Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Mexiko teotihuacán
Mexiko Mexiko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Současná právní úprava cestování do Mexika se řídí Zákonem o migraci z 25. května 2011 (Ley de Migración), který vstoupil v platnosti v listopadu 2012 a byl aktualizován 10.10.2014. Zákon rozlišuje zejména mezi (1) turisty, kteří nebudou v Mexiku výdělečně činní, a (2) cestovateli, kteří budou v Mexiku pracovat a dostávat mzdu. Podrobnosti k celé problematice jsou uvedeny v instrukci pro vydávání víz (de facto prováděcí příručce k zákonu), jež má název „Lineamientos Generales para la Expedición de Visas que emiten las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores“ (LGEV), a lze ji nalézt na web. adrese:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5363603&fecha=10/10/2014
Ad 1/ - podle „LGEV“ jsou turisté, kteří nebudou v Mexiku výdělečně činní, v zákoně zahrnuti pod názvem „Návštěvník bez povolení vykonávat výdělečnou činnost“. Zákon stanovuje, že každá osoba, která nebude výdělečně činná, může zůstat na území Mexika až po dobu 180 dnů.
V případě, kdy cizinec neprovozuje žádnou výdělečnou činnost, ale jeho pobyt v Mexiku bude delší než 180 dní, může požádat o vízum dočasného rezidenta na nejbližším Velvyslanectví nebo Konzulátu Mexika (tzn. musí za tím účelem vycestovat z Mexika) v souladu s požadavky uvedenými v části nazvané „Trámite 5“ shora uvedené instrukce pro vydávání víz Ministerstva vnitra a zahraničních věcí „LGEV“.
Ad 2/ - podle „LGEV“ pro cizince, který bude dostávat odměnu za vykonávání výdělečné činnosti v Mexiku, bez ohledu na jeho státní příslušnost a plánovanou dobu jeho pobytu, musí jeho mexický zaměstnavatel (fyzická nebo právnická osoba) předem zažádat „Národní Institut pro Migraci“ (INAMI – viz http://www.inami.gob.mx ) o vydání povolení k vízu, které cizinci umožní pobírat mzdu na území Mexika. Výdělečnou činnost může cizinec realizovat buď jako turista (do 180 dní) za podmínek v části „Trámite 5“, anebo jako dočasný rezident (více než 180 dní) za podmínek uvedených v části „Trámite 10“ LGEV.
Jakmile INAMI vydá povolení k vízu, cizinec musí v zahraničí navštívit jemu nejbližší zastupitelský úřad Mexika a požádat o vydání příslušného víza, přičemž tam musí absolvovat konzulární pohovor a splnit požadavky uvedené v části „Trámite 11“ LGEV, což je praktický návod, jak postupovat při podání žádosti o vízum. Poté, kdy cizinec dostal souhlas, musí během 30 dní kontaktovat příslušné velvyslanectví Mexika a vyřídit si vstup do Mexika. Po přicestování do Mexika je povinen do 30 dnů od vstupu do země jít na úřad národní migrace INAMI a požádat o „Kartu rezidenta“.
Stávající právní rámec v oblasti migrace neuvažuje změnu režimu pobytu přímo v zemi. To znamená, že pokud se český občan - turista, nebo podnikatel - nachází na území Mexika (tzn. v režimu „Návštěvník bez povolení vykonávat výdělečnou činnost“, kdy nemá povolení k pracovní výdělečné činnosti) a přeje si zůstat v Mexiku déle než 180 dní nebo zůstat pracovat v Mexiku, nemůže zažádat o změnu svého pobytového režimu přímo v Mexiku, ale musí opustit zemi za účelem získání odpovídajícího víza a postupovat bud´ podle „Trámite 5“ nebo „Trámite 10“ uvedených v LGEV.
V souhrnu řečeno, občan ČR a držitel platného cestovního pasu či cestovního průkazu, může vstoupit na území Spojených států mexických bez víza a pobývat na něm po dobu nepřesahující 180 dnů ode dne vstupu, pokud se nejedná o výdělečnou činnost. Občané ČR, kteří hodlají pobývat na území Spojených států mexických po dobu delší než 180 dnů nebo tam vstupují za účelem výdělečné činnosti či řádného denního studia, si musí předem opatřit odpovídající povolení a víza na Velvyslanectví Mexika v Praze, viz ustanovení uvedená výše.
Při vstupu na území Spojených států mexických je nutno předložit cestovní pas ČR, platný nejméně 6 měsíců po datu plánovaného odjezdu z Mexika, a dále vyplněnou hraniční průvodku FMT distribuovanou v letadle nebo poskytnutou přímo na příslušném hraničním přechodu. První díl průvodky zůstává vstupní migrační kontrole, druhý díl průvodky si ponechá cestovatel a odevzdává se při opuštění země, kdy také migrační orgány kontrolují, zda nebyla od data vstupu do data odjezdu překročena doba povoleného pobytu. Dojde-li k překročení, je požadována pokuta ve výši 55,- USD až 500,- USD (dle překročené doby pobytu určené v hraniční původce). S dotyčným je sepsán protokol. Při ztrátě druhé části průvodky je nutné uhradit poplatek ve výši 20,- USD (cca 304,- MXN). Bez úhrady stanovené pokuty či poplatku není povolen odjezd z Mexika. Důrazně upozorňujeme, že při vstupu do země je nezbytné získat do cestovního dokladu razítko migračního úřadu. Byly zaznamenány případy, kdy úředník razítko do pasu nedal s poznámkou, že to není nezbytné, nicméně při výjezdu ze země byla požadována úhrada pokuty.
V souladu s mexickými migračními předpisy mají hraniční orgány právo kontrolovat způsob zabezpečení cesty resp. odjezdu ze země. Proto se při cestách do Mexika doporučuje disponovat zpáteční letenkou/jízdenkou nebo možností doložit dostatečné finanční zabezpečení k nákupu zpáteční letenky či jízdenky.
Ačkoliv má ČR s Mexikem uzavřenu bezvízovou dohodu a čeští turisté se mohou v Mexiku zdržovat až 180 dní bez víza, mexičtí migrační úředníci často vyznačují povolenou dobu pobytu na hraniční průvodce kratší. Při pobytu delším než bylo vyznačeno úředníkem je pak nutné dobu pobytu za poplatek prodloužit v úřadovnách Národního migračního institutu. Proto doporučujeme ihned při hraniční pasové kontrole nahlásit příslušnému migračnímu úředníkovi požadovanou dobu pobytu (v případě potřeby doložit letenkou), aby byla stanovena na celý předpokládaný pobyt a nikoliv jen na jeho část. Turisté jsou povinni při příjezdu zaplatit tzv. turistickou taxu, aktuálně ve výši 20,- USD (cca 304,- MXN). V případě cestování letadlem do Mexika je tato taxa obvykle zahrnuta v ceně letenky. Turista, který přiletěl do Mexika, posléze cestuje silniční dopravou do sousední země a pak se znovu vrací do Mexika, dostane na hranicích spolu s novou hraniční průvodkou i novou poukázku na zaplacení turistické taxy. Při odjezdu z Mexika budete požádáni o předložení letenky nebo dokladu o zaplacení poplatku. Při neschopnosti doložit zaplacení poplatku bude tento nutno uhradit na místě. Výjimku z "dvojího" placení turistické taxy tvoří poznávací okruh tzv. mayská cesta. V této souvislosti doporučujeme obracet se na úřadovnu Národního migračního institutu v hlavním městě Mexiku, Ejército Nacional 862, tel. 53872400. Turisté nemají ve Spojených státech mexických ohlašovací povinnost.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.