Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Smlouvy

 

Smlouvy uzavřené po 30.6.2016, u nichž výše předmětu plnění je vyšší než 50 000 Kč bez DPH a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, se na ně vztahuje uveřejňovací povinnost, uveřejňuje MZV v registru smluv.

Na tomto místě jsou uveřejněny smlouvy uzavřené v období od 31.3.2015 do 30.6.2016, jejichž smluvní stranou je Česká republika - Ministerstvo zahraničích věcí a na jejichž základě mělo dojít k plnění alespoň v hodnotě 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Na tomto místě se neuveřejňují smluvní dokumenty, které se podle jiných právních předpisů uveřejňují jinde: na profilu zadavatele a na profilu zadavatele v e-tržišti.

Dále pak pracovní smlouvy nebo jiné dohody o výkonu závislé práce, technické předlohy, návody, výkresy, projektové dokumentace, modely, způsob výpočtu jednotkových cen, vzory a výpočty a případné smlouvy, které by se dotýkaly činností zpravodajských služeb, útvaru Generální inspekce a auditu MZV ČR nebo činností orgánů činných v trestním řízení při předcházení trestné činnosti, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti nebo stíhání trestných činu nebo zajišťování bezpečnosti České republiky, smlouvy nebo jijích části, o jejichž neuveřejnění rozhodl ministr zahraničních věcí, byly-li pro jejich neuveřejnění důvody hodné zvláštního zřetele, smlouvy uzavírané na zastupitelských úřadech, jejichž předmět plnění byl v zahraničí, a smlouvy k veřejným zakázkám, na které se nevztahovala uveřejňovací povinnost dle ustanovení , 147a odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Ústřední vojenská nemocnice Praha

Smlouva o poskytování specifických pracovnělékařských a jiných zdravotních služeb 12.7.2016. více ►

Barvy Framar s.r.o.

Smlouva o dodávání barev, laků a malířského materiálu. Smlouva uzavřena dne 24.6.2016. více ►

AUROTON COMPUTER, spol. s r.o.

Objednávka 33 ks čtečka pasů 3M AT9000 MK2 více ►

ASTRON studio CZ, a.s.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Grafický návrh, sazba a tisk publikace Mapa globálních oborových příležitostí" - uzavřena dne 18. 5. 2016 více ►

DATASYS s.r.o.

Úpravy systému TUA pro řízení uživatelských účtů. více ►

iXperta, s.r.o.

Objednávka na rozšíření telefonní ústředny HiPath 4000 V6 o hlasový modul více ►

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha

Smlouva o poskytování pracovnělékařských a jiných zdravotních služeb 1.6.2016 více ►

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

OB7116-075 Objednávka servisních služeb instancí Oracle souvisejících s migrací personálního systému HR Info na nový systém OK Base. Akceptována dne 13.6.2016 více ►

.