Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

3. Registrace motorových vozidel

 

Každý kdo provozuje na území České republiky silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo déle než 185 dnů v příslušném kalendářních roce je povinen toto vozidlo přihlásit k registraci.(1)

Silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Rozděluje se na tyto základní druhy: motocykly, osobní automobily, autobusy, nákladní automobily, speciální vozidla, přípojná vozidla
a ostatní silniční vozidla.(2)

__________

(1) zákon č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
(2) zákon č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

3.1. Obecný postup

Za motorové vozidlo osoby požívající výsad a imunit je možné považovat vozidlo, které je řádně označeno způsobem, který stanoví příslušné právní předpisy o registraci motorových vozidel (speciální registrační značkou)(3)

__________

(3) vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel (§ 23 a § 29)

3.1.1. Kategorie registračních značek

Motorová vozidla osob požívajících výsad a imunit jsou podle kategorií vlastníků označena následujícími registračními značkami:

 • diplomatická mise, konzulární úřad, člen diplomatického personálu, konzulární úředník, jejich rodinní příslušníci a mezinárodní organizace, resp. její úřadovna – na čtvrté a páté pozici jsou uvedena písmena „CD“,
 • administrativně-technický personál diplomatické mise nebo konzulárního úřadu a jejich rodinní příslušníci – na čtvrté a páté pozici jsou uvedena písmena „XX“,
 • služební personál diplomatické mise nebo konzulárního úřadu a člen personálu mezinárodní organizace, resp. její úřadovny – na čtvrté a páté pozici jsou uvedena písmena „XS“,
 • osoba vykonávající funkce honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv – na čtvrté a páté pozici jsou vedena písmena „HC“.

Pro vývoz a odhlášení motorového vozidla je možné použít převozní (provizorní) registrační značky.

3.1.2. Základní podmínky pro registraci

Motorová vozidla pořízená prostřednictvím leasingové smlouvy nebudou registrována, protože majitelem vozidla je leasingová společnost, která nemá na užívání registračních značek určených osobám požívajícím výsad a imunit nárok a rovněž vozidlu, které není ve vlastnictví diplomatického
zástupce nebo diplomatické mise nelze přiznat příslušnou imunitu.

Počet registrovaných služebních motorových vozidel pro diplomatickou misi musí odpovídat počtu registrovaných členů diplomatického personálu mise. V případě diplomatických misí do 2 členů diplomatického personálu je možné v zájmu zajištění provozu registrovat maximálně 1 motorové vozidlo navíc.

Člen diplomatického personálu a administrativně-technického personálu může mít registrována maximálně 2 motorová vozidla.

Manžel/ka člena diplomatického personálu registrovaný/á Diplomatickým protokolem může mít registrováno 1 motorové vozidlo.

Vývoz motorového vozidla z České republiky před ukončením služebního vyslání je podmíněn naplněním principu vzájemnosti na základě potvrzení notifikovaného ministerstvem zahraničních věcí vysílajícího státu.

Diplomatickým misím, konzulárním úřadům a mezinárodním organizacím, jejichž členové personálu definitivně ukončili služební pobyt v České republice, řádně neodhlásili motorová vozidla a nevrátili registrační značky, bude registrace motorových vozidel pozastavena, dokud nebudou vozidla odhlášena a vráceny registrační značky. V této souvislosti se připomíná možnost opatřit motorové vozidlo tzv. převozní značkou (provizorní registrační značka) - viz část „Ukončení registrace motorového vozidla osoby požívající výsad a imunit“.

Při registraci motorových vozidel osob požívajících výsad a imunit se přihlíží ke stavu dodržování dopravních předpisů v České republice těmito osobami.

3.1.3. Doba nezcizitelnosti motorových vozidel

Je to doba, před jejímž uplynutím není možné na základě reciprocity motorová vozidla zakoupená v jiném členském státě Evropské unie nebo v České republice, která byla při nákupu osvobozena od placení daně z přidané hodnoty, resp. daň byla refundována(4), a bezcelně dovezená motorová vozidla,
která jsou při dovozu ze třetí země osvobozena od placení dovozního cla a daně z přidané hodnoty(5), bez penalizace spočívající v doplacení daně z přidané hodnoty (při nákupu v členském státě Evropské unie nebo v České republice) nebo daně z přidané hodnoty a dovozního cla (při dovozu ze třetí země) pronajmout, zapůjčit, zastavit, zcizit nebo vyřadit.

Lhůta nezcizitelnosti je při registraci motorového vozidla vyznačena do technického průkazu silničního motorového vozidla.

