Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Slovinsko podzim
Slovinsko Slovinsko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje české turisty, kteří budou cestovat do Chorvatska přes Slovinsko nebo Maďarsko, že v důsledku změny Schengenského hraničního kodexu tyto státy s platností od 7. 4. 2017 zavedly na vnější schengenské hranici systematické kontroly bez výjimek. Na hraničních přechodech mají být důsledně kontrolováni všichni, včetně občanů EU, a to na vstupu i výstupu z EU.

Ministerstvo zahraničních věcí dodává, že nařízení, které kontroly zavádí, umožňuje místo systematické kontroly dočasně zavést kontroly cílené. Tuto možnost využívá i Slovinsko.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR dále informuje, že čeští občané mohou nadále cestovat na platný cestovní pas nebo občanský průkaz.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje všem cestovatelům zaregistrovat se v aplikaci DROZD.

Celková bezpečnostní situace ve Slovinsku (RS) je obdobná jako v ČR či sousedních státech, přesto je samozřejmě nutné věnovat zvýšenou pozornost svým osobním cennějším věcem a zvláště cestovním dokladům, penězům, platebním kartám apod. Podrobnější informace o RS naleznete na stránkách
www.slovenia.info nebo www.slovenia.si .

CESTUJEME po Slovinsku

PŘI CESTÁCH AUTEM přes území Slovinska (dále jen RS) je třeba důsledně dodržovat pravidla silničního provozu, která se téměř neliší od pravidel v ČR, avšak pokuty za jejich porušení jsou diametrálně odlišné. Velkou pozornost je třeba věnovat zpoplatněným cestám v RS (dálnice, dálniční obchvaty a rychlostní silnice), k jejichž použití je nutné mít zakoupenu a správným způsobem vylepenu známku „vinjetu“.

Silniční provoz v RS se řídí Zákonem o bezpečnosti silničního provozu (ZpCP) a Zákonem o přestupcích (ZP 1) (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20037&stevilka=238).

Omezení rychlosti jízdy:

osobní auta, motocykly: v obci 50 km/h, mimo obec 90 km/h, na silnicích pro motorová vozidla 100 km/h, na dálnici 130 km/h.
osobní auta s přívěsy, karavany a nákladní vozidla do 7,5 t : v obci 50 km/h, mimo obec 80 km/h, na silnicích pro motorová vozidla 80 km/h, na dálnici 80 km/h.

Za překročení předepsané rychlosti hrozí řidiči pokuta ve výši 100 – 1.500,- €.

Přehled cen dálničních poplatků v RS:

roční pro dvoustopá motorová vozidla do 3.500 kg – os.automobily 95,00 €
měsíční pro dvoustopá motorová vozidla do 3.500 kg - os. automobily 30,00 €
týdenní pro dvoustopá motorová vozidla do 3.500 kg - os. automobily 15,00 €

roční pro jednostopá motorová vozidla – motocykly 47,50 €
půlroční jednostopá motorová vozidla – motocykly 25,00 €
týdenní pro jednostopá motorová vozidla – motocykly 7,50 €

Slovinská Republika zavádí od 1. dubna 2018 elektronické mýtné v běžném provozu pro všechna vozidla s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny (těžká vozidla), takzvaný systém DarsGo. 

Po zavedení nového systému mýtného nazvaného DarsGo nebude od 1. dubna 2018 dále možné hradit mýtné průběžně na mýtných stanicích. Stejně tak bude ukončeno placení mýtného prostřednictvím stávajících elektronických médií společnosti Dars (karty DARS a tabulky ABC).  

Místo nich bude muset být každé vozidlo využívající slovinské dálnice a rychlostní komunikace zaregistrováno do systému DarsGo a vybaveno zařízením DarsGo pro vyúčtování mýtného. 

Zařízení DarsGo je možné zaregistrovat a získat v servisních centrech DarsGo v Lublani, na odpočívadlech Lopata, Maribor a Grabonoš a na hraničních přechodech Obrežje, Gruškovje a Fernetiči. Od začátku roku 2018 budou servisní centra DarsGo fungovat také na čerpacích stanicích a dálničních odpočívadlech.  

Získání zařízení DarsGo lze vyřídit také na webových stránkách www.darsgo.si. 

