé Hory o vízovém režimu, publikovaném ve Sb. zákonů č. 18/2009, ze dne 11. 03. 2009 je občanům ČR cestujícím do Černé Hory s platným pasem umožněn za nevýdělečným účelem či v případech tranzitu bezvízový vstup a pobyt do 90 dnů (vždy během 6 měsíců od prvního vstupu do Černé Hory) nebo do 30 dnů s občanským průkazem (pozn. Velvyslanectví: z technických důvodů se má na mysli typ dokladu se strojově čitelnou zónou) či cestovním pasem, na jehož základě lze potvrdit identifikaci nositele a jeho státní občanství. Velvyslanectví dosud nezaregistrovalo na černohorské straně při cestování s občanským průkazem ČR žádné problémy. V případě použití cestovního pasu se doporučuje, aby platnost tohoto dokladu přesahovala předpokládané datum prvního vstupu do země nejméně o 6 měsíců, přestože Cizinecký zákon Černé Hory (Zakon o strancima) nezbytný přesah platnosti cestovní dokladu v bezvízovém styku neupravuje.

V případě cestování dítěte/mladistvého (do 18 let věku) se samostatným cestovním dokladem (cestovní pas, občanský průkaz), cestujícím bez doprovodu rodiče/rodičů či zákonného zástupce černohorské pohraniční orgány doporučují doprovod jiné dospělé osoby (tj. včetně příbuzných) spolu s notářsky ověřeným souhlasem rodiče (rodičů či zákonného zástupce dítěte/mladistvého) s ověřeným překladem do místního/černohorského jazyka (bývalá srbochorvatština) či alespoň do anglického jazyka.

Zájezdy dětí/mladistvých: V případě zájezdů dětí/mladistvých se doporučuje, aby byl doprovod (vedoucí zájezdu) vybaven jejich jmenným seznamem spolu s čísly platných cestovních dokladů (tzv. soupiska) spolu s notářsky ověřeným zplnomocněním, že předmětný doprovod zastupuje organizaci, která zájezd organizuje (např. škola). Černohorské orgány v podstatě nevyžadují zvláštní opatření nad rámec podobných opatření uplatňovaných ze strany orgánů ČR. Každý účastník současně musí mít platný cestovní doklad.

V případě pobytu v Černé Hoře nad 90 dnů (za účelem výdělečné činnosti, studia, spojení rodiny a dalších taxativně vymezených aktivit v souladu s místním právním řádem) je nutno požádat o vízum kompetentní černohorský orgán (místně-příslušné pracoviště Ministerstva vnitra podle místa dlouhodobého pobytu). S případnými dotazy se lze obrátit i na Velvyslanectví Černé Hory ve Vídni, které je příslušné i pro ČR (adresa: Mahlerstrasse 12/5, 1010 Wien, Rakousko; e-mail: austria@mfa.gov.me , tel: +43 1 512 08 99, www.me-austria.eu) i na jiné diplomaticko-konzulární mise Černé Hory v zahraničí (seznam diplomatických misí: http://www.mvpei.gov.me/rubrike/misije/Ambasade-i-konzulati-CG-u-svijetu/ , Ministerstvo zahraničních věcí MNE: http://www.mvpei.gov.me/ministarstvo ).

