Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zaměstnanecká karta

 

Zaměstnanecká karta je určena pro občany tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR zaměstnáni déle než 3 měsíce.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI KROK ZA KROKEM:

1. ZJISTĚTE, NA KTERÉM KONZULÁTU BUDETE ŽÁDOST PODÁVAT.

2. SJEDNEJTE SI TERMÍN K PODÁNÍ ŽÁDOSTI.

Konzuláty objednávají žadatele ve své vlastní kompetenci, většinou e-mailem nebo telefonicky – způsob objednání zjistíte přímo na webové stránce konzulátu.

Žádosti se podávají osobně a odebírají se biometrické údaje (otisky prstů).

3. K ŽÁDOSTI PŘEDLOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ:

● PAS

● FORMULÁŘ

● 2 FOTOGRAFIE

● BIOMETRICKÉ ÚDAJE (OTISKY PRSTŮ)

● PODPŮRNÉ DOKUMENTY PROKAZUJÍCÍ

 ○ ÚČEL POBYTU

  ◦ pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, nebo smlouva o smlouvě budoucí, ze které vyplývá, že žadatel bude za svou práci, bez ohledu na její rozsah, pobírat alespoň minimální mzdu a že týdenní pracovní doba bude nejméně 15 hodin

  ◦ povolení k zaměstnání, je-li pro výkon zaměstnání vyžadováno nebo doklad prokazující, že povolení k zaměstnání není potřeba (situace, kdy se povolení k zaměstnání nevyžaduje, jsou uvedeny v §§ 98 a 98a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nebo zde

DALŠÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNÁNÍ

  ◦ doklady k prokázání odborné způsobilosti, ze kterých vyplývá, že žadatel má odbornou způsobilost pro výkon zaměstnání, zejména požadované vzdělání nebo odbornou kvalifikaci

  ◦ u zaměstnání v rámci programů cílené ekonomické migrace: tito žadatelé nemusí předkládat doklad o ubytování, pracovní smlouvu / dohodu, ani doklady k prokázání odborné způsobilosti – tito žadatelé namísto uvedených dokumentů mohou předložit pouze prohlášení zaměstnavatele obsahující informace o ubytování, uzavření pracovní smlouvy / dohody a o odborné způsobilosti

  ◦ u regulovaného povolání: žadatelé, kteří budou vykonávat tzv. regulované povolání, předloží doklad, že splňují podmínky pro jeho výkon

  ◦ u agenturního zaměstnání: žadatelé, kteří budou zaměstnáni prostřednictvím agentury, doklad obsahující údaje o žadateli (jméno, příjmení, příp. rodné příjmení, státní příslušnost, datum a místo narození a bydliště), údaje o zaměstnání (druh a místo výkonu práce, ke které má být žadatel dočasně přidělen, údaje o uživateli (název a sídlo)

 ○ UBYTOVÁNÍ

 ○ FINANČNÍ PROSTŘEDKY

● REJSTŘÍK TRESTŮ

● POPLATEK

NEPŘEHLÉDNĚTE:

-Náležitosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou pasu, fotografie (odpovídá-li aktuální podobě) a dokladů k prokázání odborné způsobilosti.

-Náležitosti musí být předloženy v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce je potřeba zároveň předložit v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

-Pas a podpůrné dokumenty prokazující účel cesty musí být předloženy v originále. Při podání žádosti budou pořízeny kopie a originály vráceny žadateli, bude-li si žadatel přát originály si ponechat. Pas se žadateli vrací vždy, předkládá se opět při vyznačení víza.

-Ostatní náležitosti lze předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.

-PŘEDKLÁDEJTE POUZE ÚPLNÉ ŽÁDOSTI SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI. ŘÍZENÍ O ŽÁDOSTECH, KTERÉ NEBUDOU OBSAHOVAT VŠECHNY UVEDENÉ NÁLEŽITOSTI, BUDOU ZASTAVENA A ŽADATEL BUDE VYZVÁN K JEJICH DOPLNĚNÍ. (§ 169t zákona o pobytu cizinců)

4. VYČKEJTE ROZHODNUTÍ.

O žádostech o zaměstnanecké karty se rozhoduje v zákonné lhůtě do 60 dnů. Ve zvlášť složitých případech nebo při vyžádání závazného stanoviska u Úřadu práce ČR tato lhůta může být prodloužena na 90 dnů.

