Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podání stížnosti proti nevhodnému chování úřední osoby MZV nebo proti postupu MZV jakožto správního orgánu

 

Dotčené osoby mají, dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo obracet se na MZV, jakožto na správní orgán se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu MZV, a to tehdy neposkytuje-li správní řád jiný prostředek ochrany. 


Stěžovatelé jsou oprávněni obracet se na odbor Generální inspekce a interní audit Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále „MZV ČR“): 

 • se stížnostmi proti nevhodnému chování pracovníků MZV ČR v ústředí a na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí (dále jen „ZÚ“), nebo 
 • se stížnostmi proti nesprávnému úřednímu postupu MZV ČR v ústředí a na ZÚ.

Legislativní rámec:

§ 175 až 178 správního řádu


Podání stížnosti - obecně:

§ 175 odst. 3 správního řádu:

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní správní orgán písemný záznam.“

§ 175 odst. 4 správního řádu:

 „Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení.“


Podání stížnosti na MZV:

Stížnost lze podat:

 • elektronicky na emailovou adresu stiznosti@mzv.cz;
 • elektronicky do datové schránky MZV – ID: e4xaaxh;
 • písemně prostřednictvím poštovního úřadu na adresu: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Generální inspekce a interní audit, Loretánské náměstí č. 5, 110 00 Praha 1;
 • písemně s osobním předáním v úředních hodinách podatelny MZV;
 • ústně na adrese - Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Generální inspekce a interní audit, Loretánské náměstí č. 5, 110 00 Praha 1.

Obsah stížnosti:

Stížnost by měla být co nejkonkrétnější a měla by obsahovat všechna známá fakta. Důležité je přesné popsání místa a času, kdy došlo k události, která je příčinou stížnosti, uvedení případných svědků a dalších skutečností, které by co nejpřesněji popisovanou situaci konkretizovaly.

Zejména je vhodné, aby stížnost obsahovala:

 • jméno, příjmení, kontaktní poštovní adresu a podpis stěžovatele;
 • označení firmy, sídlo, označení a podpis statutárního zástupce, stěžuje-li si právnická osoba;
 • stručný popis toho, čeho se stěžovatel domáhá, případně uvedení, jaké právo stěžovatele bylo porušeno a jakým způsobem;
 • co nejvíce konkrétních údajů, které mohou pomoci při prošetřování;
 • informaci, zda, jakým způsobem a kam si stěžovatel žádá zaslat vyrozumění o vyřízení stížnosti, případně další dokumenty se stížností spojené.

Anonymní stížnost (podání):

Pokud stěžovatel zašle podání bez podpisu či s podpisem, ale bez uvedení adresy pro doručování a z podání nelze stěžovatele ani jiným způsobem identifikovat (e-mailová adresa s uvedením jména a příjmení se považuje za dostačující), považuje se stížnost za anonymní podání.

Takové podání se dle jeho obsahu v individuálním případě posuzuje jako podnět k výkonu dohledu či dozoru nebo kontroly nebo jako podnět ke zlepšení činnosti, k odstranění nedostatků v činnosti správního orgánu apod.


Vulgární či hanlivá podání:

Vulgární či hanlivá podání, která svým obsahem neodpovídají charakteru stížnosti, nebudou prošetřována ani na ně nebude, ze strany MZV, reagováno.


Podání učiněné jinou osobou:

Podá-li stížnost za stěžovatele osoba, která nebyla předmětem stížnosti sama dotčena a nejedná se o zástupce ve smyslu ustanovení § 31 a 33 až § 35 správního řádu, je možné takové podání v individuálním případě pojmout jako podnět k výkonu dohledu či dozoru nebo kontroly nebo jako podnět ke zlepšení činnosti, k odstranění nedostatků apod.

Při vyřízení takového podání nepostupuje správní orgán dle ustanovení § 175 správního řádu, ale přiměřeně dle jeho charakteru. Obdobným způsobem se postupuje v případě přijetí anonymního podání (viz výše).


Lhůta pro vyřízení stížnosti:

§ 175 odst. 5 správního řádu:

 „Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení.

Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.“


Prošetření stížnosti:

§ 175 odst. 4 správního rádu:

Správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci.“


Výsledek prošetření stížnosti:

§ 175 odst. 5, 6, 7 správního řádu:

O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn.“

Možné způsoby vyřízení stížnosti:

 • stížnost byla shledána důvodnou, nebo
 • stížnost byla shledána částečně důvodnou, nebo
 • stížnost byla shledána nedůvodnou

§ 175 odst. 6 správního řádu:

Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu; stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal.“

§ 175 odst. 7 správního řádu:

Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.“


 

přílohy

§§ 175 až 178 správního řádu 23 kB pdf (Acrobat dokument) 25.2.2022

.