Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o porušení práva Unie

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (dále jen „MZV ČR“) jakožto tzv. povinná osoba, v souladu s přímo aplikovatelnou Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie  (dále jen „směrnice“) zavedlo níže popsané interní kanály pro oznamování porušení práva Unie, a to v níže uvedených oblastech vymezených směrnicí
 


Legislativní rámec:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie - viz níže.


Věcná působnost oznámení:

Oznamují se porušení práva Unie spadající do oblasti působnosti aktů Unie uvedených v příloze směrnice, která se týkají těchto oblastí:

 • finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů;

 • daně z příjmů právnických osob;

 • předcházení legalizací výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů;

 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;

 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat;

 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;

 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže;

 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;

 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;

 • ochrany finančních zájmů Evropské unie dle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie

 • fungování vnitřního trhu dle článku 26 Smlouvy o fungování Evropské unie, včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.


Povinná osoba:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Čl. 8 směrnice – „Členské státy zajistí, aby právní subjekty v soukromém a veřejném sektoru zavedly kanály a postupy pro interní oznamování a pro přijímání následných opatření, a to po konzultaci a po dohodě se sociálními partnery, je-li tak stanoveno ve vnitrostátním právu.“


Oznamující osoba:

Oznamující osobou (oznamovatelem) ve smyslu směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených směrnicí a tuto skutečnost oznámila prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému MZV ČR, případně jiným způsobem dle směrnice.

Směrnice poskytuje ochranu všem oznamujícím osobám, resp. všem kategoriím pracovníků, včetně osob samostatně výdělečně činných, dobrovolníků, stážistů, uchazečů o zaměstnání a dalších osob, které se pohybují v pracovním prostředí konkrétního zaměstnavatele (MZV).

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí – zaměstnání, služba, samostatná výdělečná činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do své funkce volen, jmenován či jinak povolán, správa svěřeneckého fondu, dobrovolnická činnost, odborná práce, stáž, nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Z hlediska osobní působnosti oznamovatele také není důležité, zda oznamovatel výše uvedenou práci nebo jinou obdobnou činnost v okamžiku podání oznámení stále vykonává, či ji vykonával v minulosti, nebo se o danou práci pouze ucházel a v rámci tohoto procesu se o protiprávním jednání dozvěděl.


Příslušná osoba:

Příslušnou osobou je osoba nebo útvar v rámci Povinné osoby (MZV ČR), který byl pověřen k přijímání oznámení a k nakládání s nimi.

Útvarem příslušným k přijímání oznámení a k nakládání s nimi je v rámci MZV ČR, Generální inspekce a interní audit MZV.


Oznámení lze učinit:

 • on-line prostřednictvím zabezpečeného webového formuláře, a to i anonymně;
 • písemně prostřednictvím poštovního úřadu na adresu: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Generální inspekce a interní audit, Loretánské náměstí č. 5, 110 00 Praha 1, přičemž na obálce musí být uvedeno – „Oznámení dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937“ a dále „Oznámení o porušení práva Unie - pouze k rukám příslušné osoby“;

 • ústně na adrese - Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Generální inspekce a interní audit, Loretánské náměstí č. 5, 110 00 Praha 1.


Lhůty pro vyřízení oznámení:

 • o přijetí oznámení je oznamovatel informován do 7 dnů od jeho přijetí;

 • o výsledcích posouzení oznámení je oznamovatel, pokud je znám, vyrozuměn ve lhůtě do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení povinnou osobou


Ukončení prošetřování:

Příslušná osoba je povinna vyrozumět oznamující osobu o výsledku prošetření a o plánovaných či přijatých opatřeních, a to ve výše uvedených lhůtách.


 

přílohy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o... 2 MB pdf (Acrobat dokument) 10.1.2022

Metodika Ministerstva spravedlnosti k přímé... 872 kB pdf (Acrobat dokument) 10.1.2022

Základní informace pro oznamovatele 204 kB pdf (Acrobat dokument) 23.3.2022

.