Za jízdu po placených cestách bez známky hrozí řidiči pokuta ve výši 300 - 800,- €.
· Všichni motoristé jsou povinni jezdit po celých 24 hodin s rozsvícenými světly.
· Minimální vzorek pneumatik je jednotný pro letní i zimní gumy - 3 mm.
· Maximální povolená hranice alkoholu v krvi je pro řidiče osobních automobilů a motocyklů 0,5 promile. (profesionální řidiči a řidiči vlastnící řidičský průkaz max.2 roky nemají povoleno žádné množství alkoholu v krvi, dechové zkoušce se musí na požádání podrobit každý řidič).
· Na kruhových objezdech mají přednost vozidla jedoucí po kruhovém objezdu.
· Dopravní značka dálnice má zelené pozadí, národní silnice má pozadí modré.
· Je zakázáno vjet do křižovatky, svíti-li oranžové světlo na semaforu.
· Každá osoba, která na dálnici nebo rychlostní silnici opustí vozidlo, musí mít reflexní vestu
· Je zakázáno používat za jízdy mobilní telefony, s výjimkou použití "hands-free" či "head-set"

Podnětným portálem pro získání informací o dopravě, cestách, uzavírkách, překážkách
na cestách, službách, pomoci na cestách, pravidlech provozu, cenách za používání rychlostních silnic a dálnic a cenách paliva ve Slovinsku je http://www.amzs.si/?podrocje=293.

Dále je nutno především v době letní turistické sezóny počítat na hraničních přechodech
do Chorvatska s delší odbavovací dobou a důkladnými kontrolami nejen dokladů, ale tak vozidel. RS orgány provádějí na vnější schengenské hranici, často však i ve vnitrozemí, kontroly zaměřené na legální původ vozidel. V minulých letech docházelo k mnoha případům zabavení vozidel pro důvodné podezření jejich nelegálního původu. Ve většině případů se podezření potvrdilo. Vlastníkům vozidel, jež nebyla zakoupena přímo od autorizovaného prodejce jako zcela nové, lze obecně doporučit, aby si před cestou do zahraničí nechali odpovídajícím způsobem prověřit původ svého vozu.

Cestování s dětmi

Od 27.6.2012 musí mít každé dítě bezpodmínečně svůj vlastní cestovní doklad. Zápisy dětí v cestovních dokladech či občanských průkazech rodičů nebudou akceptovány. Pokud se
při kontrole dokladů na území RS prokáže, že je dítě bez cestovního dokladu hrozí rodičům pokuta ve výši až 400,- €
Děti bez vlastních cestovních dokladů nebudou puštěny na území Chorvatska.
Pokud dítě cestuje bez doprovodu rodičů, musí mít doprovázející osoba ověřený písemný souhlas rodičů s cestou dítěte.
Souhlas musí obsahovat:
údaje o dítěti (viz RL), plánované cestě(místo, termín), údaje o doprovázející osobě (včetně čísla dokladu totožnosti).
Musí být sepsán buď v anglickém jazyce nebo opatřen anglickým překladem
Musí být podepsaná oběma rodiči.
Jako příloha může být: kopii rodného listu dítěte a osobního dokladu totožnosti doprovázející osoby.

Děti mladší 12ti let či menší 150 cm nesmí sedět na místě spolujezdce a v autě musí být zabezpečeny bezpečnostním systémem odpovídajícím jejich věku a váze tj. v autosedačce.
Dětské sedačky musí odpovídat evropské normě ECE-R44/44.

Rozdělení autosedaček:

Skupina
váha dítěte
věk dítěte
0
do 10 kg
do 12 měsíců
0+
do 13 kg
do 18 měsíců
I
9-18 kg
1-4 roky
II
15-25 kg
3-6 let
III
25-36 kg
6-12 let

Za porušení tohoto předpisu hrozí řidiči pokuta ve výši 100 - 150 ,- €.

Cestování s domácími mazlíčky

Cestování s domácími mazlíčky (psy, kočkami, králíky) po území RS je upraveno stejně jako u jiných členských států EU nařízením 998/2003/ES.
Dle nařízení je pro nekomerční individuální krátkodobý vstup a tranzit zvířat nutné
1. označení zřetelně čitelným tetováním nebo elektronickým identifikačním systémem . (transponderem)
V případě uvedeném v bodě b) předchozího pododstavce, pokud transponder nevyhovuje normě ISO 11784 nebo příloze A normy ISO 11785, majitel nebo fyzická osoba, která za zvíře v zájmovém chovu zodpovídá jménem majitele, musí v době kontroly poskytnout prostředky nezbytné k čtení transponderu
2. mezinárodní pas, který vystavil veterinární lékař jmenovaný příslušným úřadem a který potvrzuje, že vakcinace, případně revakcinace dotyčného zvířete proti vzteklině inaktivovanou vakcínou s nejméně jednou antigenní jednotkou v dávce (norma WHO) je platná v souladu s doporučením vyrábějící laboratoře.
Očkování nesmí být starší než 1 rok.

