Dovoz automobilu/osobního majetku do ČR

Dovoz automobilu/osobního majetku do ČR

Osobní majetek osob stěhujících se po ukončení obvyklého pobytu ve státě, který není členským státem Společenství (EU), k obvyklému pobytu ve Společenství je osvobozen od cla podle příslušných ustanovení nařízení Rady č. 918/83, o systému Společenství pro osvobození od cla.

Osvobození od cla mohou využít pouze osoby, které měly místo obvyklého pobytu mimo celní území Společenství nepřetržitě po dobu nejméně dvanácti měsíců. Osobní majetek stěhujících se osob je osvobozen od cla, pokud byl, s výjimkou zvláštních případů odůvodněných okolnostmi, v držení osoby a jedná-li se o nespotřebitelné věci, byl užíván v místě bývalého obvyklého místa pobytu nejméně šest měsíců přede dnem, ke kterému ukončil obvyklý pobyt v zemi odeslání. Od dovozního cla nejsou osvobozeny alkoholické výrobky, tabák a tabákové výrobky, dopravní prostředky jiné než k osobnímu užití a předměty použitelné k výkonu povolání jiné než přenosné nástroje a přístroje. U zboží osvobozeného od cla podle výše uvedeného předpisu se přiznává osvobození od DPH.

Dovezený osobní majetek musí být navržen k propuštění do volného oběhu do dvanácti měsíců ode dne, kdy byl zahájen obvyklý pobyt ve Společenství.

Dovezený automobil musí být formálně propuštěn do volného oběhu ve Společenství, i když má být osvobozen od cla a DPH. Celní formality související s propuštěním do volného oběhu se uskutečňují zpravidla u místně příslušného vnitrozemského celního úřadu. Kromě dokladu prokazujícího pořizovací hodnotu automobilu vyžaduje celní úřad také prokázání doby trvání pobytu v zahraničí a délky používání dovezené věci.

Vozidlo, které není do Společenství dopravováno v souvislosti se stěhováním osoby do Společenství, podléhá vyměření dovozního cla a DPH. Při propuštění dovezeného osobního automobilu do volného oběhu ve Společenství je celním sazebníkem Společenství stanovena sazba cla 10 %. Daň z přidané hodnoty v tuzemsku se vyměřuje v základní sazbě 19 %.

Způsob přepravy vozidla nemá vliv na výši cla ani na případné celní výhody podle výše uvedených předpisů.