V případě bezcelně dovezeného motorového vozidla je doplatek daně z přidané hodnoty a dovozního cla vypočítáván z aktuální ceny motorového vozidla.

U motorového vozidla pořízeného v jiném členském státě Evropské unie nebo České republice je doplatek daně z přidané hodnoty vypočítáván z poměrné části daně připadající na zbývající období. Pokud bude motorové vozidlo před uplynutím lhůty nezcizitelnosti převedeno na jinou osobu požívající výsad a imunit, není nutné daň z přidané hodnoty doplácet.

__________

(4) § 80, odst. 13, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(5) § 237b, zákona č. 13/1993 Sb., Celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

3.2. Postup při registraci motorových vozidel prostřednictvím Diplomatického protokolu Ministerstva zahraničních věcí

Osoby požívající výsad a imunit v České republice registrují svá motorová vozidla prostřednictvím Diplomatickém protokolu Ministerstva zahraničních věcí. Poté předloží příslušné dokumenty Ministerstvu dopravy(6), které zapíše motorové vozidlo do registru silničních motorových vozidel, vydá technický průkaz, osvědčení o registraci motorového vozidla a registrační značky.

Diplomatické mise, jejichž vysílající stát je smluvní stranou Úmluvu Rady Evropy č. 63, o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky, nemusí Ministerstvu dopravy předkládat úředně ověřenou plnou moc, pokud nebude majitel motorového
vozidla žádost osobně vyřizovat. Předloží pouze plnou moc ověřenou diplomatickým zástupcem nebo konzulárním úředníkem velvyslanectví.

K 1. lednu 2015 se jedná o diplomatické mise následujících států: Estonská republika, Francouzská republika, Irsko, Italská republika, Lucemburské velkovévodství, Moldavská republika, Nizozemské království, Norské království, Polská republika, Portugalská republika, Rakouská republika, Rumunsko, Řecká republika, Spolková republika Německo, Španělsko, Švédsko, Švýcarská konfederace, Turecká republika a Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

(Poznámka: Jedná se o orientační výčet, který může podléhat změnám podle aktuálního stavu ratifikace příslušné úmluvy.)

__________

(6) Tato kapitola obsahuje dokumenty předkládané Diplomatickému protokolu. Dokumenty požadované Ministerstvem dopravy jsou uvedeny v kapitole 3.5.

3.2.1. Motorové vozidlo, provozované současným majitelem na území jiného členského státu Evropské unie déle než 6 měsíců před registrací v České republice

K verbální nótě se předkládají následující dokumenty:

 • vyplněný formulář „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“(7)
 •  fotokopie národního technického průkazu

_________

(7) formulář ke stažení na www.mzv.cz/protokol - Formuláře

3.2.2. Individuálně pořízené motorové vozidlo v členském státě Evropské unie nebo v České republice

Jedná se o následující motorová vozidla:

 • nové motorové vozidlo – za nové motorové vozidlo je považováno motorové vozidlo nově zakoupené v členském státě Evropské unie nebo České republice, které bylo dodáno do 6 měsíců od dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6.000 km,
 • použité motorové vozidlo – za použité motorové vozidlo je považováno vozidlo zakoupené v členském státě Evropské unie nebo České republice, které bylo dodáno, resp. zakoupeno po 6 měsících ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto více než 6.000 km

K verbální nótě se předkládají následující dokumenty:

 • vyplněný formulář „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“(8)
 • fotokopie faktury a kupní smlouvy
 • fotokopie technického průkazu
 • originál potvrzeného formuláře „Potvrzení o osvobození od daně z přidané hodnoty“ (u nových motorových vozidel zakoupených v zemích Evropské unie)(9)

__________

(8) formulář ke stažení na www.mzv.cz/protokol - formuláře
(9) § 19, odst. 6, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

3.2.3. Individuálně dovezené motorové vozidlo ze třetí země

Jedná se o motorové vozidlo, které osoba požívající výsad a imunit zakoupila nebo provozovala v zemi, která není členským státem Evropské unie a vozidlo dovezla do České republiky.

