Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení státních zaměstnanců adresovaná prošetřovateli Ministerstva zahraničních věcí České republiky

 

Státní zaměstnanci jsou oprávněni obracet se na prošetřovatele Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále jen „MZV ČR“), v souladu s Nařízením vlády č. 145 ze dne 15. června 2015 o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále také „NV č. 145/2015 Sb.“) a oznamovat podezření ze spáchání protiprávního jednání na MZV ČR.


Prošetřovateli na Ministerstvu zahraničních věcí jsou státním tajemníkem MZV, jakožto služebním orgánem, určeni Mgr. Jiří Linek, ředitel Generální inspekce a interního auditu a PhDr. Hana Karalová, vedoucí oddělení Generální inspekce


Legislativní rámec

Nařízením vlády č. 145 ze dne 15. června 2015 o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu


Oprávněný oznamovatel:

Oznamovatelem je pouze státní zaměstnanec ve smyslu § 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6 zákona o státní službě – „Státní zaměstnanec je fyzická osoba, která byla přijata do služebního poměru a zařazena na služební místo nebo jmenována na služební místo představeného k výkonu některé z činností uvedených v § 5“.


Ochrana oznamovatele:

Oznamovatel nesmí být v souvislosti s podáním oznámení jakkoliv postižen, znevýhodněn, nebo vystaven nátlaku.


Utajení totožnosti oznamovatele:

§ 4 NV č. 145/2015 Sb. – „Prošetřovatel utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá. Prošetřovatel postupuje při prošetření tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.


Oznámení lze učinit:

  • on-line prostřednictvím webového formuláře;
  • elektronicky do datové schránky MZV – ID: e4xaaxh;
  • písemně prostřednictvím poštovního úřadu na adresu: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Prošetřovatel MZV, Loretánské náměstí č. 5, 110 00 Praha 1;
  • písemně do uzamykatelné schránky prošetřovatele, která je umístěna ve vestibulu Černínského paláce, a to po vstupu do vestibulu na levé straně – schránka je zřetelně označena tak, že je zřejmý její účel a je vybírána každý pracovní den.

Obsah oznámení:

Oznámení by mělo být co nejkonkrétnější a mělo by obsahovat všechna známá fakta. Důležité je přesné popsání místa a času, kdy došlo k jednání, nebo události, která je příčinou oznámení, uvedení případných svědků a dalších skutečností, které by co nejpřesněji popisovanou situaci konkretizovaly.

Oznamují se podezření ze spáchání protiprávního jednání, kterých se dopustil:

  • představený MZV;
  • státní zaměstnanec MZV;
  • jiný zaměstnanec MZV.

Anonymní oznámení:

Oznámení lze učinit i anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení, nebo jiné údaje, dle nichž by ho bylo možné identifikovat. 

Anonymní oznámení se považuje za oznámení učiněné státním zaměstnancem, pokud z jeho obsahu a případně z dalších okolností není zjevně a doložitelně patrno, že jej státní zaměstnanec neučinil.


Lhůty pro vyřízení oznámení:

§ 6 NV č. 145/2015 Sb. – „Prošetřovatel prošetří podezření do 20 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení a ve zvlášť složitých případech do 40 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení.


Výsledek prošetření oznámení:

§ 7 NV č- 145/2015 Sb.

Prošetřovatel vyhotoví o průběhu a výsledcích prošetření písemnou zprávu. Potvrdí-li se prošetřením podezření uvedené v oznámení, zpráva dále obsahuje návrh opatření, jež mají být učiněna.

Pokud prošetřovatel zjistí, že oznámeným protiprávním jednáním mohlo dojít ke spáchání trestného činu, neprodleně postoupí oznámení orgánu činnému v trestním řízení.

Pokud prošetřovatel zjistí, že oznámeným protiprávním jednáním mohlo dojít ke spáchání správního deliktu, neprodleně postoupí oznámení správnímu orgánu příslušnému k jeho projednání.

Prošetřovatel zašle zprávu o prošetření oznamovateli, je-li mu znám

Potvrdí-li se prošetřením podezření uvedené v oznámení, prošetřovatel zašle zprávu o prošetření rovněž služebnímu orgánu, který jej určil prošetřovatelem, a jde-li o prošetřovatele v ministerstvu nebo v Úřadu vlády České republiky, rovněž členu vlády nebo vedoucímu Úřadu vlády České republiky.


 

přílohy

.