Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program kvalifikovaný zaměstnanec - Ukrajina

 

Usnesením vlády č. 581 ze dne 26. srpna 2019 schválila  vláda  programy cílené ekonomické migrace. Zaměstnavatelé zařazení k 1. září 2019 do dosud realizovaného „Režimu zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny (tzv. „Režim Ukrajina“) jsou nyní  považováni za zařazené do Programu kvalifikovaný zaměstnanec.

Program kvalifikovaný zaměstnanec je realizován v souladu s nařízením vlády č. 220/2019 Sb., které mj. stanoví maximální počet žádostí o zaměstnaneckou kartu, který lze ročně podat na zastupitelském úřadě.

Pro Ukrajinu je stanovena kvóta 40 000 žádostí o zaměstnaneckou kartu podaných na Generálním konzulátu ČR ve Lvově v rámci tohoto Programu. V případě hromadných žádostí byla stanovena kvóta 600 žádostí podaných v rámci tohoto Programu na Zastupitelském úřadu ČR v Kyjevě. V Kyjevě se přijímají také individuálně podané žádosti zařazené do Programu Lesnicko-dřevařskou komorou (kvóta 500).

Cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést kvalifikované zahraniční pracovníky. Ukrajina  byla vybrána jako jedna z prioritních zemí této cílené pracovní migrace. V případě splnění kritérií Programu je účastníkům, tj. zahraničním pracovníkům, garantována možnost podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.

Program je určen:

 • na straně zaměstnanců pro nově najaté zahraniční pracovníky, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO vykonávají činnost v hlavních třídách 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru (tj.: úředníci; pracovníci ve službách a prodeji; kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství; řemeslníci a opraváři; obsluha strojů a zařízení, montéři). Plat zaměstnance musí odpovídat minimálně 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací. Pracovní poměr musí být uzavřen se zahraničním zaměstnancem v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby (plný úvazek) a na dobu minimálně 1 roku,
 • na straně zaměstnavatelů pro subjekty působící alespoň 2 roky v ČR, s vypořádanými závazky vůči státu (platba zdravotního a sociálního pojištění, daně), zaměstnávající alespoň 6 zaměstnanců.

Gestorem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Garanti, kteří rozhodují o zařazení zaměstnavatelů do programu, jsou:

 • Hospodářská komora
 • Svaz průmyslu a dopravy
 • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků
 • Agrární komora
 • Potravinářská komora
 • Zemědělský svaz
 • Lesnicko-dřevařská komora
 • Asociace soukromého zemědělství
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Držitel zaměstnanecké karty, který do ČR přicestoval na základě Programu, je oprávněn změnit zaměstnavatele před uplynutím doby, na kterou byla tato zaměstnanecká karta vydána, ale nejdříve po uplynutí 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o vydání zaměstnanecké karty.

Na účast v Programu není právní nárok.

Stručná procedura Programu Kvalifikovaný zaměstnanec – Ukrajina:

 • Nejprve zaměstnavatel ohlásí volné pracovní místo krajské pobočce Úřadu práce (teprve po proběhlém testu trhu práce, který je 30 dní, může být místo obsazeno žadatelem o zaměstnaneckou kartu). Tato povinnost se nevyžaduje u zaměstnanců s volným přístupem na trh práce (dle § 98 zákona č. 435/2001 Sb.).
 • O žádosti o zařazení do Programu rozhodují garanti, tj.: Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Agrární komora, Potravinářská komora, Asociace soukromého zemědělství, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.
 • Garanti informují o zařazení zaměstnavatele a konkrétních pracovníků Ministerstvo průmyslu  a obchodu.
 • Žádost o zařazení může zaměstnavatel podat pouze za podmínky, že současně žádá i o zařazení alespoň 1 konkrétního cizince. Pokud je zaměstnavatel do programu již zařazen a má zájem zaměstnat dalšího cizince, podává žádost o zařazení dalšího zahraničního zaměstnance.
 • Seznam zařazených zaměstnanců do programu Ministerstvo průmyslu a obchodu zasílá Ministerstvu zahraničních věcí. Žadatelé jsou řazeni do tzv. „nekonečné fronty“ a pořadí podání žádosti je stanoveno dle data a času doručení na Ministerstvo zahraničních věcí.
 • Ministerstvo zahraničních věcí zasílá seznam zařazených žadatelů na Generální konzulát ČR ve Lvově nebo Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě, který informuje budoucího zaměstnavatele o přiděleném termínu k podání žádosti. Termín je závazný a nelze jej změnit. Zaměstnavatel sám informuje svého budoucího zaměstnance o termínu k podání žádosti.
 • V případě, že se žadatel nedostaví v přiděleném termínu, je nutné opět zažádat o zařazení do Programu.
 • Žádosti v Programu kvalifikovaný zaměstnanec - Ukrajina přijímá vízové centrum ve Lvově (nutná osobní přítomnost žadatele). Vízové centrum předává žádosti Generálnímu konzulátu ČR ve Lvově, který je odesílá k rozhodnutí Ministerstvu vnitra. Žádosti zařazené do programu Lesnicko-dřevařskou komorou a hromadné žádosti přijímá Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě.
 • Řízení o žádosti je  výlučně v kompetenci Ministerstva vnitra. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 60 dnů ode dne podání žádosti (90 dnů ve zvlášť složitých případech).
 • Zastupitelský úřad/Generální konzulát informuje žadatele o výsledku řízení.
 • V případě kladného vyřízení o žádosti se žadatel se dostaví na Generální konzulát ČR ve Lvově nebo Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě k vyznačení dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty a po jeho obdržení může odcestovat do ČR.
.