K verbální nótě se předkládají následující dokumenty:

 • vyplněný formulář „ Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“ (10)
 • celního prohlášení(11) potvrzené celním úřadem
 • fotokopie faktury (u nově zakoupeného vozidla) nebo fotokopie národního technického
 • průkazu (pokud již bylo vozidlo ve třetí zemi provozováno)

_________

(10) formulář ke stažení na www.mzv.cz/protokol - formuláře
(11) formulář ke stažení na www.mzv.cz/protokol - formuláře

3.2.4. Výměna registrační značky (z důvodu ztráty, poškození nebo odcizení registrační značky)

K verbální nótě se předkládají následující dokumenty:

 • vyplněný formulář „Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou“ (12)
 • fotokopie technického průkazu

(Poznámka: Poškozená registrační značka se vrací Ministerstvu dopravy)

__________

(12) formulář ke stažení na www.mzv.cz/protokol - formuláře

3.3. Ukončení registrace motorového vozidla osoby požívající výsad a imunit

3.3.1. Převod na jiného majitele

K verbální nótě se předkládají následující dokumenty:

 • vyplněný formulář „Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla“(13)
 • fotokopie technického průkazu
 • potvrzení finančního nebo celního úřadu o doplacení daně z přidané hodnoty nebo dovozního cla a daně z přidané hodnoty (pokud je motorové vozidlo prodáno před uplynutím lhůty nezcizitelnosti)

__________

(13) formulář ke stažení na www.mzv.cz/protokol - formuláře

3.3.2. Vývoz motorového vozidla z České republiky a jeho značení a pojištění

Převozní (provizorní registrační značky) slouží k označení motorového vozidla, které je vyváženo z České republiky. Značky a doklady vydané za tímto účelem se po vypršení jejich platnosti českým orgánům nevracejí. Jsou platné 3 měsíce počínaje prvním dnem měsíce následujícího po jejich vydání a platnost je na značkách vyznačena. Změna původní registrační značky je vyznačena v technickém průkazu vozidla, který při vývozu zůstává majiteli a zahrnuje historii vozidla.

Otázka pojištění motorového vozidla při vývozu z České republiky je odpovědností jeho majitele.

K verbální nótě se předkládají následující dokumenty: (pokud je motorové vozidlo vyváženo z České republiky před uplynutím lhůty nezcizitelnosti - doba, po jejímž uplynutí je možné motorové vozidlo prodat, zapůjčit, pronajmout nebo zastavit, je nutné do verbální nóty uvést datum definitivního
ukončení služebního pobytu v České republice):

 • vyplněný formulář „Žádost o přidělení registrační značky na vývoz“(14)
 • fotokopie technického průkazu

Vývoz motorového vozidla z České republiky před ukončením služebního vyslání je podmíněn naplněním principu vzájemnosti na základě potvrzení notifikovaného ministerstvem zahraničních věcí vysílajícího státu.

__________

(14) formulář ke stažení na www.mzv.cz/protokol - formuláře

3.3.3. Dočasné vyřazení motorového vozidla z provozu (depozit)

K verbální nótě se předkládají následující dokumenty:

 • vyplněný formulář: „Žádost o zápis změny údajů v registru silničních vozidel“(15)
 • fotokopie technického průkazu

_________

(15) formulář ke stažení na www.mzv.cz/protokol - formuláře

3.3.4. Zánik silničního vozidla (ekologická likvidace)

K verbální nótě se předkládají následující dokumenty:

 • vyplněný formulář „Žádost o vyřazení vozidla nebo zápis zániku vozidla“(16)
 • fotokopie technického průkazu
 • doklad o ekologické likvidaci motorového vozidla vydaný oprávněnou osobou
 • potvrzení finančního nebo celního úřadu o doplacení daně z přidané hodnoty nebo dovozního cla a daně z přidané hodnoty (pokud je motorové vozidlo ekologicky zlikvidováno před uplynutím lhůty nezcizitelnosti)

__________

(16) formulář ke stažení na www.mzv.cz/protokol - formuláře

3.4. Správní poplatky vybírané při registraci motorových vozidel

Osoby požívající výsad a imunit jsou osvobozeny od placení správních poplatků, je-li zaručena vzájemnost.(17)

__________

(17) § 8, zákona č. 634/2004 Sb., zákona o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Pokud není princip vzájemnosti splněn, jsou při registraci motorových vozidel, a nebo vydání registrační značky vybírány správní poplatky v následující výši:

Zápis vozidla do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

 • motocykl do 50 cm3: 300,- Kč
 • motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky: 500,- Kč
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800,- Kč
 • přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně: 500,- Kč
 • přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti: 700,- Kč

Ztráta, poškození, výměna nebo odcizení registrační značky

 • 200,- Kč - za každou tabulku + 50,- Kč za zápis změny alfanumerické kombinace registrační značky

Zápis každé změny do technického průkazu a do registru vozidel

 • 50,-Kč,

Vydání osvědčení o registraci vozidla nebo výpis technického osvědčení vozidla jako duplikát nahrazující tyto doklady při jejich poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení

 • 100,- Kč (tento poplatek se nevztahuje na vydání nových dokladů v důsledku prodloužení pobytu - při vydání nových identifikačních průkazů)

Vyřazení silničního vozidla z provozu

 • 200,- Kč

Při prodeji vozidla osobě nepožívající výsad a imunit bude účtován poplatek podle zákona o odpadech, pokud vozidlo kategorie M1 nebo N1 nesplňuje alespoň emisní normu EURO3. Výše poplatku bude sdělena Ministerstvem dopravy.

