Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Studium

 

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia je určeno pro studenty z tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR absolvovat jeden z uvedených typů studia, obvykle déle než 1 rok: studium na vysoké škole, vč. jazykové a odborné přípravy s následným studiem na vysoké škole; stipendijní pobyt; studium na vyšší odborné škole, střední škole nebo konzervatoři; stáž nebo odborná praxe; Evropská dobrovolná služba aj. – úplný přehled viz definice studia níže.
 

Držitelé povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia v jiném členském státě EU v rámci (1) programu EU, (2) mnohostranného programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility nebo (3) dohody mezi vysokými školami mohou v ČR za účelem studia pobývat po dobu až 1 roku na základě tohoto povolení BEZ DALŠÍHO VÍZA. Slovo "studium" nebo jeho překlad musí být uvedeno na pobytové kartičce, aby bylo možné tento bezvízový pobyt uplatnit.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI KROK ZA KROKEM:

1. ZJISTĚTE, NA KTERÉM KONZULÁTU BUDETE ŽÁDOST PODÁVAT.

2. SJEDNEJTE SI TERMÍN K PODÁNÍ ŽÁDOSTI.

Konzuláty objednávají žadatele ve své vlastní kompetenci, většinou e-mailem nebo telefonicky – způsob objednání zjistíte přímo na webové stránce konzulátu.

Žádosti se podávají osobně. Se žadatelem se provádí pohovor a snímají se otisky prstů.

Děti mladší než 12 let otisky prstů neodevzdávají, a proto se nemusí k podání žádosti dostavit osobně. Děti mezi 12 a 15 lety musí být doprovázeny rodičem / zákonným zástupcem, který za ně žádost podá.

Zjistěte, zda můžete svou žádost podat zrychleně za využití REŽIMU STUDENT.

3. K ŽÁDOSTI PŘEDLOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ:

● PAS

● FORMULÁŘ – Žádost o povolení k dlouhodobému /trvalému pobytu (zelený)

● 2 FOTOGRAFIE

● BIOMETRICKÉ ÚDAJE (OTISKY PRSTŮ)

● PODPŮRNÉ DOKUMENTY PROKAZUJÍCÍ

 ○ ÚČEL POBYTU – nejčastěji potvrzení školy o přijetí ke studiu

 ○ UBYTOVÁNÍ

 ○ FINANČNÍ PROSTŘEDKYNEBO doklad, že studentovi je k dispozici finanční částka, kterou prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů na bydlení, NEBO doklad, že veškeré náklady na pobyt budou uhrazeny třetí stranou (státním orgánem, právnickou osobou nebo hostitelskou organizací) – např. stipendium, NEBO grant

● SOUHLAS RODIČŮ S CESTOU DÍTĚTE – psaný volnou formou a podepsaný oběma rodiči / zákonnými zástupci (ověření podpisu není potřeba); nevyžaduje se od rodiče / zákonného zástupce, který (1) za dítě mladší 15ti let žádost podává – v tom případě se vyžaduje pouze souhlas druhého rodiče / zákonného zástupce, (2) na území ČR již pobývá a se kterým zde dítě bude pobývat – v tom případě se vyžaduje pouze souhlas druhého rodiče / zákonného zástupce nebo (3) prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho / její vůli nezávislých předložit.

● REJSTŘÍK TRESTŮ

● POPLATEK

CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍpouze při schválení víza, nikoliv při podání žádosti

NEPŘEHLÉDNĚTE:

-Náležitosti nesmí být starší 180 dnů s výjimkou pasu a fotografie (odpovídá-li aktuální podobě).

-Náležitosti musí být předloženy v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce je potřeba zároveň předložit v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

-Cizozemské úřední dokumenty musí být opatřeny tzv. vyšším ověřením.

-Pas, podpůrný dokument prokazující účel pobytu (= nejčastěji potvrzení o přijetí ke studiu nebo jiné podobné potvrzení) a souhlas rodičů s cestou dítěte musí být předloženy v originále. Tyto originály budou žadateli vráceny, bude-li si přát si je ponechat. Pas se žadateli vrací vždy, předkládá se opět při vyznačení víza.

