Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Smlouvy

 

Smlouvy uzavřené po 30.6.2016, u nichž výše předmětu plnění je vyšší než 50 000 Kč bez DPH a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, se na ně vztahuje uveřejňovací povinnost, uveřejňuje MZV v registru smluv.

Na tomto místě jsou uveřejněny smlouvy uzavřené v období od 31.3.2015 do 30.6.2016, jejichž smluvní stranou je Česká republika - Ministerstvo zahraničích věcí a na jejichž základě mělo dojít k plnění alespoň v hodnotě 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Na tomto místě se neuveřejňují smluvní dokumenty, které se podle jiných právních předpisů uveřejňují jinde: na profilu zadavatele a na profilu zadavatele v e-tržišti.

Dále pak pracovní smlouvy nebo jiné dohody o výkonu závislé práce, technické předlohy, návody, výkresy, projektové dokumentace, modely, způsob výpočtu jednotkových cen, vzory a výpočty a případné smlouvy, které by se dotýkaly činností zpravodajských služeb, útvaru Generální inspekce a auditu MZV ČR nebo činností orgánů činných v trestním řízení při předcházení trestné činnosti, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti nebo stíhání trestných činu nebo zajišťování bezpečnosti České republiky, smlouvy nebo jijích části, o jejichž neuveřejnění rozhodl ministr zahraničních věcí, byly-li pro jejich neuveřejnění důvody hodné zvláštního zřetele, smlouvy uzavírané na zastupitelských úřadech, jejichž předmět plnění byl v zahraničí, a smlouvy k veřejným zakázkám, na které se nevztahovala uveřejňovací povinnost dle ustanovení , 147a odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

RVZ Technic Energy a.s.

Smlouva o dílo. Uzavřena dne 7.4.2016 více ►

TISKÁRNA K-TISK s.r.o.

Objednávka spočívající ve výrobě stolních a nástěných kalendářů uzavřená dne 14.12.2016 více ►

TYLA CZ s.r.o.

Objednávka spočívající ve výrobě vlajek uzavřená dne 24.02.2016 více ►

Vězeňská služba ČR - věznice Jiřice

Objednávka spočívající ve výrobě, dodávce a montáži interiérového nábytku pro vybavení objektu MZV uzavřená dne 11.01.2016 více ►

Vězeňská služba ČR - věznice Jiřice

Objednávka spočívající ve výrobě, dodávce a montáži interiérového nábytku pro vybavení objektu MZV uzavřená dne 01.02.2016 více ►

Vězeňská služba ČR - věznice Jiřice

Objednávka spočívající ve výrobě, dodávce a montáži interiérového nábytku pro vybavení objektu MZV uzavřená dne 01.02.2016 více ►

Vězeňská služba ČR - věznice Jiřice

Objednávka spočívající ve výrobě, dodávce a montáži interiérového nábytku pro vybavení objektu MZV uzavřená dne 01.02.2016 více ►

Vězeňská služba ČR - věznice Jiřice

Objednávka spočívající ve výrobě, dodávce a montáži interiérového nábytku pro vybavení objektu MZV uzavřená dne 11.01.2016 více ►

.