Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Polsko hrad Wawel v Krakowě
Polsko Polsko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Upozorňujeme na nebezpečí odcizení peněz, dokladů a cenností v místech s vyšší koncentrací lidí a např. v nočních vlacích na trase z Varšavy do ČR nebo v autobusech a příměstských vlacích na trase z letiště Okecie do centra Varšvy a zpět.  Dále upozorňujeme na nebezpečí vloupání do vozidel, především pak do osobních vozů během tankování na benzínových pumpách. Je nutné dodržovat základní pravidla bezpečnosti, zejména při jízdě v nočních hodinách. Doporučujeme proto parkovat na hlídaných parkovištích, jakož i nezastavovat, zejména v noci, na odlehlých parkovištích. Stejně tak je nutno důsledně dbát na zamykání vozidla, a to i v místech, jako je benzínová stanice. Věci je nutno umístit tak, aby bylo minimalizováno riziko odcizení. V případě krádeže nebo vloupání je třeba událost nahlásit na nejbližší policejní stanici (tísňová linka policie 997, městská policie 986). Při sepisování policejního protokolu je nutné se domáhat přesných údajů a trvat na přítomnosti tlumočníka (což však může řízení prodloužit i do následujícího dne), v případě nesnází se poté domáhat spojení se ZÚ, resp. s nepřetržitou službou konzulárního oddělení (+48 608 298 988). V případě, že na přítomnosti tlumočníka poškozený nebude trvat, podpisem protokolu souhlasí se skutečnostmi v něm uvedenými.

Řidiči i všechny další osoby ve vozidle musí využít bezpečnostních pásů (na předních i zadních sedadlech). Dítě do 150 cm výšky musí sedět v dětské sedačce s atestem (a to bez ohledu na jeho věk až dosažení plnoletosti). Je zakázáno používat za jízdy mobilní telefon (to neplatí, je-li instalována „hands free“ sada). Pro řidiče platí povinnost celodenního a celoročního svícení.

Na vozidla nad 3,5 t se vztahuje systém elektronického mýtného. Upozorňujeme, že dosavadní systém viatoll byl dnem 1.10.2021 nahrazen novým systémem etoll, který jako jediný umožňuje úhradu mýtného pro všechna motorová vozidla a jízdní soupravy s DMC vyšší než 3,5 tuny a autobusy bez ohledu na jejich maximální povolenou hmotnost. Veškeré informace jsou na webové stránce systému uvedeny rovněž v českém jazyce.

https://www.gov.pl/web/kas/koniec-systemu-viatoll

https://etoll.gov.pl/cz/nakladni-vozidla/system-e-toll/zarizeni/aplikace-e-toll-pl/aplikace-e-toll-pl/

 

Elektronické mýtné platí pro všechna vozidla, tedy i osobní auta, jestliže včetně přívěsu dosáhnou přípustné hmotnosti vyšší než 3,5 t. Upozorňujeme, že pracovníci polského inspektorátu silniční kontroly sčítají nejvyšší povolené hmotnosti uvedené v položce F1 technického průkazu vozidla a přívěsu. Pokud tento součet převýší 3,5 tuny – vzniká pro řidiče povinnost přihlásit se do elektronického systému mýtného.

V Polské republice je povolen obsah alkoholu v krvi méně než 0,2 promile. V případě překročení tohoto limitu má policie právo dle platných polských předpisů zadržet řidičský průkaz. Policejní přístroje pro měření alkoholu v krvi ukazují výsledek alkoholu v mg/l a to znamená, že zobrazovaná hodnota v přístroji nesmí být vyšší než 0,1 mg/l, tj. 0,2 promile.

Nejvyšší povolená rychlost pro vozidla a jízdní soupravy činí:
- v obytné zóně: 20 km/hodinu
- v obci: 50 km/hodinu, v době od 5,00 do 23,00 hodin
- v obci: 60 km/hodinu, v době od 23,00 do 5,00 hodin
 
Nejvyšší přípustná rychlost mimo obec pro osobní vozidla, motorky nebo nákladní vozidla do 3,5t činí:

- na dálnici – 140 km/h
- na expresní silnici se dvěma jízdními pruhy – 120 km/h
- na expresní silnici s jedním jízdním pruhem a na silnici se dvěma jízdními pruhy s minimálně 2 pruhy v každém směru jízdy – 100 km/h
- na ostatních silnicích – 90 km/h


Dle platných předpisů je možné v přestupkovém řízení uložit pokutu řidiči-cizinci, který nemá místo trvalého bydliště nebo pobytu na území Polské republiky, ale má místo trvalého bydliště nebo pobytu na území jiného členského státu EU, buď formou hotovostní (úhrada na místě) nebo bezhotovostní (převzetím potvrzení o jejím udělení, které musí obsahovat poučení o povinnosti úhrady v termínu 7 dní od data jejího přijetí). Udělenou bezhotovostní pokutu je možno uhradit převodem. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat naše konzulární oddělení na e-mail: warsaw@embassy.mzv.cz. K bezhotovostní formě úhrady uvádíme, že polské policejní orgány po zavedení novelizace dopravního zákona mají možnost, ne však povinnost, udělit řidiči – cizinci úhradu pokuty v přestupkovém řízení touto formou (se závazkem úhrady do 7 dnů). V tomto případě je však nezbytné prokázat příslušným dokladem místo trvalého bydliště v ČR.

Podepsáním blokové pokuty řidič jednoznačně potvrzuje, že s uděleným trastem a okolnostmi události souhlasí. V případě odvolání, resp. pozdější stížnosti, je možné tak učinit výhradně cestou podání žádosti u příslušného soudu do 7 dnů od přijetí blokové pokuty.

Upozorňujme na neukázněnost polských řidičů a nedodržování základních pravidel silničního provozu, například nepoužívání směrových světel při předjíždění nebo přejíždění mezi jednotlivými jízdními pruhy, podjíždění zprava apod. Odlišné jsou i některé zvyklosti, odbočování a otáčení přes střední dělicí pás čtyřproudových vozovek, dodržování pravidla přednosti pro chodce a cyklisty, kteří vstoupili na přechod, odlišná je úprava značení na kruhových objezdech.

V případě zadržení ŘP českému občanovi, je tento policií postupován ve správním řízení příslušnému okresnímu úřadu. Okresní úřad zašle doklad našemu zastupitelskému úřadu, který jej po zaevidování předá k vyřízení MD ČR. Vyzvednutí zadrženého ŘP na ZÚ proto dle platných předpisů není možné.


Do Polska je zakázané přivážet a vyvážet drogy a psychotropní látky (včetně marihuany pro vlastní potřebu). Držení marihuany v jakémkoliv množství je v Polské republice kvalifikováno jako trestný čin, ne přestupek. Např. za držení pouhého 1 gr marihuany může soud odsoudit k pokutě nebo trestu omezení osobní svobody nebo odnětí svobody do 1 roku. V případě držení většího množství marihuany soud může odsoudit zadrženého k trestu odnětí svobody od 6 měsíců do 10 let. (čl. 62 polského zákona o předcházení narkomanii). Více na:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051791485/U/D20051485Lj.pdf


Polská republika je zemí s tradičním náboženským cítěním, forma zbožnosti je však odlišná od českých zvyklostí. V církevních prostorách je nutno se chovat vhodně.

 

 

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.