-Ostatní náležitosti lze předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.

-Žádáme žadatele, aby si zároveň připravili i sadu kopií všech náležitostí.

-PŘEDKLÁDEJTE POUZE ÚPLNÉ ŽÁDOSTI SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI.

-ŘÍZENÍ O ŽÁDOSTECH, KTERÉ NEBUDOU OBSAHOVAT VŠECHNY PŘEDEPSANÉ NÁLEŽITOSTI, BUDOU ZASTAVENA A ŽADATEL BUDE VYZVÁN K JEJICH DOPLNĚNÍ (§ 169i + § 169r odst. 4 zákona o pobytu cizinců). PRODLOUŽÍ SE TÍM CELKOVÁ DOBA PRO VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI!

4. VYČKEJTE ROZHODNUTÍ.

O žádostech o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia se rozhoduje v zákonné lhůtě do 60 dnů.

5. V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ VÍZA SI SJEDNEJTE CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ.

Cizinci jsou povinni být při pobytu v ČR pojištěni. Při vyzvednutí víza předložte úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění a jeho rozsah.

Na požádání konzulátu předložte rovněž doklad o úhradě pojistného.

6. VYZVEDNĚTE SI VÍZUM V PŘÍPADĚ JEHO SCHVÁLENÍ NEBO ZAMÍTACÍ FORMULÁŘ V PŘÍPADĚ ZAMÍTNUTÍ VÍZA.

Žadatelé si mohou převzít svůj pas s vízem sami, nebo tím mohou někoho pověřit. V takovém případě musí pověřená osoba předložit ověřenou plnou moc. Uvědomí-li žadatel konzulát při podání žádosti, že za něj pas s vízem převezme někdo jiný, plná moc se nevyžaduje.

POZNÁMKA: Udělení víza neopravňuje automaticky ke vstupu do ČR, resp. schengenského prostoru. Držitel víza je na vnějších hranicích povinen prokázat, že splňuje podmínky ke vstupu dané schengenským hraničním kodexem a může být při vstupu požádán předložit doklad o ubytování, účelu pobytu aj.

 

PRO ÚČELY TĚCHTO ŽÁDOSTÍ SE ZA "STUDIUM" POVAŽUJÍ TYTO OBLASTI STUDIA:

● studium na vysoké škole v akreditovaných studijních programech

● jazyková a odborná příprava ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy organizované veřejnou vysokou školou (žadatel musí doložit potvrzení, že se jedná o přípravu na studium konkrétního akreditovaného studijního programu na vysoké škole; půjde-li o několik studijních programů, musí být v potvrzení jednoznačně identifikován alespoň jeden akreditovaný studijní program, k němuž bude příprava sloužit)

● účast na jazykovém a odborném kurzu pořádaném v rámci programu EU nebo na základě mezinárodní smlouvy

● vyšší odborné vzdělávání ve vyšší odborné škole zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, v rámci výměnného programu uskutečňovaného v tuzemské hostitelské organizaci

● střední vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, v rámci výměnného programu uskutečňovaného v tuzemské hostitelské organizaci 

● stipendijní pobyty realizované na základě (1) mezinárodních smluv prováděných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, (2) stipendijního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, (3) stipendijního programu EU nebo (4) rozhodnutí vlády ČR

● stáž (odborná praxe) – která není prováděna za úplatu – určená k získání znalostí, praxe a zkušeností uskutečňovaná v hostitelské organizaci v ČR v době studia na zahraniční vysoké škole nebo v době nejvýše 2 let po ukončení studia na vysoké škole, kterou organizačně zajišťuje nebo koordinuje (1) vysoká škola v ČR, (2) Akademie věd České republiky nebo (3) právnická osoba se sídlem v ČR nebo právnická osoba se sídlem mimo ČR, ale s organizační složkou v ČR – tyto právnické osoby musí být k tomuto účelu akreditované Ministerstvem vnitra nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Evropská dobrovolná služba cizince ve věku od 18 do 30 let nebo dobrovolnická služba, určená k získání praktických a odborných zkušeností, uskutečňovaná v hostitelské organizaci v ČR jako součást programů a iniciativ EU, případně obdobného státního programu ČR a musí být organizačně zajišťována nebo koordinována právnickou osobou se sídlem v ČR nebo právnickou osobou se sídlem mimo ČR, ale s organizační složkou v ČR – tyto právnické osoby musí být k tomuto účelu akreditované Ministerstvem vnitra nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