Přihlašovací povinnost k pobytu musí splnit každý cizinec i s krátkodobým pobytem do 90 dnů, a to do 24 hodin od vstupu na území Černé Hory. Současně je cizinec povinen splnit před odjezdem odhlašovací povinnost. V praxi cizinec přihlásí svůj pobyt na oddělení místní turistické organizace, která je v Černé Hoře v každém obvodu (opštině) nebo ve větším městě příslušném podle místa krátkodobého pobytu, kde předá pracovníkovi turistické organizace k registraci cestovní doklad. Na základě tohoto dokladu provede turistická organizace elektronickou registraci pobytu. Odhlášení se může provést současně s přihlášením, pokud se předem zná datum odjezdu. V případě ubytování v oficiálním ubytovacím zařízení má za cizince splnit přihlašovací a odhlašovací povinnost majitel ubytovacího zařízení/objektu, a to do 12 hodin od příchodu/odchodu cizince. V případě pobytu na vícero místech provede registraci v místě 1. ubytování za celou dobu pobytu.  Nocování „pod širákem“, resp.“na divoko“ ve volné přírodě není dovoleno. V případě oficiálních veřejných tábořišť je třeba v případě pobytu přesahujícího tři dny poznamenat místo tábořiště. Nesplnění přihlašovací a odhlašovací povinnosti může vést k udělení pokuty až do výše šestinásobku černohorské minimální mzdy. Přihlašovací a odhlašovací povinnosti je zproštěn pouze cizinec, který je ubytovaný v objektu státních orgánů či pokud je ve zdravotnickém zařízení, vězení, nápravném ústavu, v azylovém domě a dále příslušník zahraničních záchranných složek při výkonu jejich činnosti. V souladu s právním řádem (dle čl. 23 Zákona o registraci přechodného a trvalého pobytu, publikovaném ve Sb. zákonů č. 13/2008) je také každý cizinec s přechodným či trvalým pobytem v Černé Hoře povinen v případě jiného místa pobytu v Černé Hoře, ve kterém překročí 8 pobytových dnů, přihlásit se na místně příslušném oddělení policie.

Hraniční přechody: Přechod státní hranice Černé Hory je možný na hraničních přechodech MNE:
Vybrané internetové adresy/link-y, kde lze nalézt podrobnější informace k hraničním přechodům i k podmínkám vstupu – včetně přehledu hraničních přechodů se sousedními zeměmi:
http://www.montenegro.travel/me/granicni-prelazi-i-vize http://www.mup.gov.me/upravapolicije/granicni_prelazi .
Srbsko (SRB): Ranče (silnice č. 8 Prijepolje – Pljevlja ) alternativní název hran.přechodu Jabuka
http://www.planplus.rs/prezentacija/15461/jabuka-(srb)-jabuka-(mne)
Čemerno (silnice č. R3 a R114 Pljevlja – Priboj ) alternativní název Crni Vrh
http://www.planplus.rs/prezentacija/18200/crni-vrh-(mne)-granica-(srb)
Dobrakovo (silnice E763 Prijepolje - Bijelo Polje ) alternativní název Gostun (bývalý název Brodarevo)
http://www.planplus.rs/prezentacija/18190/dobrakovo-(mne)-gostun-(srb)
Dračenovac (silnice E65 M2 Rožaje a Ribariće (Tutin) alternativní název Mehov Krš
http://www.planplus.rs/prezentacija/18192/dracenovac-(mne)-mehov-krs-(srb)
Vuče (silnice bez označení Rožaje a Tutin – na Černohorské straně lokální cesta)
http://www.planplus.rs/prezentacija/18201/godovo-(srb)-vuca-(mne)
Kosovo (KOS) Kula (silnice R106 Rožaje - Peć - alternativní název Novo Selo
http://www.planplus.rs/prezentacija/18191/rozaje-(mne)-novo-selo-(srb)
Čakor (silnice M9, Murino – Peć je nyní ve výstavbě a přechod zatím nelze používat (Kosovo)
Albánie (ALB): Božaj - silnice č. E762 Podgorica – Skadar (Shkodër)
http://www.planplus.rs/prezentacija/18194/bozaj-(mne)-hani-i-hotit-(al)
Sukobin - silnice č. E851 Ulcinj – Skadar (Schkodër) – alternativní název Muriqan (Muričan)
Grnčar - ve směru od Gusinje – SH20 (pohoří Prokletije, na cyklistické trase Top Biking Trail 3)
Bosna a Hercegovina (BiH) Sitnica - silnice Herceg Novi - Trebinje, silnice je zpoplatněna )
http://www.planplus.rs/prezentacija/18197/nudo-(mne)-zupa-(bih)
Ilino brdo - cesta č. M6 Vilusi – Trebinje) – alternativní název Vraćenovići, http://www.planplus.rs/prezentacija/18196/ilijino-brdo-(mne)-zupa-(bih)
Krstac - (Nikšić – Gacko) - alternativní název Bobotovo groblje
http://www.planplus.rs/prezentacija/18199/bobotovo-groblje-(mne)-vratkovici-(bih)
Šćepan Polje - silnice č. E762, M20 i M-18 Plužine – Foča)
Chorvatsko (HR): Debeli brijeg - silnice č. E65 Herceg Novi – Dubrovník)
http://www.planplus.rs/prezentacija/16497/debeli-brijeg-(mne)-karasovici-(hr)
Kobila – lokální/místní hraniční přechod směrem na poloostrov Prevlaka

