Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vědecký výzkum

 

POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU JE URČENO PRO VĚDECKÉ NEBO AKADEMICKÉ PRACOVNÍKY A HOSTUJÍCÍ PROFESORY Z  TZV. TŘETÍCH ZEMÍ , KTEŘÍ BUDOU V ČR DÉLE NEŽ 3 MĚSÍCE VYKONÁVAT VÝZKUMNOU ČINNOST VE VÝZKUMNÉ ORGANIZACI NA ZÁKLADĚ DOHODY O HOSTOVÁNÍ.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI KROK ZA KROKEM:

1. ZJISTĚTE, NA KTERÉM KONZULÁTU BUDETE ŽÁDOST PODÁVAT.

2. SJEDNEJTE SI TERMÍN K PODÁNÍ ŽÁDOSTI.

Konzuláty objednávají žadatele ve své vlastní kompetenci, většinou e-mailem nebo telefonicky – způsob objednání zjistíte přímo na webové stránce konzulátu.

Žádosti se podávají osobně. Se žadatelem se provádí pohovor a snímají se otisky prstů.

3. K ŽÁDOSTI PŘEDLOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ:

● PAS

● FORMULÁŘ – Žádost o povolení k dlouhodobému /trvalému pobytu (zelený)

● 2 FOTOGRAFIE

● BIOMETRICKÉ ÚDAJE (OTISKY PRSTŮ)

● DOHODU O HOSTOVÁNÍ

● PÍSEMNÝ ZÁVAZEK (pouze pokud tento závazek není uveden v dohodě o hostování) výzkumné organizace, že uhradí případné náklady spojené s pobytem výzkumného pracovníka na území ČR po skončení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, včetně nákladů spojených s vycestováním, pokud tyto náklady vznikly do 6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování a byly hrazeny z veřejných prostředků

● REJSTŘÍK TRESTŮ

● POPLATEK

CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍpouze při schválení víza, nikoliv při podání žádosti

NEPŘEHLÉDNĚTE:

-Náležitosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou pasu a fotografie (odpovídá-li aktuální podobě).

-Náležitosti musí být předloženy v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce je potřeba zároveň předložit v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

-Cizozemské úřední dokumenty musí být opatřeny tzv. vyšším ověřením.

-Pas a podpůrné dokumenty prokazující účel pobytu ( v tomto případě dohoda o hostování) musí být předloženy v originále. Tyto originály budou žadateli vráceny, bude-li si přát si je ponechat. Pas se žadateli vrací vždy, předkládá se opět při vyznačení víza.

-Ostatní náležitosti lze předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.

-Žádáme žadatele, aby si zároveň připravili i sadu kopií všech náležitostí.

-PŘEDKLÁDEJTE POUZE ÚPLNÉ ŽÁDOSTI SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI.

-ŘÍZENÍ O ŽÁDOSTECH, KTERÉ NEBUDOU OBSAHOVAT VŠECHNY PŘEDEPSANÉ NÁLEŽITOSTI, BUDOU ZASTAVENA A ŽADATEL BUDE VYZVÁN K JEJICH DOPLNĚNÍ (§ 169r odst. 4 zákona o pobytu cizinců). PRODLOUŽÍ SE TÍM CELKOVÁ DOBA PRO VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI!

4. VYČKEJTE ROZHODNUTÍ.

O žádostech o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu se rozhoduje v zákonné lhůtě do 60 dnů.

5. V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ VÍZA SI SJEDNEJTE CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ.

Při vyzvednutí víza předložte úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění a jeho rozsah.

Na požádání konzulátu předložte rovněž doklad o úhradě pojistného.

6. VYZVEDNĚTE SI VÍZUM V PŘÍPADĚ JEHO SCHVÁLENÍ NEBO ZAMÍTACÍ FORMULÁŘ V PŘÍPADĚ ZAMÍTNUTÍ VÍZA.

Žadatelé si mohou převzít svůj pas s vízem sami, nebo tím mohou někoho pověřit. V takovém případě musí pověřená osoba předložit ověřenou plnou moc. Uvědomí-li žadatel konzulát při podání žádosti, že za něj pas s vízem převezme někdo jiný, plná moc se nevyžaduje.