● výměna zkušeností a studijní pobyty osob odpovědných za vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, pokud tyto činnosti jsou vykonávány v rámci programů nebo iniciativ EU nebo v rámci mezinárodních smluv

 

Ostatní typy studia delšího než 3 měsíce pokryje dlouhodobé vízum za účelem studia (studium na střední škole, vyšší odborné škole nebo konzervatoři, které není uskutečňováno v rámci výměnných programů nebo jazykové a jiné kurzy).

 

DALŠÍ INFCE K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM STUDIA:

Povolení k dlouhodobému pobytu je určeno pro občany tzv. třetích zemí – tj. zemí mimo EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Občané těchto států a jejich rodinní příslušníci (v rozsahu definice rodinného příslušníka dle § 15a, resp. § 180f zákona o pobytu cizinců) k pobytu v ČR povolení k dlouhodobému pobytu nepotřebují.

Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia se podávají na zastupitelských úřadech ČR podle místní konzulární příslušnosti. Ty žádosti postupují Ministerstvu vnitra, které je posuzuje a rozhoduje o nich. V případě schválení vyznačí zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia. Toto vízum se vystaví jako jednorázové s dobou platnosti 60 dní. Během tohoto období žadatel přicestuje do ČR, dostaví se na pobočku Ministerstva vnitra podle místa pobytu, které mu následně – po odevzdání biometrických údajů – vystaví pobytovou kartičku.

V případě, že účel pobytu trvá, lze před uplynutím platnosti pobytového povolení na pobočce Ministerstva vnitra pole místa pobytu požádat o jeho prodloužení.

Povolení k dlouhodobému pobytu umožňuje svému držiteli volný pohyb po schengenském prostoru po dobu nejdéle 90 dní v jakémkoliv 180ti denním období za nevýdělečným účelem (v tomto ohledu má charakter krátkodobého schengneského víza).

 

Právní zdroje:

○ Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

 • -místní příslušnost: § 169g
 • -sjednání termínu k podání žádosti: § 169f
 • -osobní podání žádosti: § 169d
 • -podání pouze v listinné podobě: § 168 odst. 2
 • -odevzdání otisků prstů: § 55 odst. 3
 • -definice studia: § 64
 • -povolení k pobytu za účelem studia + náležitosti: § 42d
 • -dlouhodobé vízum: § 30
 • -náležitosti obecně: § 31, § 42 odst. 6
 • -náležitosti – požadavky (ne starší 180ti dnů, originály): § 55 odst. 1
 • -nepřijatelnost žádosti: § 169h
 • -zastavení řízení a výzva k doplnění žádosti: § 169i + 169r odst. 4; § 169 odst. 2 (nejsou-li náležitosti v češtině)
 • -zákonná lhůta: § 169t odst. 6 písm. a) bod 2
 • -cestovní zdravotní pojištění: § 180j

○ Zákon č. 500/2000 Sb., správní řád

 • -požadavek na písemnosti v češtině: § 16 odst. 1 + 2

○ Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

○ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

○ Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě 

○ Vyhláška ze dne 21. prosince 2010 č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

○ Vyhláška ze dne 5. února 2020 č. 35/2020 Sb., o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

○ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair

○ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex– především Hlava II – Vnější hranice, Kapitoly I a II

 

Užitečné odkazy:

Ministerstvo vnitra – Dlouhodobý pobyt – účel studiumKontakty, Informace pro cizince, Některé náležitosti žádosti, Podání žádosti a odstranění vad na místě, Průběh řízení, Informace o stavu řízení, Příjezd do ČRInformace pro školy a studenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Přehled vysokých škol, Režim studentUznávání vzdělání

Ministerstvo spravedlnostiEvidence znalců a tlumočníků

Portál uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace

Portál Cizinci v ČR

.