Výše uvedené hraniční přechody lze použít pro pěší i automobilový provoz včetně jízdních kol. Mimo hraniční přechody nelze černohorskou státní hranici volně překračovat.

V případě raftingu na Taře černohorské pohraniční orgány vyžadují od všech jeho účastníků pasové a celní odbavení u hraničního přechodu s BiH Šćepan Polje. Ve všech případech se doporučuje ještě před cestou ověřit, zda se podmínky pro cestování nezměnily. Bližší informace o překračování hranic může zájemce získat na Policejní správě Černé Hory (tel. +382 (0)20 202 335) http://www.mup.gov.me/upravapolicije/granicni_prelazi http://www.montenegro.travel/xxl/sr/savjetizaput/_id/1413603/index.html.

Možnosti překračování hranice mimo hraniční přechody: Překročení státní hranice Černé Hory mimo oficiální přechod je možné pouze za specifickým turistickým účelem, např. v rámci vysokohorské turistiky, při splnění pravidel, stanovených Ministerstvem vnitra Černé Hory na základě čl. 11 odst. 5 Zákona o hraniční kontrole, publikovaném ve Sb. zákonů Černé Hory č. 72/2009.
V případě požadovaného překročení hranice mimo hraniční přechod ze sousedního státu do Černé Hory je třeba se řídit předpisy příslušného sousedního státu. V případě požadovaného překročení hranice mimo hraniční přechod z Černé Hory do některého sousedního státu je třeba vyplnit příslušný formulář (Application Form for issuing the Approval for crossing the state border outside the state border crossing points and outside the regular working hours of the state border crossing points / Zahtjev za izdavanje odobrenja za prelazak državne granice van graničnog prelaza i van utvrdjenog radnog vremena graničnog prelaza), vydaný Správou policie Černé Hory (email: direktor@policija.me nebo sefkabineta@policija.me), a odeslat jej v naskenované podobě společně s naskenovaným cestovním dokladem buď na uvedenou e-mailovou adresu nebo na příslušný detašovaný útvar (expozitura) pohraniční policie, které je nejbližší místu požadovaného přechodu hranice.
E-mailové adresy detašovaných pracovišť: ispgranicnepodgorica@policija.me; ispgranicneberane@policija.me; ispgranicnepljevlja@policija.me; ispgranicnebjelopolje@policija.me; ispgranicneniksic@policija.me; ispgranicnebar@policija.me; ispgranicnehercegnovi@policija.me; ispgranicnepomorske@policija.me; Žádost se doporučuje odeslat nejméně v 15 denním předstihu před plánovaným přechodem hranice. Přechod hranice lze poté uskutečnit pouze v případě získání písemného souhlasu Policie Černé Hory, pro který je předepsán příslušný formulář (Odobrenje), který vyplní policie po konzultaci s policií sousedního státu a zašle žadateli. Formuláře k podání žádosti jsou k dispozici i na webové adrese: http://www.montenegro.travel/en/border-crossings-and-visas .


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.