Správní poplatky jsou hrazeny formou kolkových známek, které musí žadatel přiložit k předepsanému formuláři a předložit Ministerstvu dopravy (nikoliv Diplomatickému protokolu). Kolkové známky v požadované hodnotě jsou k dispozici na všech pobočkách České pošty.

Při vydání převozních (provizorních) registračních značek pro vozidla, která budou odhlášena k trvalému vývozu do zahraničí a zvláštních registračních značek určených pro jednorázové použití s omezenou platnosti (papírové), není správní poplatek vybírán.

Kontakty
Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské náměstí 5, Praha 1
Diplomatický protokol
fax: 224 182 073
Jana Krbcová
tel: 224 182 828
email: jana_krbcova@mzv.cr

Ministerstvo dopravy České republiky, Nábřeží L. Svobody 12, Praha 1
fax: 225 131 670
Pavla Javorková
tel: 225 131 402
email: pavla.javorkova@mdr.cz

3.5. Doklady předkládené Ministerstvu dopravy po jejich potvrzení Ministerstvem zahraničních věcí

3.5.1 Motorové vozidlo, provozované současným majitelem na území jiného členského státu Evropské unie déle než 6 měsíců před registrací v České republice

 • vyplněný formulář „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“ potvrzený MZV,
 • verbální nóta,
 • ID karta,
 • osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem prokazující schválení technické způsobilosti a řádnou registraci v jiném členském státě,
 • technický průkaz vydaný jiným členským státem (pokud byl vydán),
 • protokol o evidenční kontrole,
 • doklad o technické prohlídce (STK, SME),
 • zelená karta (povinné ručení),
 • plná moc s úředně ověřeným podpisem v případě zastoupení u zápisu,
 • žádost o udělení výjimek dle technického protokolu ze stanice technické kontroly. (Podle §35a odst. 2 zákona, cit.: „U silničních vozidel členů diplomatických misí může ministerstvo udělit výjimku i z technických požadavků uvedených v odstavci 1 písm. a) až d) za podmínky, že
  • vlastník tohoto silničního vozidla při ukončení diplomatické mise vyveze silniční vozidlo z České republiky, nebo
  • jiný člen diplomatické mise požádá o registraci tohoto silničního vozidla v registru vozidel.“).

3.5.2 Individuálně pořízené motorové vozidlo v členském státě Evropské unie nebo v České republice

Nové motorové vozidlo

 • vyplněný formulář „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“ potvrzený MZV,
 • verbální nóta,
 • osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem prokazující schválení technické způsobilosti a řádnou registraci vozidla v jiném členském státě,
 • technický průkaz vozidla vydaný příslušným registračním úřadem (pokud byl vydán),
 • protokol o evidenční kontrole,
 • doklad o technické prohlídce v případě, že technická prohlídka není uznána ,
 • zelená karta (povinné ručení),
 • potvrzení o nároku na osvobození od placení daně z přidané hodnoty (v případě nákupu vozidla v členském státě Evropské unie),
 • plná moc s úředně ověřeným podpisem v případě zastoupení vlastníka u zápisu.

Použité motorové vozidlo

 • vyplněný formulář „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“ potvrzený MZV,
 • verbální nóta,
 • osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem prokazující schválení technické způsobilosti a řádnou registraci vozidla v jiném členském státě,
 • technický průkaz vozidla vydaný příslušným registračním úřadem (pokud byl vydán),
 • protokol o evidenční kontrole,
 • doklad o technické prohlídce
 • zelená karta (povinné ručení),
 • plná moc s úředně ověřeným podpisem v případě zastoupení vlastníka u zápisu.