Pro vstup s domácími mazlíčky na území RS z Chorvatska, přestože se nejedná o členskou zemi EU, platí stejná pravidla jako u zemí EU.

http://www.svscr.cz/files/es_998_2003_2_oaf.pdf,
http://www.svscr.cz/index.php?basket=-2349780&sid=9499202b075e8eeaa48d3a5cd66f3349&art=930,
http://www.vurs.gov.si/en/for_citizens/pet_animals/,
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm,

Cestování se zbraní a předměty určenými pro „obranu“ či napadení

Pro dočasný dovoz a průvozu zbraní a munice na území RS je třeba vlastnit odpovídající Evropský zbrojní průkaz (European Weapon Licence).

Předměty jako gumové obušky, teleskopické tyče a obušky a jiné předměty sloužící k napadení (např. boxery, bodáky, bajonety, řemdihy, kropáče) jsou ve Slovinsku klasifikovány jako „chladné zbraně“ a jejich vývoz na území RS je Z A K Á Z Á N (viz Zákon o zbraních (ZOro-1).
Neexistuje žádné povolení, které by umožnilo vstup s uvedenými předměty na slovinské území. Porušení zákona je pokutováno ve výši 500-1500,- € a předmět je zabaven bez možnosti navrácení.

Cestování zdravotně postižených osob

Pokud se držitele karet ZTP pohybují po území Slovinska autem žádné zvláštní výhody či slevy (např. na poplatcích za dálnici) nemají. Pouze při parkování mohou využít parkovací kartu pro postižené osoby, která jim umožňuje parkovat na místech
· vyhrazených pro vozíčkáře,
· se zákazem stání až po dobu 2 hodin, pokud netvoří překážku provozu.
· kde je povoleno parkování na chodníku, pokud zajistí vedle vozidla průchod pro chodce v min. šířce 1,6m
Zdarma mohou parkovat pouze na parkovištích, která toto umožňují
Na místech kde se vyžaduje úhrada, musí za parkování zaplatit a dodržet limit.
K vjezdu do pěších zón a parkování v nich karta také neopravňuje

Cestování se zapůjčenými vozy a vozy na leasing
V případě vstupu na území RS se zapůjčeným vozem či vozem na leasing, musí mít řidič platné zplnomocnění vlastníka vozu pro užívání vozu v daném období.
Forma plné moci není standardizována. Měla by být sepsána ve slovinském či anglickém jazyce a měla by obsahovat minimálně údaje o zplnomocniteli (vlastníkovi), řidiči (zplnomocněném), vozidle a době trvání zapůjčení. Nemusí být notářsky ověřena. Postačí podepsaný originál.

PŘI VYSOKOHORSKÉ TURISTICE je třeba dávat pozor na rychlé změny počasí a drolivý podklad, který je v RS převážně vápencový. Při výstupech lze doporučit doprovod zkušeného horského vůdce.
V národních parcích se lze pohybovat pouze po vyznačených cestách a tábořit pouze
na povolených místech. Volné táboření je zakázáno a postihováno vysokými pokutami (až do výše 1500,-€). Přenocovat lze i v horských chatách, jejichž síť je v RS poměrně hustá a ceny za nocleh dostupné.
Informace o horách a horských chatách
http://en.hribi.net/panorama.asp,
http://www.naizlet.si/naslovnica.html.

PŘI VODNÍCH SPORTECH obecně doporučujeme využít služeb agentur či zkušených průvodců nabízejících různé druhy vodního sportovního vyžití. Při vodních sportech musí být dodržovány Vyhlášky RS, které přesně stanovují pravidla a podmínky jak pro splavování řek tak pro potápění či plavbu. Za nedodržování vyhlášky může být jednotlivci udělena pokuta ve výší 50 – 150 €, organizaci pak 500 – 1500 €.
http://www.socarafting.si/summer/rafting/.

Další užitečné weby:

Informace o počasí: www.vreme-si.com.

Sportovní vyžití www.lifetrek-slovenia.com/en/.

