Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Diplomatický protokol

 

Ve spolupráci s teritoriálními a dalšími odbory MZV zajišťuje organizaci a průběh návštěv delegací cizích států na úrovni ministrů zahraničních věcí a jejich náměstků v ČR, případně představitelů některých mezinárodních organizací

 • Spolupracuje s protokolárními útvary Kanceláře prezidenta republiky, Úřadu vlády a Parlamentu při zajišťování návštěv delegací cizích států na úrovni hlav států, předsedů vlád a předsedů Parlamentů.
 • Zabezpečuje protokolární část stykové činnosti ministra, včetně zahraničních cest ministra.
 • Zajišťuje nezbytné písemnosti a procedurální náležitosti spojené s nástupem velvyslanců a dalších diplomatických zástupců ČR v zahraničí a cizích států v ČR do funkce.
 • Vede dokumentaci o státních symbolech a oficiálních svátcích zemí, se kterými ČR udržuje diplomatické styky.
 • Ve spolupráci s příslušnými teritoriálními a dalšími odbory zajišťuje zasílání osobní, blahopřejné a kondolenční korespondence ministra a dalších ústavních činitelů ČR. Zajišťuje distribuci korespondence zahraničních představitelů určené ministrovi a dalším ústavním činitelům ČR.
 • Vede evidenci členů cizích diplomatických a konzulárních misí a pracovníků zastoupení mezinárodních vládních organizací a zajišťuje vystavování osobních dokladů pro ně a jejich rodinné příslušníky. Aktualizuje elektronickou formu diplomatické listiny.
 • Dbá na náležité poskytování diplomatických výsad a imunit cizím diplomatickým misím a jejich personálu v souladu s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích, Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích a dalšími prameny mezinárodního práva a současně sleduje dodržování českých právních předpisů subjekty, které požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunit. Ve spolupráci s příslušnými orgány vyřizuje stížnosti diplomatických a konzulárních misí a zastoupení mezinárodních organizací na případy porušení výsad a imunit. Sleduje úroveň poskytování výsad a imunit zastupitelským úřadům ČR a jejich personálu a v případě potřeby přijímá nebo navrhuje potřebná opatření.
 • Zjišťuje a posuzuje vzájemnost v oblastech, kde je poskytování diplomatických a konzulárních výsad vázáno na reciprocitu a přijímá nebo navrhuje vhodná opatření v případě nedodržení vzájemnosti.
 • Vyřizuje žádosti o ochranu budov i členů diplomatických a konzulárních misí v ČR a žádosti o ochranu cizích ústavních činitelů při návštěvách ČR vč. propuštění zbraní pro jejich ochranný doprovod. Rovněž vyřizuje žádosti o ochranu ústavních činitelů ČR při návštěvách v zahraničí včetně propuštění zbraní pro jejich ochranný doprovod.
 • Vyřizuje žádosti diplomatických misí a konzulárních misí o zřízení radiostanic.
 • Eviduje vozidla diplomatických a konzulárních misí a zastoupení mezinárodních organizací a jejich personálu a vyřizuje žádosti diplomatických a konzulárních misí o zřízení radiostanic.
 • Vyřizuje žádosti diplomatických a konzulárních misí a zastoupení mezinárodních organizací o osvobození od nepřímých daní a dovozních cel pro úřední potřebu a osobní potřebu jejich personálu.
 • Vyřizuje a vede korespondenci s cizími diplomatickými a konzulárními misemi a zastoupeními mezinárodních organizací týkající se výsad a imunit.
 • Ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státní správy zajišťuje agendu vyžadování a vydávání trvalých a jednorázových diplomatických povolení pro přelety a přistání českých státních letadel nad územím cizích států a cizích státních letadel nad územím ČR.
 • Veškeré informace naleznete na www.mzv.cz/protokol
.