POZNÁMKA: Udělení víza neopravňuje automaticky ke vstupu do ČR, resp. schengenského prostoru. Držitel víza je na vnějších hranicích povinen prokázat, že splňuje podmínky ke vstupu dané schengenským hraničním kodexem a může být při vstupu požádán předložit doklad o ubytování, účelu pobytu aj.

 

DALŠÍ INFORMACE K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU:

Pro potřeby této žádosti platí následující definice:

VĚDECKÝ VÝZKUM = činnost výzkumného pracovníka, akademického pracovníka nebo hostujícího profesora u veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace zapsané do seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí podle zákona o veřejných výzkumných institucích.

VÝZKUMNÁ ORGANIZACE = veřejná výzkumná instituce, vysoká škola nebo jiná výzkumná organizace zapsaná do seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí podle zákona o veřejných výzkumných institucích.

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je určeno pro občany tzv. třetích zemí – tj. zemí mimo EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Občané těchto států a jejich rodinní příslušníci (v rozsahu definice rodinného příslušníka dle § 15a, resp. 180f zákona o pobytu cizinců) k pobytu v ČR povolení k dlouhodobému pobytu nepotřebují.

Za účelem vědeckého výzkumu nelze udělit dlouhodobé vízum.

Držitelé povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu (musí být vyznačeno v kartičce) v jiném členském státě EU mohou v ČR za účelem vědeckého výzkumu pobývat po dobu až 1 roku na základě tohoto povolení BEZ DALŠÍHO VÍZA.

Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu se podávají na zastupitelských úřadech ČR podle místní konzulární příslušnosti. Ty žádosti postupují Ministerstvu vnitra, které je posuzuje a rozhoduje o nich. V případě schválení vyznačí zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu. Toto vízum se vystaví jako jednorázové s dobou platnosti 60 dní. Během tohoto období žadatel přicestuje do ČR, dostaví se na pobočku Ministerstva vnitra podle místa pobytu, které mu následně – po odevzdání biometrických údajů – vystaví pobytovou kartičku.

Povolení k dlouhodobému pobytu umožňuje svému držiteli volný pohyb po schengenském prostoru po dobu nejdéle 90 dní v jakémkoliv 180ti denním období za nevýdělečným účelem (v tomto ohledu má charakter krátkodobého schengneského víza).

 

Právní zdroje:

○ Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

 • -místní příslušnost: § 169g
 • -sjednání termínu k podání žádosti: § 169f
 • -osobní podání žádosti: § 169d
 • -podání pouze v listinné podobě: § 168 odst. 2
 • -odevzdání otisků prstů: § 55 odst. 3
 • -povolení k pobytu za účelem vědeckého výzkumu + náležitosti: § 42f
 • -náležitosti obecně: § 31, § 42 odst. 6
 • -náležitosti – požadavky (ne starší 180ti dnů, originály): § 55 odst. 1
 • -nepřijatelnost žádosti: § 169h
 • -zastavení řízení a výzva k doplnění žádosti: §§ 169i + 169r; § 169 odst. 2 (nejsou-li náležitosti v češtině)
 • -zákonná lhůta: § 169t odst. 6 písm. a) bod 2
 • -cestovní zdravotní pojištění: § 180j

○ Zákon č. 500/2000 Sb., správní řád

 • -požadavek na písemnosti v češtině: § 16 odst. 1 + 2

○ Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

○ Vyhláška ze dne 21. prosince 2010 č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

○ Vyhláška ze dne 5. února 2020 č. 35/2020 Sb., o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

○ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair

○ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) – především Hlava II – Vnější hranice, Kapitoly I a II

 

Užitečné odkazy:

○ Ministerstvo vnitra –Dlouhodobý pobyt – účel vědecký výzkumInformace pro cizince, Některé náležitosti žádosti, Podání žádosti a odstranění vad na místě, Informace o stavu řízení, Příjezd do ČR

Seznam výzkumných organizací  

Rejstřík veřejných výzkumných institucí 

Ministerstvo spravedlnostiEvidence znalců a tlumočníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Uznávání vzdělání

Portál uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace

Portál Cizinci v ČR

.