Zimní sporty: www.bergfex.si/slovenia/,
www.mountvacation.com/si/slovenija/.

Horolezectví: www.plezanje.net/climbing/db/cragIntro.asp?cc=SI&type=L,

Lázně: tterme-toplice.50webs.com/terme.html.


POKUTY

Systém pokut v RS funguje na následujícím principu. Pokud je uložená pokuta zaplacena na místě či do 8 kalendářních dnů od jejího vyměření, je třeba uhradit pouze 50% částky. Pokud není pokutu zaplacena na místě, jsou řidiči jako záloha jejího uhrazení odebrány osobní doklady a to dle uvážení slovinských policistů. Může se stát, že dojde k dočasnému zadržení občanského, řidičského i technického průkaz případně i cestovního pasu. Na toto mají ze zákona slovinské orgány právo.
Po 8mi kalendářních dnech musí být pokuta uhrazena v plné výši, pokud se tak nestane mohou RS orgány uhrazení pokuty vymáhat prostřednictvím orgánů pro vymáhání pohledávek ze zahraničí. Zabavené doklady jsou řidiči vráceny po uhrazení pokuty prostřednictvím velvyslanectví a MÚ, jež dokumenty vydaly.

Důležité údaje pro platby pokut bankovním převodem:

IBAN SI56011008450047266
SWIFT (BIC) - BSLJSI2X

Vlastník účtu
Banka
Ministry of the Interior
Štefanova 2
1000 Ljubljana
Slovenia
Bank of Slovenia
Slovenska 35
1000 Ljubljana
Slovenia

variabilní symbol: číslo protokolu
text: jméno, příjmení

Obecně lze doporučit striktní dodržování dopravních předpisů a v případě přestupku o uložené pokutě s policisty nediskutovat a nesnažit se jakkoli „usmlouvat“.
Policisté by takovéto konání mohli chápat jako pokus o závažnější porušení místních zákonů, celou záležitost postoupit k prošetření přestupkovému soudci a provinilou osobu případně i na 48 hodin zadržet.

Pro rychlé získání finančních prostředků v RS je možné využít služby Western Union (rychlý transfer finančních prostředků od příbuzných, známých či blízkých v ČR) http://www.westernunion.com.
Pobočky WU ve Slovinsku jsou umístěny v bankách a proto je jejich provozní doba omezen pouze na pracovní dobu dané banky. WU s víkendovým nebo nočním provozem v RS není k dispozici.

POKUTY pro řidiče ve službě
Dle místní legislativy je v případě spáchání dopravního přestupku řidičem v době výkonu zaměstnání uložena pokuta nejen řidiči (fyzické osobě), ale i právnické osobě pro kterou pracuje.
Pokuty právnickým osobám se pohybují ve výši desetinásobku pokuty uložené FO.
Jejich uhrazení je nutné na místě, neboť bez uhrazené pokuty Policie zabaví řidiči doklady
od vozidla či nákladu a znemožní tak další cestu.

V případě dopravní nehody je třeba dodržet následující postupy:
1. kontaktovat Policii (nouzové telefony jsou na dálnicích každé 2 km) k vystavení „Potvrzení o poškození vozidla“ na základě kterého bude moci poškozené vozidlo na zpáteční cestě
do ČR opustit území RS a vyhotovení „Záznamu o nehodě“, který Policie postupuje Slovinské pojišťovací společnosti, u které si jej může pojišťovna českého účastníka vyžádat (Slovensko zavarovalno združenje, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, tel.: +38614735699 (+38614377098 – oddělení zelené karty – pojistné události do zahraničí), fax.: +38614735692). http://www.zav-zdruzenje.si/.
2. konzultovat havárii a odstranění škod s vlastní pojišťovnu
3. v případě potřeby využití odtahové služby volat nejlépe státní odtahovou službu RS
(kontaktní telefon 1987)
4, Žádost o odškodné za psychickou či fyzickou újmu, smrt či škodu na autě podává český účastník nehody po návratu do ČR u své pojišťovny.
Postup slovinských orgánů v případě dopravní nehody
Řidič je zpravidla předvolán týž či následující den k přestupkovému soudci. Podle místní praxe k zajištění účasti u přestupkového soudu může být v souladu se Zákonem o přestupcích odebrán např.cestovní doklad. Při podezření ze zavinění těžší nehody je řidič zadržen a případ řeší vyšetřující soudce.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.