Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dlouhodobé vízum

 

Dlouhodobá víza jsou určena pro občany tzv. třetích zemí , kteří mají záměr pobývat v ČR déle než 3 měsíce za jedním z těchto účelů: zdravotní, kulturní, sportovní, návštěva (pozvání), oficiální (politický), rodinný, studium, školení, stáž, dobrovolnictví, pracovní dovolená, sezónní zaměstnání, zácvik, podnikání nebo ostatní. Dlouhodobé vízum lze udělit nejdéle na 1 rok.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI KROK ZA KROKEM:

1. Zjistěte, na kterém konzulátu budete žádost podávat.

 

2. Sjednejte si termín k podání žádosti.

Konzuláty objednávají žadatele ve své vlastní kompetenci, většinou e-mailem nebo telefonicky – způsob objednání zjistíte přímo na webové stránce konzulátu.

Žádosti se podávají osobně a odebírají se biometrické údaje (otisky prstů).

Děti mladší než 12 let otisky prstů neodevzdávají, a proto se nemusí k podání žádosti dostavit osobně. Děti mezi 12 a 15 lety musí být doprovázeny rodičem / zákonným zástupcem, který za ně žádost podá.

 

3. K žádosti předložte následující:

Pas

Formulář

2 fotografie

Biometrické údaje (otisky prstů)

Podpůrné dokumenty prokazující 

- účel pobytu – např. potvrzení lázní nebo zdravotního zařízení, potvrzení kulturní nebo sportovní instituce, pozvání, matriční doklad prokazující rodinné vazby, potvrzení o přijetí ke studiu nebo do kurzu, potvrzení o výkonu dobrovolné činnosti, pracovní smlouva, dopis Svazu průmyslu a dopravy k absolvování zácviku, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list aj.

ubytování

finanční prostředky

Souhlas rodičů s cestou dítěte – psaný volnou formou a podepsaný oběma rodiči / zákonnými zástupci (ověření podpisu není potřeba; nevyžaduje se od rodiče / zákonného zástupce, který (1) za dítě mladší 15ti let žádost podává – v tom případě se vyžaduje pouze souhlas druhého rodiče / zákonného zástupce, (2) na území ČR již pobývá a se kterým zde dítě bude pobývat – v tom případě se vyžaduje pouze souhlas druhého rodiče / zákonného zástupce nebo (3) prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho / její vůli nezávislých předložit)

Rejstřík trestů

Cestovní zdravotní pojištění – pouze v případě schválení víza, nikoliv při podání žádosti

Poplatek

NEPŘEHLÉDNĚTE:

-Náležitosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou pasu, matričních dokladů a fotografie (odpovídá-li aktuální podobě).

-Náležitosti musí být předloženy v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce je potřeba zároveň předložit v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

-Pas, podpůrný dokument prokazující účel cesty, matriční doklad a souhlas rodičů musí být předložen v originále. Při podání žádosti budou pořízeny kopie a originály vráceny žadateli, bude-li si žadatel přát originály si ponechat. Pas se žadateli vrací vždy, předkládá se opět při vyznačení víza.

-Ostatní náležitosti lze předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.

-PŘEDKLÁDEJTE POUZE ÚPLNÉ ŽÁDOSTI SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI. ŽÁDOSTI, KTERÉ NEBUDOU OBSAHOVAT VŠECHNY UVEDENÉ NÁLEŽITOSTI, BUDOU VYHODNOCENY JAKO NEPŘIJATELNÉ A NEBUDOU PŘIJATY. (§ 169h zákona o pobytu cizinců)

 

4. Vyčkejte rozhodnutí.

O žádostech o dlouhodobá víza se rozhoduje v zákonné lhůtě do 90-ti dnů. U účelu studium se rozhoduje v zákonné lhůtě do 60-ti dnů. V jednotlivých případech vyžadujících delší prověřování může být zákonná lhůta prodloužena na 120 dnů.

 

5. V případě schválení víza si sjednejte cestovní zdravotní pojištění.

 

6. Vyzvedněte si vízum v případě jeho schválení nebo zamítací formulář v případě zamítnutí víza.

Žadatelé si mohou převzít svůj pas s vízem sami, nebo tím mohou někoho pověřit. V takovém případě musí pověřená osoba předložit ověřenou plnou moc. Uvědomí-li žadatel konzulát při podání žádosti, že za něj pas s vízem převezme někdo jiný, plná moc se nevyžaduje.

 

7. Poznámka: Udělení víza neopravňuje automaticky ke vstupu do ČR, resp. schengenského prostoru. Držitel víza je na vnějších hranicích povinen prokázat, že splňuje podmínky ke vstupu dané schengenským hraničním kodexem a může být při vstupu požádán předložit doklad o ubytování, financích, účelu pobytu aj.

 

Další informace k dlouhodobým vízům:

O dlouhodobé vízum mohou požádat občané tzv. třetích zemí, tj. států mimo EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. O dlouhodobé vízum nežádají rodinní příslušníci občanů EU ani Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska, kteří jsou držiteli pobytové karty rodinného příslušníka občana EU/EHP a Švýcarska nebo o její vydání požádali.

Žádost o dlouhodobé vízum se podává v případě, kdy se očekává pobyt delší než 3 měsíce (a tudíž jej nelze pokrýt krátkodobým schengenským vízem).

Viz též Vízum vs. pobyt.

Žádost o dlouhodobé vízum se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Ten žádost postupuje Ministerstvu vnitra, které ji posuzuje a rozhoduje o ní. V případě schválení víza vyznačí zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum s maximální dobou platnosti 1 rok.

V případě, že účel pobytu trvá, lze před uplynutím platnosti dlouhodobého víza požádat na území ČR příslušnou pobočku Ministerstva vnitra o jeho prodloužení (nejdéle na 1 rok), případně požádat o udělení povolení k dlouhodobému pobytu – to se uděluje za účelem zaměstnání, studia, vědeckého výzkumu, společného soužití rodiny a rezidentům jiných členských států EU.

Dlouhodobé vízum umožňuje svému držiteli volný pohyb po schengenském prostoru po dobu nejdéle 90 dní v jakémkoliv 180ti denním období za nevýdělečným účelem (v tomto ohledu má charakter krátkodobého schengneského víza).

Právní zdroje:

  • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • Vyhláška ze dne 21. prosince 2010 č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
  • Vyhláška ze dne 5. února 2020 č. 35/2020 Sb., o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

Užitečné odkazy:

.