Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Česko-německý fond budoucnosti

 

Na základě bodu VII Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, podepsané dne 21. ledna 1997, byl jako subjekt českého práva zřízen 29. prosince 1997 "Česko-německý fond budoucnosti". Fond budoucnosti obdržel na financování svých úkolů od německé strany 140 milionů DEM a od české strany 440 milionů Kč (celkem 84 886 389 Euro - 165 milionů DEM). Výše příspěvku každé ze stran do Fondu má přitom vztah k výši HDP a k počtu obyvatel. Většina poskytnutých prostředků má být - ve smyslu Deklarace - použita ve prospěch českých obětí nacismu. Do statutárních orgánů jsou ministry zahraničních věcí jmenováni zástupci obou zemí.

Fond se od svého založení zaměřuje zejména na schvalování partnerských projektů. V období prvních let existence Fondu byla věnována velká pozornost výměně a vzdělávání mládeže, budování středisek pro česko - německá setkávání a spolupráci, restaurování památek společné minulosti, pořádání kulturních festivalů, příhraniční spolupráci apod.

Od roku 1998 je v rámci Fondu budoucnosti realizován tzv. sociální projekt pro oběti nacistického bezpráví ve prospěch nejtěžším způsobem postižených obětí nacionálně socialistického bezpráví - vězňů koncentračních táborů, ghett, káznic a věznic. Celkový objem prostředků uvolněných na sociální projekt činí celkem 46 milionů Euro (90 milionů DEM). Platby, k nimž v rámci sociálního projektu dochází, jsou českou i německou stranou vnímány jako humanitární gesto. Tato snaha vyrovnat se společně s dědictvím nacionálního socialismu a zejména holocaustu má zásadní význam: způsob, jak se s projektem zúčastněné strany včetně českých a německých obětí nacismu ztotožnily, posílil proces česko - německého porozumění a zajistil jeho dalšímu vývoji důvěryhodnost.

Česko-německý fond budoucnosti byl rovněž partnerskou organizací spolkové nadace "Připomínka, odpovědnost a budoucnost" pro platby ve prospěch obětí nacionálního socialismu a nucených prací.

Na základě dohody mezi vládami obou zemí v roce 2007 byl navýšen nadační majetek Česko-německého fondu budoucnosti na dalších deset let. Česká republika přispěla do fondu platbou ve výši 5 milionů Eur, Spolková republika Německo 12,5 milionů Eur. Ve druhém období existence Fondu jsou prioritou projekty zaměřené do budoucnosti, zejména výměna mládeže, přeshraniční spolupráce, výuka jazyků a kulturní spolupráce.


  • Další informace o činnosti Fondu budoucnosti lze nalézt na webové stránce Česko-německého fondu budoucnosti www.fondbudoucnosti.cz. Informace o konkrétních projektech Fondu budoucnosti obsahuje rubrika "Kancelář pro nadační činnost". Informace týkající se odškodnění se nacházejí v rubrice "Kancelář pro oběti nacismu" .

.