5. V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ VÍZA SI SJEDNEJTE CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍPOUZE NA OBDOBÍ 1 MĚSÍCE, KTERÉ POKRYJE OBDOBÍ, NEŽ NASTOUPÍTE DO ZAMĚSTNÁNÍ A STANETE SE ÚČASTNÍKEM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ.

6. VYZVEDNĚTE SI VÍZUM V PŘÍPADĚ JEHO SCHVÁLENÍ NEBO ZAMÍTACÍ FORMULÁŘ V PŘÍPADĚ ZAMÍTNUTÍ VÍZA.

Žadatelé si mohou převzít svůj pas s vízem sami, nebo tím mohou někoho pověřit. V takovém případě musí pověřená osoba předložit ověřenou plnou moc. Uvědomí-li žadatel konzulát při podání žádosti, že za něj pas s vízem převezme někdo jiný, plná moc se nevyžaduje.

POZNÁMKA: Udělení víza neopravňuje automaticky ke vstupu do ČR, resp. schengenského prostoru. Držitel víza je na vnějších hranicích povinen prokázat, že splňuje podmínky ke vstupu dané schengenským hraničním kodexem a může být při vstupu požádán předložit doklad o ubytování, účelu pobytu aj.

 

DALŠÍ INFORMACE K ZAMĚSTNANECKÉ KARTĚ:

Zaměstnaneckou kartu potřebují k výkonu zaměstnání v ČR občané tzv. třetích zemí – tj. států mimo EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Občané těchto států a jejich rodinní příslušníci (v rozsahu definice rodinného příslušníka dle § 15a, resp. 180f zákona o pobytu cizinců) mají volný přístup na trh práce a k výkonu zaměstnání v ČR tudíž zaměstnaneckou kartu nepotřebují.

Za účelem zaměstnání nelze vydat vízum, s výjimkou krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání nebo sezónního zaměstnání (při zaměstnání, které nepřesáhne 3 měsíce), dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání a mimořádného pracovního víza.

Žádost o zaměstnaneckou kartu podává žadatel na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Ten žádost postupuje Ministerstvu vnitra, které ji posuzuje a rozhoduje o ní. V případě schválení vyznačí zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum za účelem převzetí zaměstnanecké karty. Toto vízum se vystaví jako jednorázové s dobou platnosti 60 dní. Během tohoto období žadatel přicestuje do ČR, dostaví se na pobočku Ministerstva vnitra v místě pobytu, které mu následně – po odevzdání biometrických údajů – zaměstnaneckou kartu vystaví.

Zaměstnanecká karta umožňuje svému držiteli volný pohyb po schengenském prostoru po dobu nejdéle 90 dní v jakémkoliv 180ti denním období za nevýdělečným účelem (v tomto ohledu má charakter krátkodobého schengneského víza).

 

Právní zdroje:

 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
  • místní příslušnost: § 169g
  • sjednání termínu k podání žádosti: § 169f
  • osobní podání žádosti: § 169d
  • odevzdání otisků prstů: § 55 odst. 3
  • zaměstnanecká karta: § 42g
  • náležitosti obecně: § 31, § 42 odst. 6
  • náležitosti pro zaměstnaneckou kartu: § 42h
  • náležitosti – požadavky (ne starší 180ti dnů, originály): § 55 odst. 1
  • nepřijatelnost žádosti: § 169h
  • zastavení řízení a výzva k doplnění žádosti: §§ 169i + 169r; § 169 odst. 2
  • zákonná lhůta: § 169t odst. 6 písm. c)
  • cestovní zdravotní pojištění: § 180j
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon č. 500/2000 Sb., správní řád
  • požadavek na písemnosti v češtině: § 16 odst. 1 + 2
 • Vyhláška ze dne 21. prosince 2010 č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
 • Vyhláška ze dne 5. února 2020 č. 35/2020 Sb., o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

Užitečné odkazy:

přílohy

Zamestnanecka_karta_letak_cestina_2 314 kB pdf (Acrobat dokument) 19.6.2014

.