Individuálně dovezené motorové vozidlo ze třetí země

 • vyplněný formulář „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“ potvrzený MZV,
 • verbální nóta,
 • ID karta,
 • technický průkaz vozidla, je-li vydán (přeložený do českého jazyka),
 • osvědčení o registraci vozidla vydané státem mimo EU je-li vydán (přeložený do českého jazyka),
 • doklad o dovozové technické prohlídce,
 • žádost o udělení výjimek dle dovozového technického protokolu ze stanice technické kontroly. (Podle §35a odst. 2 zákona, cit.: „U silničních vozidel členů diplomatických misí může ministerstvo udělit výjimku i z technických požadavků uvedených v odstavci 1 písm. a) až d) za podmínky, že
  • vlastník tohoto silničního vozidla při ukončení diplomatické mise vyveze silniční vozidlo z České republiky, nebo
  • jiný člen diplomatické mise požádá o registraci tohoto silničního vozidla v registru vozidel.“)
 • zelená karta (povinné ručení),
 • plná moc s úředně ověřeným podpisem v případě zastoupení u zápisu.

Výměna registrační značky (z důvodu ztráty, poškození nebo odcizení registrační značky)

 • vyplněný formulář „Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou“ potvrzený MZV,
 • verbální nóta,
 • ID karta,
 • technický průkaz,
 • osvědčení o registraci vozidla,
 • tabulky s registrační značkou,
 • plná moc v případě zastupování vlastníka vozidla.

Převod na jiného majitele (osobu nepožívající výsad a imunit)

 • vyplněný formulář „Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla“ potvrzený MZV,
 • verbální nóta,
 • ID karta ,
 • zelená karta (povinné ručení),
 • originál technického průkazu,
 • originál osvědčení o registraci vozidla,
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla na nového provozovatele, ne starší 14 dnů,
 • doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu v případě přechodu vlastnického práva (usnesení o dědictví, dražební příklep, apod.),
 • plná moc s úředně ověřeným podpisem v případě zastoupení při zápisu změny,
 • potvrzení finančního nebo celního úřadu o doplacení daně z přidané hodnoty nebo dovozního cla a daně z přidané hodnoty (pokud je motorové vozidlo prodáno před uplynutím lhůty nezcizitelnosti),
 • tabulky s registrační značkou.

Vývoz motorového vozidla z České republiky

 • vyplněný formulář „Žádost o přidělení registrační značky na vývoz“ potvrzený MZV,
 • verbální nóta,
 • ID karta,
 • tabulky s dosud přidělenou registrační značkou,
 • osvědčení o registraci,
 • technický průkaz,
 • protokol o evidenční kontrole vozidla, který není starší než 30 dní,
 • plná moc v případě zastupování vlastníka vozidla,
 • pokud je motorové vozidlo vyváženo z České republiky před uplynutím lhůty nezcizitelnosti - doba, po jejímž uplynutí je možné motorové vozidlo prodat, je nutné do verbální nóty uvést datum definitivního ukončení služebního pobytu v České republice.

Dočasné vyřazení motorového vozidla z provozu (depozit)

 • vyplněný formulář: Žádost o zápis změny údajů v registru silničních vozidel“ potvrzený MZV,
 • verbální nóta,
 • zelenou kartu (povinné ručení),
 • osvědčení o technické způsobilosti (pouze v případě vyzvednutí z depozitu),
 • technický průkaz,
 • plná moc v případě zastupování vlastníka vozidla.

Zánik silničního vozidla (ekologická likvidace)

 • vyplněný formulář: „Žádost o vyřazení vozidla nebo zápis zániku vozidla“ potvrzený MZV,
 • verbální nóta,
 • technický průkaz,
 • osvědčení o registraci vozidla,
 • doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou, případně i v jiném členském státě,
 • doklad potvrzující zničení silničního vozidla,
 • všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou,
 • potvrzení finančního nebo celního úřadu o doplacení daně z přidané hodnoty nebo dovozního cla a daně z přidané hodnoty (pokud je motorové vozidlo likvidováno před uplynutím lhůty nezcizitelnosti).

Zápis změn ostatních údajů

 • vyplněný formulář „Žádost o zápis změny údajů“,
 • verbální nóta,
 • originál technického průkazu,
 • originál osvědčení o registraci vozidla,
 • ID karta,
 • další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle,
 • plná moc v případě zastoupení vlastníka vozidla při zápisu změny.

Výměna technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla

 • verbální nóta,
 • vyplněný formulář „Žádost o vydání nového dokladu“,
 • verbální nóta,
 • poškozený technický průkaz,
 • osvědčení o registraci,
 • plná moc v případě zastupování vlastníka vozidla.

3.6. Přílohy

Ke stažení na www.mzv.cz/protokol - Formuláře / Forms

.