Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní zdravotní pojištění

 

SCHENGENSKÁ VÍZA

Cestovní zdravotní pojištění musí pokrývat veškeré náklady, které by mohly nastat během pobytu v souvislosti s repatriací ze zdravotních důvodů nebo v souvislosti s naléhavou lékařskou péčí, pohotovostní nemocniční péčí nebo úmrtím.

Pojištění musí být platné na území všech států schengenského prostoru a pokrývat celou dobu pobytu (průjezdu).

Minimální pojistné krytí musí činit 30 000 EUR.  

Úředním pozváním ověřeným Službou cizinecké policie se dokládá pojištění pouze pro ČR. Je proto třeba předložit pojistku pro celý schengenský prostor dle výše uvedených dispozic.

 

DLOUHODOBÁ VÍZA A POVOLENÍ K POBYTU

Cestovní zdravotní pojištění musí pokrývat náklady na komplexní zdravotní péči po celou dobu pobytu v ČR.

Komplexní zdravotní péče - musí zahrnovat preventivní a dispenzární (= pravidelný lékařský dohled při určité chorobě) péči i péči související s těhotenstvím a porodem.

Minimální pojistné krytí musí činit 60 000 EUR bez spoluúčasti.

Pojištění může být sjednáno výhradně u Pojišťovny VZP, a.s.

******************

Žadatel může při sjednání pojištění postupovat jedním z uvedených způsobů:

1. Žádost podána do 1. 8. 2021 včetně

1.1. Cizinec, který podal žádost o dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu do 1. 8. 2021 včetně, může na území ČR vstoupit s cestovním zdravotním pojištěním

- v rozsahu komplexní zdravotní péče sjednaným s Pojišťovnou VZP (lze sjednat on-line) na celou dobu pobytu

NEBO

- v rozsahu pouze nutné a neodkladné zdravotní péče sjednaným s jinou pojišťovnou než Pojišťovnou VZP na celou dobu pobytu (v tomto případě je pro Vás důležitý bod 1.3)

1.2 Doklad o uzavření pojistné smlouvy předloží cizinec konzulátu před vyznačením víza, nikoliv při podání žádosti.

1.3. Cizinec, který si sjedná cestovní zdravotní pojištění v rozsahu pouze nutné a neodkladné zdravotní péče a s jinou pojišťovnou než Pojišťovna VZP, si musí nejpozději do 90 dnů ode dne příjezdu do ČR sjednat pojištění pro komplexní zdravotní péči u Pojišťovny VZP (lze sjednat on-line), a to i v tom případě, že pojištění pro nutnou a neodkladnou péči bylo sjednáno na celou dobu pobytu - nově se vyžaduje pojištění na péči komplexní

2. Žádost podána po 2. 8. 2021 včetně

2.1. Cizinec, který podal žádost o dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu po 2. 8. 2021 včetně, může na území ČR vstoupit s cestovním zdravotním pojištěním

- v rozsahu pouze nutné a neodkladné zdravotní péče sjednaným s jinou pojišťovnou než Pojišťovnou VZP pro prvních 90 dnů pobytu a na zbývající dobu pobytu současně v rozsahu komplexní zdravotní péče sjednaným s Pojišťovnou VZP (lze sjednat on-line)

NEBO

- v rozsahu komplexní zdravotní péče na celou dobu povoleného pobytu sjednaným s jinou pojišťovnou než Pojišťovnou VZP – to ovšem pouze tehdy, bylo-li toto pojištění uzavřeno nejpozději dne 1.8.2021

NEBO

- v rozsahu komplexní zdravotní péče na celou dobu povoleného pobytu sjednaným s Pojišťovnou VZP

2.2 Doklad o uzavření pojistné smlouvy předloží cizinec konzulátu před vyznačením víza, nikoliv při podání žádosti.

******************

Nutná a neodkladná zdravotní péče - nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek.

Toto pojištění může být sjednáno u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území ČR nebo v ostatních členských státech EU / státech vázaných smlouvou o Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo v domovském státě.

Je-li pojištění uzavřeno v zahraničí, předkládá se současně také úředně ověřený překlad do českého jazyka pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek. Na požádání se také předkládá doklad o úhradě pojistného.

******************

Povinnost uzavřít pro pobyt v ČR cestovní zdravotní pojištění neplatí pro tyto cizince (situace):

● žadatel bude účastníkem veřejného zdravotního pojištění (např. jde-li o pobyt za účelem zaměstnání,  je doklad o cestovním zdravotním pojištění vyžadován pouze na dobu od vstupu na území do vzniku pracovního poměru – běžně na 1 měsíc),

● náklady zdravotní péče budou hrazeny na základě mezinárodní smlouvy,

žadatel je držitelem průkazu zdravotního pojištění EHIC a GHIC,

žadatel je občanem EU nebo jeho blízkým rodinným příslušníkem,

● žadatel prokáže, že zdravotní péče bude hrazena jiným způsobem, a to na základě písemného závazku právnické osoby, je-li pobyt cizince na území přínosný pro rozvoj duchovních hodnot, ochranu lidských práv anebo jiných humanitárních hodnot, ochranu přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu, na základě písemného závazku státního orgánu nebo na základě závazku obsaženého v oficiálním pozvání ověřeném cizineckou policí.

Blízký rodinný příslušník - (1) manžel/manželka; (2) rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje; (3) potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana EU; (4) potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana EU, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem EU nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ČR ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt; (5) cizinec, který je k občanu ČR přihlášenému v ČR k trvalému pobytu ve vztahu uvedeném v bodech (1) až (4).

 

 

BEZVÍZOVÍ CIZINCI

Cizí státní příslušníky, kteří ke svým cestám do ČR / schengenského prostoru nepotřebují vízum, odkazujeme ve věci cestovního zdravotního pojištění na informaci na webových stránkách Služby cizinecké policie.

 

Právní zdroje:

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) – článek 15
  • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů – § 180i, § 180j a § 103 písm. r)
  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Užitečné odkazy:

.