Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

 

Na základě zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 151/2010 Sb.“) zajišťuje a koordinuje realizaci zahraniční rozvojové spolupráce ČR s cílem zajistit kontinuitu, komplementaritu a koherenci zahraniční politiky ČR v této oblasti.

 • Podílí se na formulaci a provádění zahraniční politiky ČR v oblasti bilaterální a multilaterální zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Při jejím vytváření spolupracuje s Radou pro zahraniční rozvojovou spolupráci, s Českou rozvojovou agenturou, s odborníky na danou problematiku a se zástupci občanské společnosti.
 • Koncepčně zpracovává problematiku zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ve formě střednědobých koncepčních dokumentů, které předkládá vládě ČR k projednání.
 • V oblasti bilaterální rozvojové spolupráce připravuje pro ministra roční plány, včetně střednědobého finančního výhledu, určené k projednání vládou ČR. Při jejich přípravě využívá mj. výsledky jednání a doporučení koordinační Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci a nezávislé odborné expertízy.
 • Připravuje roční zprávy o rozvojové spolupráci a o humanitární pomoci, které jsou vládě ČR předkládány pro informaci.
 • Plní funkci hlavního statistického místa pro sběr, klasifikaci a vyhodnocování dat o rozvojové spolupráci pro účely statistického výkaznictví oficiální rozvojové pomoci – Official Development Assistance (ODA).
 • Plní funkci sekretariátu Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci složené z představitelů ministerstev, státních úřadů, nevládních organizací a expertů.
 • Zajišťuje informovanost široké veřejnosti, orgánů státní správy a politické reprezentace ČR o rozvojové a humanitární politice ČR s cílem zvýšit povědomí a zájem o tuto problematiku.
 • Spolupracuje s platformami českých nevládních organizací a podnikatelských subjektů, které vyvíjejí činnost v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Ve spolupráci s nimi napomáhá k zapojení podnikatelských subjektů a nevládních organizací do realizace multilaterální rozvojové spolupráce a k zajištění komerční návaznosti na projekty zahraniční rozvojové spolupráce realizované s účastí ČR.
 • Ve spolupráci s dalšími orgány státní správy, příspěvkovými či rozpočtovými organizacemi, bankovními a úvěrovými institucemi,,odbornými svazy a rozvojovými platformami napomáhá ke zvyšování povědomí o komunitárních programech a projektech rozvojové spolupráce s možností účasti českých subjektů.
 • Zajišťuje přípravu bilaterálních programů rozvojové spolupráce s partnerskými zeměmi.
 • Zpracovává agendu vládních stipendií poskytovaných Českou republikou rozvojovým zemím: ve spolupráci s MŠMT, MZd a MV vytváří koncepční rámec poskytování stipendií a ve spolupráci se ZÚ se podílí na každoročním výběru stipendistů.
 • Úzce spolupracuje se ZÚ ČR v partnerských zemích a s Českou rozvojovou agenturou při realizaci zahraniční rozvojové spolupráce.
 • Sleduje a hodnotí efektivnost realizace projektů a programů zahraniční rozvojové spolupráce. Koordinuje evaluace rozvojových projektů a programů.
 • Koordinuje aktivity ČR jakožto dárce v partnerských zemích s ostatními vyspělými dárci.
 • V oblasti humanitární pomoci sleduje a vyhodnocuje hlášení o humanitárních krizích ve světě došlá z Monitorovacího a informačního střediska EK (MIC), ze ZÚ a z dalších zdrojů a předkládá návrhy na poskytnutí humanitární pomoci, o kterých rozhoduje ministr zahraničních věcí nebo vláda ČR. Při poskytování humanitární pomoci do zahraničí se řídí zákonem č. 151/2010 Sb. a spolupracuje s generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru MV.
 • Zajišťuje naplnění schválené humanitární pomoci včetně event. výběrových řízení, smluvních úkonů, dalšího jednání s realizátory a kontroly a vyhodnocení realizované pomoci.
