Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Ministři zahraničí ČR a Francie Lubomír Zaorálek a Jean-Marc Ayrault
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministři Zaorálek a Ayrault pro Právo: Vstříc evropské strategické autonomii

 

Společný článek ministrů zahraničních věcí České republiky a Francie Lubomíra Zaorálka a Jean-Marca Ayraulta pro Právo ze dne 14.11.2016.

Evropa čelí od konce druhé světové války nebývalým výzvám a ohrožením. Francie a Česká republika sdílí přesvědčení o potřebě silnější Evropy schopné jim čelit. Naše země jsou v lecčem rozdílné, ale sdílí společné hodnoty a ideály, které vyústily v hluboké partnerství zakořeněné v historii. Češi a Francouzi spojovali své síly v kritických momentech. Za první světové války bojovaly dobrovolnické československé legie ve Francii na straně Dohody. Tyto ve válečných časech vytvořené vazby vedly k tomu, že Francie byla první, kdo uznal Československou republiku, a poslal do Prahy vojenskou misi, která pomáhala s vybudováním nové československé armády.

Dnes můžeme na jednáních v Bruselu na této silné tradici stavět. Tváří v tvář realitě zhoršujícího se bezpečnostního prostředí je nám jasné, že nejlépe můžeme zajistit naše bezpečnostní zájmy společně. Francie a Česká republika již prokázaly své závazky k míru a stabilitě vně evropských hranic v duchu vzájemné solidarity, což dokazuje naše nasazení v Mali, úsilí o vykořenění takzvaného Islámského státu a zapojení do misí na západním Balkáně.

Evropská unie musí být schopná postarat se o sebe sama, když je v sázce její bezpečnost. Jako Evropané cítíme, že právě nyní je vhodná doba k posílení naší spolupráce v souladu s dohodou dosaženou v září v Bratislavě.

Na základě francouzsko-českého strategického partnerství jsou obě naše země přesvědčeny o tom, že EU musí být pohotová a spolehlivá v záležitostech bezpečnosti a obrany. V otázkách teritoriální obrany pro nás zůstává společným základem NATO, zakořeněné v pevné transatlantické vazbě. EU však musí být schopna lépe zajistit a ochránit své občany a stabilizovat svoje vnější prostředí, počínaje nejbližším okolím.

V zájmu ochrany našeho kontinentu, jeho občanů a posílení strategické autonomie Evropy, musíme zvýšit naše národní obranné a strategické úsilí. Toho lze dosáhnout jedině přijetím kolektivních závazků na té nejvyšší úrovni. Proto podporujeme ustavení každoročního zasedání hlav států a vlád, „Evropské rady pro bezpečnost a obranu“, která by se věnovala výhradně obranným a bezpečnostním tématům.  Zasazujeme se také o zahájení intenzivní debaty o vojenských kapacitách v podobě koordinovaných „výročních bezpečnostních hodnocení“, které nabídnou nové příležitosti pro mezinárodní spolupráci založenou na identifikaci rezerv v evropských vojenských operacích.

Posílení strategické autonomie Evropy může být dosaženo pouze tehdy, když bude kontinent disponovat věrohodnějšími a akceschopnými vojenskými prostředky. Musíme být schopni použít sílu v těch krizích, jež ohrožují klíčové evropské bezpečnostní zájmy. To vede k potřebě vytvoření společných finančních mechanismů a zvýšení flexibility při využití evropských bojových uskupení tak, aby jednotky pro jednotlivé specifické dovednosti (kybernetické, zdravotní, speciální síly) mohly být zapojeny do již probíhajících operací EU.  

Ve spolupráci s našimi místními partnery, obzvláště v Africe, jsme toho názoru, že není rozvoje bez bezpečnosti. Proto silně podporujeme iniciativu Budování kapacit na podporu bezpečnosti a rozvoje, abychom byli schopni řádně vybavit ozbrojené síly třetích zemí, na jejichž výcviku se podílejí státy EU. Z dlouhodobého hlediska budou iniciativy k posílení ozbrojených sil našich partnerů udržitelné, pouze pokud vytvoříme k tomu určený silný finanční nástroj EU.

Hlásíme se také k posílení Evropské obranné technologické a průmyslové základny. Abychom dosáhli tohoto cíle, musíme rozvinout ambiciózní Evropský program pro výzkum v oblasti obrany v rámci evropského rozpočtového rámce na období po roce 2020. Chceme se také zaměřit na průmyslovou realizaci projektů založených na výzkumu a podpořit investice do klíčových technologií za využití vhodného financování Evropským fondem pro strategické investice a Evropskou investiční bankou.

Musíme dokázat, že Evropská unie je schopna autonomně zvládat hrozby vůči svým vlastním bezpečnostním zájmům, podporovat své partnery v situaci nouze a chránit své území a občany, a to způsobem, který se doplňuje s NATO. EU k tomu má dobré předpoklady, jelikož dokáže kombinovat civilní a vojenské kapacity. Francie a Česká republika se k této snaze plně hlásí.

 

PŘEKLAD (pozn.: anglická verze byla redakčně mírně zkrácena):

Towards a strategic autonomy of Europe

Europe faces unprecedented threats and challenges since the end of the Second World War. France and the Czech Republic share the same conviction of the need for a stronger Europe to face them. Our two countries, diverse in their construction and history, are bound by a deep friendship, forged in time of war when, during the First World War, the Czechoslovak legions fought in France alongside the Entente, then when France was the first country to recognize the Czechoslovak Republic. It is also in these deep links that they draw their determination to build together a stronger and more credible Europe.

That is why today we will have a common ambition for European defense at the meeting of the Council of the European Union in Brussels. For it is together that Europeans will best serve their security interests: the time has come to build a credible and reactive European Union in the fields of security and defense. NATO, based on strong transatlantic relations, remains essential for European security. Nevertheless, the Union must be able to better guarantee the safety and protection of its citizens and to stabilize its external environment.

The protection of the European continent and its citizens depends on strengthening the strategic autonomy of Europe and intensifying our common efforts in defense and national security. This implies commitments made at the highest level by the Heads of State and Government in a regular European Security and Defense Council. It also involves the establishment of a strengthened dialogue on military capabilities, a coordinated "annual defense review" that will allow for new multinational cooperation in order to fill capability gaps in European military operations.

The strategic autonomy of Europe can only be strengthened if it has credible and reactive military means to intervene in crises involving its fundamental security interests. To this end, common funding mechanisms need to be developed, the use of EU battlegroups to be made more flexible in order to integrate competency modules (cyber, special forces, medical personnel) into an ongoing operation.

In our cooperation with partners in the European Union, particularly in Africa, we consider that there can be no development without security. That is why we support the Security and Development Capacity Building Initiative, which aims to support and equip the forces of third countries trained by the European Union. These initiatives to strengthen the armed forces of our partners will only be credible if sustainable means are foreseen by the creation of a European financial instrument.

We are also committed to the consolidation of the European defense industrial, technological and research base. To achieve this, we need to set up an ambitious European Defense Research Program within the framework of the next EU budget. We also want to focus on the industrialization phase of research-based projects and encourage investment in key technologies through appropriate financing instruments such as the European Strategic Investment Fund (SIF) and the European Investment Bank (EIB).

The European Union must now demonstrate that it is able to cope autonomously with threats to its security interests, to assist its partners and to protect its territory and its citizens in NATO. It is well positioned to achieve these objectives because it can combine civilian and military capabilities.

France and the Czech Republic are fully engaged in this endeavor.

.