Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sloučení rodiny

 

 

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podává cizinec, který bude v ČR pobývat déle než 3 měsíce a je

o   manželem/manželkou cizince s povoleným pobytem (manželům musí být více než 20 let a cizinec s povoleným pobytem pobývat na území ČR již alespoň 15 měsíců)

o   nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem cizince s povoleným pobytem

o   nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem manžela/manželky cizince s povoleným pobytem

o   nezletilým cizincem

  • který byl cizinci s povoleným pobytem na území ČR nebo jeho manželovi/manželce svěřen do náhradní rodinné péče
  • který byl cizincem s povoleným pobytem na území ČR nebo jeho manželem/manželkou osvojen
  • jehož poručníkem nebo manželem/manželkou jeho poručníka je cizinec s povoleným pobytem na území

      pokud se bude péče o nezletilého cizince vykonávat v České republice

o   rodičem nezletilého cizince, kterému byl udělen azyl (nemá-li nezletilý cizinec rodiče, může žádost podat jiný přímý příbuzný ve vzestupné linii, případně poručník)

o   osamělým cizincem starším 65 let nebo bez ohledu na věk cizincem, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povoleným pobytem na území ČR

o   před vstupem na území pobýval na území jiného členského státu EU jako rodinný příslušník držitele modré karty.

 

Náležitosti žádosti:

o   formulář

o   cestovní doklad

o   2x fotografie

o   biometrické údaje – otisky prstů

o   poplatek

o   podpůrné doklady potvrzující

  • příbuzenský vztah
  • úhrnný měsíční příjem rodiny
  • ubytování (např. nájemní smlouva aj.)
  • děti předloží souhlas rodičů / zákonných zástupců s pobytem na území ČR (nepředkládá se, cestuje-li rodič s dítětem, podává-li rodič za dítě žádost nebo nelze-li jej opatřit z důvodů na cizinci nezávislých)
  • pakliže je žadatelem rodinný příslušník držitele modré karty, který doposud pobýval v jiném členském státě EU, předloží doklad o oprávnění k pobytu, který mu jako rodinnému příslušníkovi držitele modré karty vydal tento členský stát EU

o   výpis z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je cizinec občanem a také státem/státy, ve kterých cizinec v posledních 3 letech pobýval déle než 6 měsíců

o   na vyžádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

o   cestovní zdravotní pojištění – v případě udělení víza

 

Podává-li se žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny, kterému byl udělen azyl, ve lhůtě do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení azylu, předloží cizinec pouze cestovní doklad, 2 fotografie a doklad o příbuzenském vztahu.

 

Podrobná informace o podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je k dispozici na webové stránce Ministerstva vnitra, do jehož působnosti agenda dlouhodobých pobytů spadá.

 

Právní zdroje:

·       Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

      

Užitečné odkazy:

·       Ministerstvo vnitra 

.