 • Vyjadřuje se k žádostem o souhlas s pořádáním veřejných humanitárních sbírek, jejichž výtěžek bude použit v zahraničí.
 • Vytváří příznivé podmínky pro zapojení českých expertů do práce mezinárodních rozvojových a humanitárních organizací (např. formou dobrovolníků nebo juniorních expertů).
 • Koordinuje spolupráci ČR s hlavními orgány EU působícími v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Zpracovává problematiku Pracovní skupiny pro rozvojovou spolupráci (CODEV), Pracovní skupiny pro humanitární a potravinovou pomoc (COHAFA), dále má v gesci Nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI), Evropský rozvojový fond (EDF) a Nástroj pro humanitární pomoc (HAI), včetně jednání příslušných komitologických výborů DCI, EDF a HAC.
 • Ve spolupráci s dalšími věcně příslušnými odbory MZV se podílí na zpracování problematiky dalších unijních pracovních skupin - např. Pracovní skupiny pro země Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP), Pracovní skupiny pro civilní ochranu a krizové řízení (PROCIV), Pracovní skupiny pro spolupráci s OSN (CONUN) a nástrojů - např. nástroje pro rozvoj sousedské spolupráce (ENPI) či nástroje předvstupní pomoci (IPA).
 • Zastupuje ČR na mezinárodních konferencích s rozvojovou a humanitární tematikou.
 • Zastupuje ČR vůči Výboru OECD pro rozvojovou pomoc (DAC), a to zvláště v pracovní skupině pro statistiku a pro efektivnost pomoci. Zastupuje ČR rovněž vůči Rozvojovému centru OECD (DEV - Development Centre), a to zvláště na zasedáních na vyšší úrovni. Zajišťuje implementaci standardů a doporučení OECD/DAC do rozvojové politiky ČR.
 • Podporuje zapojení zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR do činnosti rozvojového systému OSN. Smluvně zajišťuje spolupráci s vybranými agenciemi rozvojového systému OSN.
 • V rozsahu své působnosti odborně řídí činnost SZ ČR při EU, SM New York, Ženeva, Vídeň a Paříž, ZÚ Řím (FAO) a úřadovnu ZÚ Addis Abeba v Nairobi (UNEP a HABITAT).
 • Do působnosti odboru patří zejména následující fóra a agencie systému OSN:
  • 2. výbor Valného shromáždění OSN (rozvojová témata),
  • Hospodářská a sociální rada OSN (ECOSOC) vč. relevantních funkčních komisí,
  • Světová zdravotnická organizace (WHO),
  • Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO),
  • Světový potravinový program (WFP),
  • Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj (IFAD),
  • Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO),
  • Kancelář pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA),
  • Rozvojový program OSN (UNDP),
  • Populační fond OSN (UNFPA),
  • Dětský fond (UNICEF),
  • Program OSN pro životní prostředí (UNEP),
  • Program OSN pro lidská sídla (UN-HABITAT),
  • Dobrovolníci OSN (UNV),
  • Společný program OSN pro boj s HIV/AIDS (UNAIDS),
  • Agencie OSN pro genderovou rovnost a posílení postavení žen (UN Women),
  • Ústřední fond OSN pro naléhavou pomoc (CERF),
  • Globální fond pro životní prostředí (GEF),
  • Globální aliance pro vakcíny a očkování (GAVI),
  • Globální fond pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií (GFATM),
  • Mezinárodní fond pro nákup léčiv (UNITAID).
 • V rámci svěřených agend eviduje a koordinuje předkládání a prosazování kandidatur ČR do orgánů OSN a řídících struktur mezinárodních organizací.
 • V rámci svěřených agend sleduje a koordinuje činnost ostatních ministerstev spojenou s členstvím ČR ve specializovaných orgánech a organizacích systému OSN a v mezinárodních úmluvách.
 • Zabezpečuje styk MZV se sekretariáty vládních výborů, rad a komisí a zastupuje MZV v mezirezortních orgánech v oblasti své působnosti.
 • V rámci své disponentury spravuje a administrativně zpracovává finanční prostředky určené na zahraniční rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc a příspěvky mezinárodním organizacím.
.