Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní zdravotní pojištění

 

SCHENGENSKÁ VÍZA

Cestovní zdravotní pojištění musí pokrývat veškeré náklady, které by mohly nastat během pobytu v souvislosti s repatriací ze zdravotních důvodů nebo v souvislosti s naléhavou lékařskou péčí, pohotovostní nemocniční péčí nebo úmrtím.

Pojištění musí být platné na území všech států schengenského prostoru a pokrývat celou dobu pobytu (průjezdu).

Minimální pojistné krytí musí činit 30 000 EUR.  

Úředním pozváním ověřeným Službou cizinecké policie se dokládá pojištění pouze pro ČR. Je proto třeba předložit pojistku pro celý schengenský prostor dle výše uvedených dispozic.

 

DLOUHODOBÁ VÍZA A POVOLENÍ K POBYTU

Cestovní zdravotní pojištění musí pokrývat náklady, které je žadatel povinen uhradit po dobu svého pobytu v ČR v souvislosti s nutnou a neodkladnou zdravotní péčí, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě úmrtí, spojených s převozem tělesných ostatků, do domovského státu.

Pojistná smlouva nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek.

Minimální pojistné krytí musí činit 60 000 EUR bez spoluúčasti.

Toto pojištění může být sjednáno u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území ČR nebo v ostatních členských státech EU / státech vázaných smlouvou o Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo v domovském státě.

Je-li pojištění uzavřeno v zahraničí, předkládá se současně také úředně ověřený překlad do českého jazyka pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek. Na požádání se také předkládá doklad o úhradě pojistného.

Doklad o cestovním zdravotním pojištění se nevyžaduje v těchto situacích:

● žadatel bude účastníkem veřejného zdravotního pojištění (např. jde-li o pobyt za účelem zaměstnání,  je doklad o cestovním zdravotním pojištění vyžadován pouze na dobu od vstupu na území do vzniku pracovního poměru – běžně na 1 měsíc),

● náklady zdravotní péče budou hrazeny na základě mezinárodní smlouvy,

● žadatel prokáže, že zdravotní péče bude hrazena jiným způsobem, a to na základě písemného závazku právnické osoby, je-li pobyt cizince na území přínosný pro rozvoj duchovních hodnot, ochranu lidských práv anebo jiných humanitárních hodnot, ochranu přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu, na základě písemného závazku státního orgánu nebo na základě závazku obsaženého v oficiálním pozvání ověřeném cizineckou policí.

 

Bezvízoví cizinci

Cizí státní příslušníky, kteří ke svým cestám do ČR / schengenského prostoru nepotřebují vízum, odkazujeme ve věci cestovního zdravotního pojištění na informaci na webových stránkách Služby cizinecké policie.

 

Právní zdroje:

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) – článek 15
  • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů – § 180i, § 180j a § 103 písm. r)
  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Užitečné odkazy:

.